Rynek kapitałowy

A A A

Kurs akcji Grupy LOTOS (zł) i wolumen obrotu (szt.) od dnia debiutu na GPW

Grupa LOTOS zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 9 czerwca 2005 r. Obecnie łączna liczba papierów wartościowych Spółki to 129.873.362.

Kurs akcji na tle indeksów

Rok 2013 był korzystny dla inwestorów na rynku akcji – akcje okazały się najlepszą klasą aktywów inwestycyjnych, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, największej gospodarce świata, rosły o ponad 30% - NASDAQ +35% i S&P500 ok. +30%, natomiast na europejskich rynkach rozwiniętych najsilniejszy okazał się niemiecki indeks DAX +26%.
Główne indeksy GPW zakończyły rok niewielkimi zmianami. Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku – WIG - wzrósł o 8%, zaś roczna zmiana indeksu WIG-20 wyniosła -7%.

We wrześniu 2013 r. zadebiutował nowy indeks warszawskiej giełdy – WIG30, który obejmuje trzydzieści największych i najbardziej płynnych spółek GPW. 

WIG30 zanotował spadek o prawie 2% na koniec roku. Największą stopę zwrotu na warszawskim parkiecie osiągnęły indeksy małych i średnich spółek - mWIG40 oraz sWIG80 wzrosły odpowiednio o 31% i 37%.
W ujęciu branżowym największy wzrost odnotował WIG-BUDOWNICTWO +33%, natomiast indeks WIG-PALIWA należał do tych indeksów sektorowych, które zanotowały największe spadki (-10%). 
Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index spadł o ponad 4% w ciągu 2013 r.
Notowania akcji Grupy LOTOS w 2013 r. poruszały się zgodnie z trendem rynkowym. Cena walorów Spółki w ciągu roku kształtowała się w przedziale 33,15-44,95 zł, a rok kalendarzowy zamknęła na poziomie 35,45 zł.
Średnio w analizowanym okresie podczas jednej sesji giełdowej 229.877 akcji Spółki zmieniało właściciela, tj. o 18% mniej niż w poprzednim roku. Łączna wartość obrotów wyniosła ponad 2,2 mld zł, stanowiąc 1% wszystkich obrotów na GPW, zaś średnia liczba transakcji na sesję wynosiła 877 transakcji.
Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS na koniec 2013 r. wyniosła nieco ponad 4,6 mld zł.

Dane dotyczące akcji Grupy LOTOS w latach 2011-2013.*
  2011 2012 2013
Liczba akcji w obrocie giełdowym (mln szt.) 129,87 129,87 129,87
Kształtowanie się kursu akcji (zł)
Kurs minimalny 22,26 21,3 32,97
Kurs maksymalny 49,5 43,78 45,45
Kurs zamknięcia 23,3 41,2 35,45
Stopa zwrotu na koniec okresu (%) -35,9 76,82 -13,96
Obroty na akcjach
Wartość obrotów (mln zł) 3.299,07 2.013,15 2 211,43
Udział w obrotach (%) 1,31 1,07 1,00
Średni wolumen na sesję (szt.) 377.048 282.163 229.877
Średnia liczba transakcji na sesję 967 810 877
Wycena Spółki
Kapitalizacja rynkowa na koniec okresu (mln zł) 3.026,00 5.351,00 4.603,89
Wartość księgowa (mln zł) 7.782,40 9.066,40 9.189,60
EV** (mln zł) 10.032,87 11.472,60 10.311,89
Wskaźniki wyceny akcji
Zysk na jedną akcję (zł) 5,03 7,14 0,30
P/E*** (x) 4,66 5,80 118,00
P/BV**** (x) 0,38 0,59 0,50
EV/EBITDA***** (x) 6,04 11,89 12,85

* Opracowanie własne na podstawie danych GPW i Spółki.
**EV (ang. Enterprise Value) tj. Wartość Przedsiębiorstwa - suma kapitalizacji rynkowej i długu, powiększona o udziały akcjonariuszy mniejszościowych i akcje uprzywilejowane oraz pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
***P/E (ang. Price/Earnings) – Cena / Zysk.
****P/BV (ang. Price/Book Value) – Cena / Wartość Księgowa.
*****EV/EBITDA - Wartość Przedsiębiorstwa / Zysk operacyjny powiększony o amortyzację.

 

Kształtowanie się ceny akcji Grupy LOTOS w 2013 r. (zł)

Ważne wydarzenia w Spółce na tle notowań akcji Grupy LOTOS w 2013 r.

