Podstawowe dane

A A A

{GRI EC1}

Grupa LOTOS - wybrane dane *

DANE FINANSOWE Jednostka Za rok zakończony
31.12.2013
Za rok
zakończony
31.12.2012
Zmiana
      (dane przekształcone)  
Przychody ze sprzedaży tys. zł 26.697.179 31.071.896 -14%
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) tys. zł (352.799) 558.637 -163%
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem tys. zł (77.525) 968.808 -108%
Zysk/(Strata) netto tys. zł (14.774) 836.431 -102%
Całkowite dochody ogółem tys. zł 83.242 1.218.911 -93%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 733.621 468.311 57%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł 51.026 68.335 -25%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (597.916) (747.851) -
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 186.731 (211.205) -
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (0,11) 6,44 -102%
Darowizny na cele społeczne tys. zł 1.811 1.389 30%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 63.012 67.606 -6,8%
    Stan na
31.12.2013
Stan na
31.12.2012
 
      (dane przekształcone)  
Aktywa razem tys. zł 15.559.412 15.978.614 -3%
Kapitały własne tys. zł 7.135.595 7.052.353 1%
DANE POZAFINANSOWE Jednostka Za rok zakończony
31.12.2013
Za rok zakończony
31.12.2012
Zmiana
      (dane porównywalne)  
Pracownicy (1) liczba zatrudnionych 1.334 1.323 0,8%
Skala rotacji zatrudnienia % 11,8 9,2 2,6 pp.
Wskaźnik wypadkowości LTIF(na 1 mln przepracowanych godzin) (2)   4,5 4,3 -
Całkowity pobór wody m3 3.737.302 3.721.330 0,4%
Emisja CO2 tys. ton/rok 1.689 1.979 -14,6%

 

Grupa Kapitałowa LOTOS -wybrane dane skonsolidowane **

DANE FINANSOWE Jednostka Za rok zakończony
31.12.2013
Za rok zakończony
31.12.2012
Zmiana
      (dane przekształcone)  
Przychody ze sprzedaży tys. zł 28.597.342 33.111.000 -14%
Zysk operacyjny tys. zł 146.494 312.756 -53%
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem tys. zł (61.979) 366.341 -117%
Zysk netto tys. zł 39.428 927.876 -96%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 39.415 927.849 -96%
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 13 27 -52%
Całkowite dochody ogółem tys. zł 123.450 1.284.223 -90%
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 123.439 1.284.210 -90%
Całkowite dochody ogółem  przypisane udziałom niekontrolującym tys. zł 11 13 -15%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 1.436.496 1.347.080 7%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (938.414) (838.051) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (251.102) (883.278) -
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 246.980 (374.249) -
Podstawowy zysk netto na jedną akcję 0,3 7,14 -96%
Darowizny na cele społeczne tys. zł 2.131 1.551 37%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 66.348 75.515 -12%
    Stan na
31.12.2012
Stan na
31.12.2011
 
      (dane przekształcone)  
Aktywa razem tys. zł 20.299.617 20.027.565 1%
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 9.189.307 9.065.725 1%
Udziały niekontrolujące tys. zł 289 699 -59%
Kapitał własny razem tys. zł 9.189.596 9.066.424 1%
DANE POZAFINANSOWE j.m. Za rok zakończony
31.12.2013
Za rok zakończony
31.12.2012
Zmiana
      (dane porównywalne)  
Pracownicy (1) liczba zatrudnionych 4.773  4.748 0,5%
Wskaźnik wypadkowości LTIF(na 1 mln przepracowanych godzin) (2)   4,4 3,3 -
Udział w rynku paliw % 33,4 34 0,6 pp
Wydobycie ropy naftowej tys. ton 219,1 262,3 -16%
Wydobycie gazu mln Nm3 16 20,9 -23%

* Wyniki finansowe Grupy LOTOS zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS.
** Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS.

Szczegółowe omówienie wyników finansowych zostało zaprezentowane w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej LOTOS.

Opublikowane dokumenty sprawozdań zamieszczane są w serwisie relacji inwestorskich na www.lotos.pl  (Więcej informacji).


(1) Średnie zatrudnienie w roku.
(2) Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku.