Kapitał naturalny i produkcyjny

A A A

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny LOTOSU

 • Źródła energii: ropa naftowa (powstające z jej przerobu gaz opałowy i oleje opałowe), gaz ziemny,  produkowana i kupowana energia elektryczna;
 • Surowce procesowe: ropa naftowa, gaz ziemny;
 • Komponenty środowiska/media używane w procesach: woda (do produkcji pary i chłodnicza), powietrze (jako medium sterujące);
 • Komponenty będące pod bezpośrednim i pośrednim wpływem środowiskowym w związku z prowadzoną działalnością:
  • powietrze;
  • woda;
  • gleba;
  • ekosystemy i bioróżnorodność;
  • społeczności lokalne i pracownicy;
  • krajobraz.

Nasze cele w zakresie gospodarowania kapitałem naturalnym:

 • Zapewnienie funkcjonowania w zgodności z prawem środowiskowym;
 • Zapewnienie postrzegania organizacji jako świadomej lokalnych i globalnych korzyści płynących odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i ochrony przyrody;
 • Dążenie do prowadzenia działalności z poszanowaniem zasad odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i dobrych praktyk środowiskowych.

Kluczowe działania:

 • Monitorowanie środowiska i przyrody oraz wpływu na nie w sposób wykraczający poza wymagania prawne;
 • Dążenie do ciągłego ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko i przyrodę;
 • Uwzględnianie i stosowanie najlepszych dostępnych technik oraz praktyk środowiskowych zarówno w procesie projektowania nowych, jak również eksploatacji i modernizacji istniejących instalacji;
 • Ograniczanie ryzyka związanego z wystąpieniem nagłego skażenia środowiska (zapobieganie awariom);
 • Wspieranie działań prośrodowiskowych instytucji zewnętrznych – ochrona środowiska i przyrody w miejscach niebędących pod bezpośrednim wpływem organizacji;
 • Edukacja ekologiczna – budowa świadomości dobrych praktyk środowiskowych i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych wśród pracowników i społeczności lokalnej.

Uzyskiwane wyniki:

Zwiększenie udziału gazu ziemnego
w systemie energetycznym firmy
Ograniczenie emisji
niezorganizowanych do powietrza
Sukcesywna modernizacja
instalacji na stacjach paliw
Minimalizowanie zużycia wody
– stosowanie obiegów zamkniętych i utrzymywanie możliwie największego stopnia recyrkulacji
Znaczące zmniejszenie wielkości
emisji do powietrza z instalacji rafinerii w Gdańsku: dziesięciokrotne w zakresie SO2, dwukrotne w zakresie NOx i prawie czterokrotnie w zakresie pyłu w stosunku do 2011 r.
Utrzymywanie średniorocznych parametrów
emitowanych ścieków poniżej 50% wartości dopuszczalnych
Monitorowanie jakości osadów dennych i wody morskiej w obrębie miejsc wydobycia ropy i gazu
Przykładanie coraz większej wagi do zagadnień związanych z bioróżnorodnością podczas procesów oceny oddziaływania na środowisko
Zakończenie przygotowań do przeprowadzenia wielkoobszarowej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rafinerii w Gdańsku i w jej otoczeniu
Sukcesywne zmniejszanie ilości gazu ze złóż spalanego na platformach
Osiągnięcie współczynnika emisyjności CO2 charakteryzującego najlepsze europejskie rafinerie
Zakończenie budowy i uruchomienie instalacji odzysku gazów zrzutowych z pochodni – 6000 Mg wyemitowanego CO2 mniej oraz dodatkowa ilość medium w systemie energetycznym
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w grupie kapitałowej dotyczącej segregowania odpadów

 

Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny LOTOSU

 • Poszukiwanie: obszary koncesji, infrastruktura poszukiwawcza (platformy wiertnicze);
 • Wydobycie: infrastruktura wydobywcza (platformy wydobywcze, linie przesyłowe);
 • Produkcja: infrastruktura produkcyjna (rafineria, zakłady produkcyjne, ropociągi port-rafineria, rurociąg gazu, elektrociepłownie);
 • Logistyka pierwotna: bazy produktowe, nalewaki auto i kolejowe, infrastruktura kolejowa, położenie geograficzne;
 • Sprzedaż i dystrybucja wtórna: sieci dystrybucyjne, infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, położenie geograficzne, sieć stacji paliw

Nasz cel w zakresie gospodarowania kapitałem produkcyjnym:

 • Osiągnięcie poziomu produkcyjnego i technologicznego zgodnego ze światowymi tendencjami w przemyśle petrochemicznym przy jednoczesnym spełnianiu norm środowiskowych.

Kluczowe działania:

 • Poszerzanie własnej bazy surowcowej na podstawie złóż w rejonach o niskim i umiarkowanym poziomie ryzyka;
 • Rozwój działalności na Morzu Bałtyckim, Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na obszarach lądowych w Polsce i Litwie, w szczególności poprzez:
  • Polska: wzrost wydobycia z posiadanych złóż, pełne rozpoznanie potencjału poszukiwawczego Morza Bałtyckiego, rozwój działalności na koncesjach lądowych;
  • Norwegia: poszukiwanie, zagospodarowywanie i produkcja na posiadanych koncesjach morskich, zakup złóż produkcyjnych;
  • Litwa: pełne zagospodarowanie posiadanych koncesji lądowych.
 • Modernizacja infrastruktury poszukiwawczo-wydobywczej;
 • Optymalne wykorzystanie aktywów posiadanych oraz aktywów obejmowanych w wyniku działań rozwojowych:
 • Zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca;
 • Rozbudowa ciągów technologicznych rafinerii (instalacja koksowania);
 • Efektywne wykorzystanie rozbudowanych poprzez Program 10+ mocy przerobowych rafinerii;
 • Utrzymanie wysokiej niezawodności instalacji rafineryjnych - zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji produkcyjnych i pomocniczych mierzonej dostępnością minimum 98% w ciągu roku,
 • Rozbudowa sieci sprzedaży paliw, olejów i asfaltów.

Uzyskiwane wyniki:

Wzrost poziomu wydobycia surowca
Pozyskanie nowych koncesji
Wzrost poziomu i efektywności produkcji
Osiągnięcie technicznej dostępności instalacji rafinerii na poziomie 99,7% - najwyższej w historii firmy, dającej jeden z najlepszych wyników na świecie
Zwiększenie udziału w rynku detalicznym

Łączny poziom inwestycji przeznaczonych na realizację celów działalności poszukiwawczo-wydobywczej w latach 2011-2015 to 3,9 mld zł, co stanowi prawie 70% łącznych inwestycji Grupy Kapitałowej LOTOS w tym okresie.