Notowania akcji Grupy LOTOS na tle indeksów giełdowych w 2013 r. 1

1 Wykres rebazowany, 100=zamknięcie sesji 28 grudnia 2012 r.

Polityka dywidendy

Wypłaty dywidendy z zysków lat objętych strategią na lata 2011-2015 podporządkowane są optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia finansowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku netto.
Zarząd Grupy LOTOS zarekomendował całość zysku netto za 2012 r. wyłączyć z podziału pomiędzy Akcjonariuszami Spółki. Uwzględniając rekomendację Zarządu, 28 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2012 r. na:

 • kapitał zapasowy w wysokości 834 931 320,89 zł,
 • zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych w wysokości
  1 500 000,00 zł.
Dywidenda i stopa dywidendy *
Rok obrotowy Dywidenda (zł) Dywidenda na akcję (zł) Cena akcji na koniec roku (zł) Stopa dywidendy** (%)
2005 0,00 0,00 44,20 -
2006 40.932.000,00 0,36 49,30 0,73
2007 0,00 0,00 44,50 -
2008 0,00 0,00 11,95 -
2009 0,00 0,00 31,80 -
2010 0,00 0,00 36,35 -
2011 0,00 0,00 23,30 -
2012 0,00 0,00 35,45 -

* Opracowanie własne na podstawie danych Spółki.
** Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.

Historyczne dywidendy na akcję *
Rok obrotowy Dywidenda na akcję (zł) % zysku netto Dzień prawa do dywidendy** Dzień wypłaty dywidendy***
2005 0,00 0,00 - -
2006 0,36 10,06 11.06.2007 nie później niż 31.07.2007
2007 0,00 0,00 - -
2008 0,00 0,00 - -
2009 0,00 0,00 - -
2010 0,00 0,00 - -
2011 0,00 0,00 - -
2012 0,00 0,00 - -

* Opracowanie własne na podstawie danych Spółki.
** Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
*** Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki.

Rekomendacje

Rekomendacje dla akcji Grupy LOTOS wydaje 13 domów inwestycyjnych (w tym domy maklerskie i banki inwestycyjne).

Domy inwestycyjne
Domy inwestycyjne
z siedzibą w Polsce z siedzibą za granicą
DM mBanku Societe Generale
DM BZ WBK Erste Bank
DM IDM Wood & Co.
DM PKO BP Deutsche Bank
DM BDM Raiffeisen Centrobank
DI Investors  
ING Securities  
Espirito Santo Investment Bank  

Zgodnie z wiedzą Spółki w 2013 r. wydano 25 rekomendacji biur maklerskich, w tym:

 • 4 rekomendacje „Kupuj”*,
 • 9 rekomendacji „Trzymaj”**,
 • 3 rekomendacje „Redukuj”***,
 • 9 rekomendacji „Sprzedaj”****,

z czego:

 • 6 rekomendacji podwyższonych (ang. Upgrade),
 • 10 rekomendacji podtrzymanych (ang. Maintained),
 • 5 rekomendacji obniżonych (ang. Downgrade),

dodatkowo,

 • 1 rozpoczęcie rekomendowania (ang. coverage initiation),
 • 3 wznowienie rekomendowania (ang. coverage re-initiation).

* Kupuj (ang. Buy) – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji przekroczy 15% w ciągu dwunastu miesięcy
** Trzymaj (ang. Hold) – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie od -5% do +5% w ciągu dwunastu miesięcy
*** Redukuj (ang. Reduce) - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie od -5% do -15% w ciągu dwunastu miesięcy
**** Sprzedaj (ang. Sell) - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie powyżej -15% w ciągu dwunastu miesięcy.

 

Struktura rekomendacji biur maklerskich dla akcji Grupy LOTOS w 2013 r. (%)

Cena docelowa akcji Grupy LOTOS wyceniana przez biura maklerskie wahała się w przedziale 29,50-56,30 zł wobec 19,40-38,90 zł w roku poprzednim. W 2013 r. akcje wyceniane były średnio na poziomie 37,70 zł wobec 26,80 rok wcześniej. Rynkowa wycena akcji Spółki wahała się w przedziale 33,15-44,95 zł. Rok 2013 walory Grupy LOTOS zamknęły na poziomie 35,45 zł.

Wydane rekomendacje i średnia cena docelowa na tle notowań akcji Grupy LOTOS w 2013 r.

* Prosta średnia krocząca – średnia arytmetyczna cen docelowych z rekomendacji za 12 miesięcy (z wyłączeniem aktualizacji rekomendacji starszych niż 6 miesięcy).

Grupa LOTOS w RESPECT Index

Nieprzerwanie od 19 listopada 2009 r. jesteśmy uczestnikiem indeksu firm społecznie odpowiedzialnych na warszawskiej GPW - RESPECT Index (ang. Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency).

Logo Respect Index

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

 

W 2013 r. Spółka była dwukrotnie poddana zewnętrznej weryfikacji w celu potwierdzenia, że spełnia kryteria dopuszczające do uczestnictwa w indeksie. Od 23 grudnia 2013 r. jesteśmy zaliczeni do składu indeksu, grupującego rekordową liczbę 23 spółek. Weryfikacja liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce w ostatniej VII edycji projektu RESPECT odbyła się na nowych zasadach. Najistotniejsze ze zmian dotyczyły pytań zawartych w ankiecie konkursowej, które przypisane zostały do trzech grup czynników: Environmental (wyniki środowiskowe), Social (wyniki społeczne) oraz Governance (wyniki zarządcze). Ponadto wymagania RESPECT Index rozszerzono o kryteria wynikające ze specyfiki branżowej firm. Od 2014 r. badanie dojrzałości spółek odbywać się będzie raz w roku.