List Wiceprezesa Zarządu

A A A

Mariusz Machajewski

{GRI Podejście do zarządzania, 4.11.}

Szanowni Interesariusze,

Rok 2013 był czasem istotnych wyzwań dla dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej LOTOS. Intensywnie przyspieszając realizację zadań w zakresie wdrażania naszej strategii w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym, obserwowaliśmy jednocześnie pogorszenie się zewnętrznych warunków w obszarze produkcji i sprzedaży paliw. Warunki działania europejskiego sektora rafineryjnego są pod presją napływu tańszych produktów rafineryjnych z różnych części świata oraz rosnących wyzwań w zakresie konkurencyjności produktów na rynkach eksportowych.

Odpowiedzią na tą sytuację były działania realizowane w 2013 roku, które potwierdziły naszą gotowość do reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu. Rafineria w Gdańsku została uznana za jedną z najnowocześniejszych rafinerii na świecie w prestiżowym rankingu firmy Solomon Associates, co potwierdziło skuteczność realizacji Programu 10+. Celem dalszego zwiększania jej efektywności rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do budowy instalacji opóźnionego koksowania (DCU). Dzięki niej rafineria w Gdańsku stanie się zakładem o pełnej konwersji, tzn. będzie mogła produkować tylko wysokomarżowe produkty i będzie przygotowana do stawienia czoła nasilającej się presji na marże rafineryjne. Utrudnione warunki działania w segmencie rafineryjnym, zbiegły się z przyspieszeniem realizacji naszej strategii w segmencie wydobywczym. Akwizycja aktywów wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, porozumienie w sprawie złoża YME, przyspieszenie prac w zakresie zagospodarowania złoża B8, a także prace przygotowawcze zmierzające do zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6, to najistotniejsze posunięcia w tym segmencie, przybliżające nas do realizacji strategii i poprawienia zbilansowania modelu biznesowego Grupy Kapitałowej LOTOS.

Nasza sytuacja w 2013 roku była dodatkowo utrudniona z uwagi na postój remontowy w gdańskiej rafinerii, który wiązał się z zatrzymaniem pracy instalacji rafineryjnych, skutkującym obniżeniem wolumenu całorocznej produkcji o około 8%. W minionym roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła niższy poziom przychodów niż w roku 2012. Po 12 miesiącach wypracowaliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży blisko 29 mld zł, o 14% niższe niż w 2012 roku. Zysk operacyjny wyniósł 146 mln zł, zaś wynik operacyjny po wyeliminowaniu zaburzających go zdarzeń jednorazowych, amortyzacji i z uwzględnieniem efektu LIFO wyniósł 1,3 mld zł, w porównaniu do 2,0 mld zł w 2012, co potwierdza naszą zdolność do generowania wysokich przepływów pieniężnych, mimo niesprzyjających warunków operacyjnych oraz niskiego poziomu marż na światowych rynkach paliw.

Celem wsparcia realizacji strategii biznesowej, w 2013 roku Grupa Kapitałowa LOTOS rozpoczęła realizację Programu „Efektywność i Rozwój 2013-15”, który zakłada przede wszystkim poprawę wskaźników finansowych, dalszy rozwój poprzez realizację inwestycji w podstawowych obszarach działalności oraz reorganizację grupy kapitałowej. Stawiamy na koncentrację na podstawowej działalności, ograniczając zaangażowania osób zarządzających w działalność pomocniczą oraz uproszczenie struktury grupy kapitałowej. Dla spółek zależnych, niezwiązanych z podstawowym obszarem działalności, Program „Efektywność i Rozwój 2013-2015” oznacza poszukiwanie inwestora, który uwolni ich potencjał rozwojowy oraz ułatwi dostęp do nowych źródeł finansowania.

W segmencie poszukiwawczo – wydobywczym Grupa Kapitałowa LOTOS konsekwentnie realizuje plan inwestycji i rozwoju, czego potwierdzeniem było zawarcie z Centrica Norge umowy nabycia udziałów w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (pakiet Heimdal). Transakcja w perspektywie roku 2016 pozwoli na odzyskanie 2/3 posiadanego przez LOTOS aktywa podatkowego. Wydobycie w Norwegii (przypadające na przejęte przez LOTOS udziały) kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe rocznie (5 tys. boe/d), z czego 70% stanowi gaz ziemny, a 30% kondensat (lekka ropa naftowa). Dodatkowo, w wyniku nabycia udziałów w koncesjach norweskich, zasoby LOTOSU zwiększyły się o 9 mln boe w zakresie zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych i prawdopodobnych oraz o 31 mln boe w zakresie zasobów warunkowych.

W 2013 roku trwały prace związane z uruchomieniem komercyjnego wydobycia ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim, które planujemy rozpocząć w 2015 roku. Złoże B8 posiada potencjał wydobywczy na poziomie 3,5 mln ton ropy naftowej. Warto przypomnieć również, o podpisaniu w październiku 2013 roku umowy z Polskim Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) dotyczącej współfinansowania tego projektu. Zakończony w październiku 2013 roku remont platformy wydobywczej PG -1 umożliwi zwiększenie wydobycia ze złoża B3 średniorocznie o 15 tys ton (ropa Rozewie). Trwają prace nad zagospodarowaniem złóż gazowych B4 i B6 (potencjał wydobywczy na poziomie 4 mld m3) we współpracy z CalEnergy Resources. Potwierdzeniem zwiększonej aktywności w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym był zakup w grudniu 2013 roku samopodnośnej platformy wiertniczej GSF Monitor (ang. jack-up). Platforma ta będzie prowadzić wiercenia na koncesjach poszukiwawczych na obszarze Morza Bałtyckiego.

W segmencie produkcji i handlu najważniejszym wydarzeniem był postój remontowy, zrealizowany wiosną tego roku. Był to pierwszy postój remontowy przeprowadzony po rozbudowie rafinerii w ramach Programu 10+. W efekcie całkowity przerób ropy w roku 2013 wyniósł 8,6 mln ton, co oznacza średnioroczne wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii w 2013 roku na poziomie około 82%.

W 2013 roku kontynuowano prace przygotowawcze do budowy tzw. instalację opóźnionego koksowania (DCU), która bezpośrednio wpłynie na wzrost efektywności przerobu ropy, poprzez eliminację nieopłacalnego w produkcji i sprzedaży ciężkiego oleju opałowego. Produkcja wysokomarżowych paliw motorowych wzrośnie wskutek realizacji projektu o 900 tys. ton rocznie. Ponadto pojawi się nowy produkt - koks naftowy w wolumenie ok. 350 tys. ton rocznie. Planowane oddanie instalacji DCU określamy na 2017 rok.

Rozpoczęte w 2012 roku prace nad nowym projektem rozwojowym – dywersyfikacją naszej działalności w kierunku potencjalnego rozwoju segmentu petrochemicznego (wspólnie z Grupą Azoty S.A.) były w roku ubiegłym konsekwentnie prowadzone. W wyniku przeprowadzonych prac, w ramach wstępnego studium opłacalności projektu budowy kompleksu petrochemicznego, został zarekomendowany wariant rozwoju polegający na budowie krakingu parowego. Kolejnym etapem projektu jest wykonanie pełnego studium wykonalności, którego rezultat spodziewany jest na koniec 2014 roku.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy dynamiczny rozwój sieci stacji paliw, zwłaszcza w segmencie ekonomicznym. Zgodnie z założeniami szybki rozwój sieci stacji paliw pozwoli Grupie LOTOS osiągnąć zapisany w strategii 10-procentowy udział w rynku sprzedaży detalicznej paliw.

W ciągu całego 2013 roku Grupa Kapitałowa LOTOS odpowiadała na coraz trudniejsze warunki stawiane przez otoczenie rynkowe. Dzięki dywersyfikacji działalności i przyspieszeniu rozwoju w segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów pokazaliśmy, że staramy się reagować na coraz trudniejsze warunki rynkowe. W 2014 roku oraz latach kolejnych będziemy intensyfikować działania ukierunkowane na wzrost znaczenia segmentu wydobywczego oraz osiągnięcie doskonałości operacyjnej w segmencie rafineryjnym. Dotychczasowe działania udowadniają, że LOTOS jest firmą nastawioną na dalszy wzrost, w warunkach zacieśniającej się konkurencji. Wierzymy, że praca nad umacnianiem fundamentów dla dalszego wzrostu przyczyni się do zwiększenia wartości dla naszych akcjonariuszy i zapewni Grupie Kapitałowej LOTOS adekwatny rozwój w nadchodzących latach.

Z wyrazami szacunku,

podpis

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych
Grupa LOTOS S.A.