Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

A A A

Grupa LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą za pośrednictwem Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. na terenie:

 • Polski – LOTOS Petrobaltic wraz ze spółkami zależnymi;
 • Litwy – AB LOTOS Geonafta wraz ze spółkami zależnymi;
 • Norwegii – LOTOS Exploration and Production Norge AS.

W grupie kapitałowej funkcjonują także spółki pełniące działalność pomocniczą: Grupa Miliana i Energobaltic Sp z o.o. Działalność Grupy Miliana obejmuje usługi logistyki morskiej świadczone na rzecz LOTOS Petrobaltic. Spółka Energobaltic powstała w celu zagospodarowania gazu towarzyszącego przy wydobyciu ropy naftowej na złożu B3 oraz w przyszłości z innych złóż węglowodorów na Morzu Bałtyckim. W ramach zakładu Elektrociepłownia Władysławowo produkuje energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy, wykorzystując gaz towarzyszący z morskiej kopalni ropy B3.

{GRI OG1}

Na koniec 2013 r. zasoby ropy naftowej Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic klasyfikowane w kategorii 2P wyniosły 8,08 mln ton (62,08 mln boe), a w kategorii 2C 1,80 mln ton (13,63 mln boe), natomiast zasoby gazu ziemnego klasyfikowane w kategorii 2P wyniosły 1,09 mld m3, a w kategorii 2C 6,49 mld m3.

 

Zasoby ropy 2P (tys. ton)
Zasoby ropy 2C (tys. ton)
Zasoby gazu 2P (mld m3)
Zasoby gazu 2C (mld m3)
Polska - Morze Bałtyckie  

Mapa koncesji Petrobaltic na Morzu Bałtyckim

LOTOS Petrobaltic to jedyna polska firma prowadząca od 2005 r. działalność wydobywczą w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Na koniec 2013 r. spółka była właścicielem:

 • dziewięciu koncesji złóż ropy naftowej i gazu na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, z których dwie - Słupsk E i Słupsk W pozyskano w 2013 r. Łączna powierzchnia to ponad 8,5 tys. km2;
 • czterech koncesji na wydobycie węglowodorów:
  • na złożu B3 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego, zlokalizowana 73 km na północ od Rozewia; obecnie trwa proces wydłużenia jej obowiązywania do 2026 r.;
  • na złożu B8 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego, zlokalizowana 70 km na północ od Jastarni; złoże jest w trakcie zagospodarowania;
  • na złożach B4 i B6 na wydobywanie gazu ziemnego, zlokalizowane na północ od Łeby; trwa przygotowanie do ich zagospodarowania we współpracy z CalEnergy Resources Poland;
  • nie wystąpiono o przedłużenie ważności obowiązywania koncesji Gaz Północ, której termin upływał w kwietniu 2014 r.

W 2013 r. na Morzu Bałtyckim LOTOS Petrobaltic realizował eksploatację złoża B3.

Łączne w 2013 r. wydobycie ropy naftowej ze złóż bałtyckich wyniosło 145,6 tys. ton (1 128,2 tys. bbl). Wydobycie towarzyszącego gazu ziemnego wyniosło 16 mln Nm3.

Na koniec 2013 r. zasoby ropy naftowej na Morzu Bałtyckim klasyfikowane w kategorii 2P wyniosły 5,06 mln ton (39,28 mln bbl), a w kategorii 2C 0,17 mln ton (1,44 mln bbl), natomiast zasoby gazu ziemnego klasyfikowane według kategorii 2P 0,37 mld m3, a w kategorii 2C 3,28 mld m3.

Litwa  

Mapa koncesji - Litwa

Na terenie Republiki Litewskiej LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność za pośrednictwem grupy kapitałowej swojej spółki zależnej AB LOTOS Geonafta, która poszukuje, wydobywa i sprzedaje ropę naftową oraz świadczy usługi wiertnicze. Łącznie eksploatuje 14 złóż naftowych.

Wydobycie ropy naftowej ze złóż litewskich wyniosło w 2013 r. 73,5 tys. ton (563,8 tys. bbl).
Na koniec 2013 r. zasoby ropy naftowej na Litwie klasyfikowane w kategorii 2P wyniosły 0,98 mln ton (7,5 mln bbl).

Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny  

Za rozwój działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym odpowiada LOTOS Exploration and Production Norge AS (LOTOS Norge) z siedzibą w Stavanger. Na koniec 2013 r. spółka była udziałowcem w 24 koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej: PL 316, PL316B, PL 455, PL 498, PL 497, PL497B, PL 503, PL503B, PL 643, PL 655 oraz w koncesjach nabytych w ramach pakietu Heimdal: PL026, PL026B, PL035B, PL036BS, PL036, PL102, PL102D, PL102E, PL102G, PL102F, PL102C, PL249, PL362, PL442. Na 6 licencjach LOTOS Norge pełniło funkcję operatora: PL035B i PL362 (od 16.01.2014 r.) oraz PL455, PL 498, PL 503, PL503B.

21 stycznia 2014 r. LOTOS Norge otrzymała w rundzie APA 2013 (Awards in Pre-defined Areas) dwie nowe koncesje poszukiwawcze na Morzu Północnym na Norweskim Szelfie Kontynentalnym PL 503 C oraz PL 498 B, w których spółka będzie pełniła funkcję operatora.

Spółka zrezygnowała 23 stycznia 2014 r. z koncesji PL 497 i PL 479B oraz 1 marca 2014 r. z PL 455 ze względu na brak perspektyw wydobywczych.

W wyniku wspomnianych zmian spółka na dzień sporządzenia niniejszego Raportu jest udziałowcem w 23 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w 7 z nich pełni funkcję operatora.

LOTOS Norge ma 20% udziałów w koncesji PL316/316B (YME), w której w ramach konsorcjum rolę operatora pełni Talisman Energy.

Mapa koncesji Morze Norweskie

30 grudnia 2013 r. przejęto własność złóż produkcyjnych Vale, Atla, SkirneByggve na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobycie ze złóż produkcyjnych dla udziału LOTOS Norge wynosi ok. 5 tys. boe/dzień, tj. ok. 240 tys. toe (ton ekwiwalentu ropy) w perspektywie roku.

Na koniec 2013 r. zasoby ropy naftowej ze złóż norweskich klasyfikowane w kategorii 2P wyniosły 2,04 mln ton (15,3 mln bbl), a w kategorii 2C 1,61 mln ton (12,11 mln bbl), natomiast zasoby gazu ziemnego w kategorii 2P wyniosły 0,72 mld m3, a w kategorii 2C 3,21 mld m3.

Dokonania

{GRI 2.2.}

Do najważniejszych osiągnięć w działalności poszukiwawczo-wydobywczej w 2013 r. zaliczamy:

W Polsce
W Norwegii
Na Litwie

W Polsce

Przywrócenie produkcji z węzła PG-1

Terminowo zakończono remont platformy PG-1 i przywrócono produkcję na bałtyckim złożu ropy i gazu B3.

Zagospodarowanie złoża B8

Terminowo zrealizowano projekt zagospodarowania złoża B8. Przeprowadzono prace wiertnicze na otworze B8-5K, dokonano wyboru kontraktora kluczowego kontraktu na projektowanie, kontraktację i zarządzanie pracami stoczni oraz projekt budowlany na przebudowę platformy Petrobaltic na centrum produkcyjne. W październiku 2013 r. Polskie Inwestycje Rozwojowe i LOTOS Petrobaltic zawarły porozumienie dotyczące finansowania projektu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem bałtyckiego złoża ropy naftowej B8.

Zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6

Prowadzono dalsze prace w celu przygotowania do zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 we współpracy z CalEnergy Resources Poland. Po zgodzie Ministerstwa Środowiska w marcu 2013 r. do spółki przeniesiono koncesje na Gaz Północ oraz koncesje na wydobywanie B4 i B6. W kwietniu 2013 r. CalEnergy przystąpił jako komandytariusz do spółki celowej Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, utworzonej wcześniej przez LOTOS Petrobaltic w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z CalEnergy w 2012r. W 2013 r. wykonano badania sejsmiczne 3D na koncesji Gaz Północ. Prowadzono prace mające na celu wybór koncepcji zagospodarowania, w tym dokonano oceny możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury morskiej i lądowej oraz prowadzono rozmowy z potencjalnymi odbiorcami gazu ziemnego.

