Kompetencje

A A A

{GRI 4.1.}

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednak może również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. 

Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej,

Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Stosownie do zapisów Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zasadą zawartą w dziale I pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW członek Rady powinien także posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędny czas na wykonywanie swoich obowiązków.