Kapitał intelektualny

A A A

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny LOTOSU

 • Zasoby niematerialne związane z marką LOTOS.
 • Zasoby niematerialne związane z reputacją LOTOSU.
 • Zasoby niematerialne związane z markami produktowymi i znakami towarowymi.
 • Zasoby niematerialne bazujące na wiedzy i kompetencjach pracowników.
 • Systemy zarządzania, wewnętrzne procedury, polityki.
 • Własność intelektualna.

Nasze cele w zakresie gospodarowania kapitałem intelektualnym:

 • Wzrost wartości marki LOTOS.
 • Wzrost świadomości marki LOTOS jako marki społecznie odpowiedzialnej.
 • Zbudowanie u uczestników rynku kapitałowego świadomości, że LOTOS postrzega społeczną odpowiedzialność biznesu jako istotny element zarządzania koncernem.
 • Stałe doskonalenie kompetencji pracowników.
 • Udoskonalenie sposobu zarządzania poprzez dbałość o transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem niezgodności zagrażających jej funkcjonowaniu.

Kluczowe działania:

 • Włączanie do działalności firmy rozwiązań i technologii tworzonych poza jej granicami – w formie zakupu patentów, licencji, know-how, współpracy z ośrodkami akademickimi oraz sojuszy strategicznych między przedsiębiorstwami.
 • Innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne.
 • Kompleksowe programy rozwoju pracowników.
 • Działalność badawczo-rozwojowa.
 • Kompleksowa ocena dojrzałości organizacyjnej.

Dążymy do zrównoważonego rozwoju i profesjonalizacji wszystkich kluczowych rozwiązań organizacyjnych w ramach naszej działalności.

Uzyskiwane wyniki:

Wartość marki LOTOS przekraczająca miliard złotych
Wprowadzone innowacyjne rozwiązania technologiczne, produktowe i zarządcze przyczyniające się do ograniczania kosztów, skali negatywnego oddziaływania firmy na otoczenia, spełniania z wyprzedzeniem rygorystycznych wymogów prawnych, budowania zadowolenia klientów oraz optymalizowania procesów
Wysoko wykwalifikowani pracownicy przygotowani do wdrażania zaawansowanych technologii i stosowania najlepszych dostępnych praktyk operacyjnych. W Grupie LOTOS 57% pracowników ma wyższe wykształcenie, zaś 1% obronił doktorat
Własne patenty produktowe i technologiczne
Rosnący kapitał intelektualny regionów, w których firma długofalowo współpracuje z uczelniami wyższymi, którym przyznano 1,2 mln zł na stypendia naukowe i nagrody dla 234 studentów i doktorantów oraz szkołami średnimi, gdzie m.in. w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM zgłoszono w 2013 r. 91 projektów badawczo-rozwojowych