Tabela treści GRI i zasad Global Compact

A A A
Poniższa tabela może być pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych wymaganych przez Global Reporting Initiative oraz wynikających z przyjęcia i stosowania przez Grupę LOTOS dziesięciu fundamentalnych zasad United Nations Global Compact.
Wskaźniki poziomu spełnienia
wymogów raportowania:
  • pełny
  • / częściowy
  • brak
Otwórz wszystkie
Wskaźnik Global Reporting Initiative (GRI) Poziom spełnienia wymogów raportowania Rozdziały
w Raporcie
Rocznym 2013
Komentarz Zasady
UN Global Compact
Weryfikacja

Strategia i analiza

1.1. Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Strategia wzrostu wartości [2]
     
1.2. Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk.
 
Szanse i ryzyka [1]
Strategia wzrostu wartości [2]
     

Profil organizacji

2.1. Nazwa organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.2. Główne marki, produkty i/lub usługi.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Strategia wzrostu wartości [2] [3]
     
2.3. Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.4. Lokalizacja siedziby głównej organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Użyteczne informacje [2]
     
2.5. Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.6. Forma własności i struktura prawna organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      
2.7. Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.
 
Organizacja i jej Raport  [1]
Strategia wzrostu wartości [2]
     
2.8. Skala działalności.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      
2.9. Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
2.10. Nagrody otrzymane w raportowanym okresie.
 
Organizacja i jej Raport [1]
Użyteczne informacje [2]
     

Parametry raportu

Profil raportu
3.1. Okres raportowania.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.2. Data publikacji ostatniego raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.3. Cykl raportowania.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.4. Osoba kontaktowa.
 
Użyteczne informacje [1]      
3.5. Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
  • ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy;
  • priorytetyzacją poszczególnych kwestii;
  • identyfikacją interesariuszy – adresatów raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      
3.6. Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy).
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.7. Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.8. Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.9. Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.10. Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru).
 
Organizacja i jej Raport [1]      
3.11. Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.
 
Organizacja i jej Raport [1]      
Indeks treści GRI
3.12. Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact      
Weryfikacja
3.13. Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.
 
Organizacja i jej Raport [1] [2]      

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór
4.1. Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją.
 
Ład korporacyjny [1] [2] [3]      
4.2. Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury).
 
Ład korporacyjny [1]      
4.3. Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego).
 
Ład korporacyjny [1] [2]      
4.4. Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego.
 
Ład korporacyjny [1]      
4.5. Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry menadżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw), a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe).
 
Ład korporacyjny [1] [2]      
4.6. Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego.
 
Ład korporacyjny [1] [2]      
4.7. Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
 
Ład korporacyjny [1]      
4.8. Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
4.9. Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami.
 
Ład korporacyjny [1]      
4.10. Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
 
Ład korporacyjny [1]      
Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
4.11. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.
 
Szanse i ryzyka [1] [2] [3]      
4.12. Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
 
 Strategia wzrostu wartości [1]      
4.13. Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:
  • jest członkiem organów nadzorczych;
  • uczestniczy w projektach lub komisjach;
  • przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi;
  • uznaje członkostwo jako działanie strategiczne.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Angażowanie interesariuszy
4.14. Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
4.15. Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
4.16. Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
4.17. Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2]      

Podejście do zarządzania


Ekonomia
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Środowisko
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Warunki pracy
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2]      
Prawa człowieka
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2]      
Społeczeństwo
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Odpowiedzialność za produkt
 
Strategia wzrostu wartości [1]      

Wskaźniki wyników

Ekonomiczne aspekty działalności
Aspekt: Wyniki ekonomiczne          
EC1. Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.
 

Tabela treści GRI
Strategia wzrostu wartości [1]
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [2]

W 2013 r. Grupa LOTOS odprowadziła na rzecz państwa podatki (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, akcyza, opłata paliwowa, podatek od nieruchomości) w łącznej wysokości 12.116.635 tys. zł. W roku poprzednim była to kwota 10.867.600 tys. zł.

W 2013 r. Grupa Kapitałowa LOTOS odprowadziła na rzecz budżetów państw, w których prowadzi działalność podatki (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, akcyza, opłata paliwowa, podatek od nieruchomości) w łącznej wysokości 12.572.829 tys. zł. W roku poprzednim była to kwota 11.362.086 tys. zł.
   
EC2. Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych.
 
Szanse i ryzyka [1] [2]      
EC3. Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
EC4. Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa.
 
