Kapitał społeczny

A A A

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny LOTOSU

 • Dobre, długoterminowe relacje w ramach oraz pomiędzy społecznościami i kluczowymi grupami interesariuszy.
 • Zdolność współpracy i dzielenia się informacjami dla poprawy jakości funkcjonowania jednostek i wspólnot w otoczeniu organizacji.
 • Licencja na prowadzenie działalności w regionach bezpośredniego oddziaływania organizacji.
 • Dobra znajomość uwarunkowań, potrzeb i wyzwań społecznych występujących na terenach objętych prowadzoną działalnością oraz odpowiednie do nich adresowanie udzielanego wsparcia.
 • Zaufanie społeczne zbudowane konsekwentnym zaangażowaniem w rozwój regionu.

Nasze cele w zakresie gospodarowania kapitałem społecznym:

 • Silniejsza integracja z lokalną społecznością poprzez zwiększanie pozytywnego wkładu firmy w rozwój regionu i minimalizowanie negatywnych skutków naszej działalności.
 • Poszanowanie kapitału społecznego i różnorodności, przestrzeganie praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolności zrzeszania się.
 • Przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy jakości kapitału społecznego w regionie oddziaływania.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu oraz innym problemom społecznym w obszarach zgodnych z naszymi kompetencjami.
 • Doskonalenie wielokierunkowej komunikacji z interesariuszami, w tym rozwijanie systemu konsultacji społecznych.

Kluczowe działania:

 • Koncentracja działań społecznych w dziedzinach zgodnych z naszymi kompetencjami, tj. w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza najmłodszych jego uczestników, wyrównywania szans społecznych uzdolnionej młodzieży z terenów o niższym potencjalne ekonomicznym oraz w zakresie ochrony środowiska i ekologii ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności Morza Bałtyckiego z uwagi na nadmorskie położenie naszej rafinerii.
 • Dokonywanie systematycznej ewaluacji projektów realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.
 • Prowadzenie badań opinii, konsultacji społecznych oraz innych działań angażujących kluczowych interesariuszy w kształtowanie polityki firmy.
 • Doskonalenie procesów zakupowych poprzez wprowadzanie klauzul społecznych, środowiskowych i etycznych do umów, stosowanie odpowiednich wymogów w postępowaniach ofertowych, kontrole i audity dostawców oraz upowszechnianie Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.
 • Prowadzenie szkoleń służb ochrony z zakresu praw człowieka.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy w związku z prowadzonymi inwestycjami, z uwzględnieniem łańcucha dostaw.

Uzyskiwane wyniki:

Pozytywne oceny partnerów i beneficjentów uzyskiwane w procesach ewaluacji towarzyszących realizowanym projektom społecznym i środowiskowym
Niski poziom ryzyka społecznego związanego z relacjami z otoczeniem lokalnym firmy
Ograniczanie ryzka związanego z bezpieczeństwem procesowym w organizacji
Rosnąca liczba beneficjentów programów społecznych firmy
Rozwój badań realizowanych przez partnerów społecznych w zakresie zachowania bioróżnorodności Morza Bałtyckiego oraz ochrony walorów przyrodniczych terenów sąsiadujących z koncernem na Pomorzu
140 kontrahentów grupy kapitałowej zapoznanych z Kodeksem etyki i wymaganiami firmy w tym zakresie
Ponad 1,5 tys. godzin szkoleń na temat praw człowieka w grupie kapitałowej w roku