Tabela treści GRI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [1] [2] [3]
(link)    
Aspekt: Obecność na rynku
EC5. Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
EC6. Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
EC7. Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny
EC8. Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
EC9. Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2]      
Aspekt: Zasoby          
OG1. Wielkość i rodzaj szacowanych potwierdzonych zasobów i produkcji.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Środowiskowe aspekty działalności
Aspekt: Surowce/materiały
EN1. Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN2. Procent materiałów pochodzących
z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Grupa LOTOS jedynie w niewielkim stopniu może wykorzystywać produkty pochodzące z recyklingu. Każda ze spółek grupy kapitałowej prowadząca działalność produkcyjną, podlega ustawowemu obowiązkowi oddawania, poprzez zewnętrzne Organizacje Odzysku, zużytych materiałów do recyklingu. Jednak również w tym przypadku możliwość powtórnego wykorzystania poddanych recyklingowi produktów jest znikoma. Z opisanych przyczyn wskaźnik GRI nie jest raportowany. 8  
Aspekt: Energia
EN3. Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.   Strategia wzrostu wartości [1]   8
OG2. Inwestycje w energię odnawialną ogółem.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie inwestowała w 2013 r. w energię odnawialną. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
OG3. Całkowita ilość wytworzonej energii odnawialnej według źródła.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie wytwarza energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
EN4. Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.   Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN5. Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury
i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań.
 
/
 
Strategia wzrostu wartości [1]   9  
EN6. Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   9  
EN7. Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii z uwzględnieniem osiągniętego stopnia redukcji.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2013 r. służby techniczne Grupy LOTOS przeprowadziły modernizację rozdzielnic niskiego napięcia, połączoną z instalacją falowników na zasilaniu silników wentylatorów wszystkich chłodni wentylatorowych jednej z instalacji wody chłodniczej. Działanie to pozwala na optymalizację wydajności procesu chłodzenia oraz oszczędności energii elektrycznej poprzez płynną regulację prędkości obrotowej silników poszczególnych chłodni. Z uwagi na przekazanie systemu do eksploatacji z końcem 2013 r. w chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe wskazanie oszczędności z tytułu zrealizowanego projektu. Dodatkowo w 2013 r. kontynuowano próbną eksploatację oświetlenia LED. 8  
Aspekt: Woda
EN8. Łączny pobór wody według źródła.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN9. Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
EN10. Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu
 
Strategia wzrostu wartości [1]    
Aspekt: Usługi ekosystemów, w tym Bioróżnorodność
EN11. Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
EN12. Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
EN13. Siedliska chronione lub zrewitalizowane.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
EN14. Strategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
EN15.Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
OG4. Liczba i procentowy udział istotnych lokalizacji działalności, w których rozpoznano i monitorowano ryzyko dla bioróżnorodności.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
Aspekt: Emisje, ścieki i odpady
EN16. Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN17. Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2]   8
EN18. Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
EN19. Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN20. Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN21. Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
OG5. Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej i wody powstałej w procesie produkcji.
 
Strategia wzrostu wartości [1]    
EN22. Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2]   8
EN23. Łączna liczba i objętość istotnych wycieków.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
OG6. Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
OG7. Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN24. Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
EN25. Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów i związanych z nimi siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana przez organizację raportującą woda i wycieki.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
Aspekt: Produkty i usługi
EN26. Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   7, 8, 9  
OG8. Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach.
 
Strategia wzrostu wartości [1]    
EN27. Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
Aspekt: Zgodność z regulacjami
EN28. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact

W 2013 r. na żadną ze spółek Grupy Kapitałowej LOTOS nie były nakładane istotne kary lub sankcje pozafinansowe za przekroczenia lub nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

8  
Aspekt: Transport
EN29. Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8  
Aspekt: Ogólny
EN30. Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   8
Społeczne aspekty działalności
PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
Aspekt: Zatrudnienie
LA1. Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prace i regionu oraz płci.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6
LA2. Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci i regionu.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6  
LA3. Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6  
LA15. Wskaźniki powrotu do pracy oraz stopy retencji pracowników po powrocie z urlopu związanego z urodzeniem dziecka, z uwzględnieniem płci.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem
LA4. Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   3  
LA5. Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Ustalone przepisami prawa pracy minimalne wyprzedzenie, z jakim mają być przekazywane obowiązkowe informacje związkowemu przedstawicielstwu pracowniczemu wynosi co najmniej 30 dni. 30-dniowe wyprzedzenie w przekazie informacji zostało zapisane w treści porozumienia z 2010 r. określającego zasady współpracy z Radą pracowników. Spotkania z Radą w Grupie LOTOS odbywają się co miesiąc. 3  
Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
LA6. Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6  
LA7. Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów i płci.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6
LA8. Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6  
LA9. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   3  
Aspekt: Edukacja i szkolenia
LA10. Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według płci oraz struktury zatrudnienia.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6
LA11. Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6  
LA12. Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6
Aspekt: Różnorodność i równość szans
LA13. Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.
 
Ład korporacyjny [1]
Strategia wzrostu wartości [2]
  6
Aspekt: Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn      
LA14. Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   6  
RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
Aspekt: Procedury odnośnie zamówień i inwestycji
HR1. Procent i całkowita liczba istotnych umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   1, 2  
HR2. Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6  
HR3. Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji
HR4. Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W Grupie Kapitałowej LOTOS w 2013 r. nie wystąpiły przypadki dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. 6  
Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych
HR5. Działania i znaczący dostawcy zidentyfikowani jako mogący stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych lub naruszać te prawa oraz inicjatywy je wspierające.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie ma możliwości dokonania weryfikacji dostawców pod kątem zagrożeń dla prawa do swobody zrzeszania oraz nie identyfikuje tego rodzaju zagrożenia w swoim otoczeniu. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
Aspekt: Praca dzieci
HR6. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera zniesienie pracy dzieci na świecie. Spółka nie raportuje tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy ten problem. W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły działania, które by zidentyfikowano, jako niosące za sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci. 5  
Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa
HR7. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej. W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły incydenty pracy przymusowej lub obowiązkowej. 4  
Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
HR8. Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością.
 
Strategia wzrostu wartości [1]   1, 2
Aspekt: Prawa ludności rdzennej
HR9. Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS popiera i przestrzega praw człowieka.  Spółka nie raportuje tego wskaźnika, ponieważ organizacji nie dotyczy problem naruszania praw ludności rdzennej. 1, 2  
OG9. Miejsca prowadzenia działalności, w których obecna jest ludność rdzenna lub które mają na nią wpływ oraz te, w których wdrożono specjalne strategie angażowania ludności rdzennej.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie identyfikuje na terenie swojej działalności grup o innej tożsamości od dominującej grupy w społeczeństwie. Dlatego wskaźnik nie jest raportowany.    
Aspekt: Ocena
HR10. Procent oraz łączna liczba miejsc prowadzenia działalności, które zostały poddane kontroli pod kątem przestrzegania praw człowieka i/lub ocenie wpływu.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie uwzględnia wśród kryteriów wyboru lokalizacji dla prowadzonej działalności kategorii, jaką stanowi przestrzeganie praw człowieka, ponieważ Spółka nie funkcjonuje na terenach charakteryzujących się ryzykiem wystąpienia przypadków łamania praw człowieka. Dlatego wskaźnik nie jest przez Spółkę raportowany.    
Aspekt: Działania korygujące
HR11. Liczba skarg związanych z obszarem ochrony praw człowieka, które zostały rozpatrzone i rozwiązane w toku formalnej procedury rozpoznawania skarg.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa Kapitałowa LOTOS nie zidentyfikowała w 2013 r. ryzyka pojawienia się sporów na temat wpływu swojej działalności i podejmowanych przez nią decyzji na prawa człowieka. Dlatego wskaźnik nie jest przez Spółkę raportowany.    
SPOŁECZEŃSTWO
Aspekt: Społeczność lokalna
SO1. Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
SO9. Miejsca prowadzenia działalności mających istotny, potencjalny bądź rzeczywisty, negatywny wpływ na społeczność lokalną.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
SO10. Środki prewencyjne i łagodzące wdrożone w miejscach prowadzenia działalności mających istotny, potencjalny bądź rzeczywisty, negatywny wpływ na społeczność lokalną .
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
OG10. Liczba i dokładny opis istotnych sporów prowadzonych ze społecznością lokalną i z ludnością rdzenną.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2013 r. Energobaltic była jedyną spółką w Grupie Kapitałowej LOTOS, która prowadziła spór z przedstawicielem społeczności lokalnej. Dotyczył on powództwa cywilnego wieczystego użytkownika jednej z posesji, przez którą przebiegały ciepłociągi spółki. Powód domagał się usunięcia instalacji ciepłowniczej z jego działki. Na wniosek Energobaltic zebrano dowody dotyczące pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej. Sprawa jest w toku. Spór został uznany za istotny ze względu na wielkość kosztów, jakie spółka musiałaby ponieść w przypadku przegranej sprawy sądowej oraz w związku z uciążliwościami dla społeczności lokalnej związanymi z konsekwencjami ewentualnej przebudowy instalacji.    
OG11. Liczba lokalizacji działalności, które zostały zlikwidowane lub znajdują się w procesie likwidacji.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact

W 2013 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS nie przygotowywaliśmy planów likwidacji działalności wydobywczej, nie zlikwidowaliśmy żadnego z miejsc jej prowadzenia, żadne z nich nie znajduje się także w procesie likwidacji.

   
Aspekt: Korupcja
SO2. Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją.
 
Szanse i ryzyka [1]   10  
SO3. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji.
 
Szanse i ryzyka [1]   10  
SO4. Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji.
 
Szanse i ryzyka [1]   10  
Aspekt: Udział w życiu publicznym
SO5. Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu.
 
Szanse i ryzyka [1] [2]
Strategia wzrostu wartości [3]
  10  
SO6. Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Zasady określone w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS zakładają naszą apolityczność, co znajduje swoje potwierdzenie w fakcie, iż w żaden sposób nie wspieramy ugrupowań politycznych. 10  
Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji
SO7. Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact  W  2013 r.  Grupa LOTOS była stroną postanowienia  opisanego szerzej w Raporcie Rocznym 2010 (link), w którym pozwem z 18 maja 2001 r. PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosła powództwo o zasądzenie od Spółki kwoty 6.975 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi od 1 maja 1999 r. tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych, polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV Sp. z o.o.  W dniu 22 lutego 2013 r. Sąd oddalił w całości powództwo PETROECCO JV Sp. z o.o.  W dniu 26 czerwca 2013 r. PETROECCO JV Sp. z o.o. złożyło apelację do wyroku. Sprawa jest w toku. 10  
Aspekt: Zgodność z regulacjami
SO8. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact W 2013 r. Grupa LOTOS oraz spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie płaciły istotnych kar i nie nałożono na nie istotnych niepieniężnych sankcji w związku z niedostosowaniem się do obowiązującego prawa i regulacji.    
Aspekt: Przymusowe przesiedlenia
OG12. Miejsca prowadzenia działalności, w których doszło do przymusowych przesiedleń, liczba gospodarstw domowych przesiedlonych w ich trakcie oraz informacja o tym, w jaki sposób wpłynęło to na ich sytuację życiową.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact Z tytułu prowadzonej działalności w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS nie doszło w 2013 r. do żadnego przypadku przymusowego przesiedlenia.    
Aspekt: Integralność aktywów i bezpieczeństwo procesowe
OG13. Liczba przypadków zagrożenia bezpieczeństwa procesowego według rodzaju działalności.
 
Szanse i ryzyka [1] [2]
Strategia wzrostu wartości [3]
     
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR1. Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2] [3] [4] [5] [6]      
PR2. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia według rodzaju skutków.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2] [3] [4] [5]   1  
Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
PR3. Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2] [3] [4] [5]   10  
PR4. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2] [3] [4]      
PR5. Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Aspekt: Komunikacja marketingowa
PR6. Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
PR7. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków.
 
Strategia wzrostu wartości [1]      
Aspekt: Ochrona prywatności klienta
PR8. Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.
 
Tabela treści GRI i zasad Global Compact

W Grupie Kapitałowej LOTOS w 2013 r. nie zanotowano żądnych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów, a także przypadków wycieków, kradzieży lub utraty ich danych.

   
Aspekt: Zgodność z regulacjami
PR9. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.
 
Strategia wzrostu wartości [1] [2] [3] [4]      
Aspekt: Zamienniki paliw kopalnych
OG14. Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

 

 
/
 

 

Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS stosuje definicję biokomponentów zgodną z ustawą z 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wszystkie biokomponenty, zakupione przez Grupę LOTOS oraz wyprodukowane przez funkcjonujący w ramach grupy kapitałowej zakład, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Należy zaznaczyć, iż Polska nie implementowała dotychczas Dyrektywy 2009/28/WE, co oznacza, że w obecnym stanie prawnym nie istnieją w Polsce systemy certyfikacji biokomponentów w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na tajemnicę handlową nie jest możliwe wskazanie ilości zakupionych i wyprodukowanych biokomponentów.