Badania sejsmiczne na Morzu Bałtyckim

Prowadzono prace poszukiwawcze i rozpoznawcze. Na obszarach koncesyjnych: Gaz Południe, Gaz Północ, Łeba, Rozewie, Sambia W oraz Sambia E przeprowadzono badania sejsmiczne 2D na powierzchni 400 kmb i 3D na powierzchni ponad 870 km². Potencjał wydobywczy Bałtyku to 30 mln toe węglowodorów. Potencjalne obiekty złożowe zlokalizowane są pod dnem morza o głębokości powyżej 90 m.

Nowe koncesje w Polsce

Ministerstwo Środowiska udzieliło LOTOS Petrobaltic na 3 lata dwóch nowych koncesji na poszukiwanie złóż ropy i gazu ziemnego w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego: Słupsk W i Słupsk E. Powierzchnia obszaru koncesji Słupsk W to 1.021 km², a koncesji Słupsk E 1.139 km². Obecnie łączna powierzchnia koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych na Morzu Bałtyckim wynosi ponad 8,5 tys. km².

Zakup platformy wiertniczej

Zawarto umowę zakupu platformy wiertniczej GSF Monitor typu jack-up (samopodnośna). Platforma otrzyma nazwę LOTOS Petrobaltic. W 2014 r. przejmie prace wiertnicze po przebudowie platformy wiertniczej Petrobaltic na centrum produkcyjne na złożu B8. Platforma może prowadzić wiercenia na wodach o głębokości 105 m, a po ewentualnym przedłużeniu jej nóg na głębokości do 120 m.

Współpraca z PGNIG

W celu rozwoju działalności na koncesjach lądowych w sierpniu 2013 r. zawarto z PGNIG umowę o wspólnych operacjach na koncesji Kamień Pomorski. Koncesja ta jest położona na terenie woj. zachodniopomorskiego i jest jedną z bardziej perspektywicznych w rejonie. Powierzchnia obszaru koncesyjnego to 217 km². Zaplanowane prace poszukiwawcze umożliwią partnerom ocenę wielkości zasobów i podjęcie decyzji o rozpoczęciu ich ewentualnej eksploatacji.

W Norwegii

Projekt YME - porozumienie z SBM

W celu odzyskania kapitału zainwestowanego w projekt YME w marcu 2013 r. osiągnięto porozumienie pomiędzy spółką Talisman Energy (operatorem złoża YME) i SBM Offshore (producentem platformy wydobywczej) w sprawie usunięcia wadliwej platformy ze złoża YME. SBM Offshore zapłacił członkom konsorcjum 470 mln USD. Talisman Energy, działając w imieniu udziałowców koncesji, zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na platformie i usunięcia jej ze złoża. Do SBM Offshore będzie należało przetransportowanie platformy do portu oraz jej utylizacja. Jednocześnie udziałowcy konsorcjum przejmą prawo własności do elementów podwodnej infrastruktury na złożu YME, dostarczonej przez SBM Offshore.

Zakup pakietu Heimdal

W październiku 2013 r. spółka LOTOS Norge zawarła umowę z firmą Centrica na nabycie aktywów poszukiwawczo-wydobywczych Heimdal. Transakcja dotyczy 14 koncesji w centralnej części Morza Północnego, obejmujących: hub gazowy Heimdal (operator Statoil), trzy złoża produkcyjne (Byggve/Skirne, Atla, Vale), trzy złoża do zagospodarowania (Frigg GammaDelta, Fulla, Rind) oraz potencjał poszukiwawczy. Potwierdzone rezerwy w złożach produkcyjnych zgodnie z efektywną datą transakcji 1 stycznia 2013 r. to 9 mln boe, natomiast rezerw warunkowe w złożach do zagospodarowania to 31 mln boe. Wartość transakcji wyniosła 175,8 mln USD.

Na Litwie

Przygotowania do zagospodarowania koncesji

W celu pełnego zagospodarowanie posiadanych koncesji lądowych realizowano program wierceń produkcyjnych. Zakończono wiercenie 5 nowych otworów oraz prowadzono analizy możliwości zwiększenia wydobycia przy zastosowania technik zwiększających wydobycie EOR (Enhanced Oil Recovery). Realizowano program badań sejsmicznych w obszarach Kłajpeda, Ablinga i Lizai/Auksoras.

W konsekwencji podjętych działań, w szczególności realizacji transakcji z firmą Centrica i akwizycji pakietu Heimdal roczny potencjał wydobywczy segmentu poszukiwawczo-wydobywczego to obecnie 0,5 mln ton, co stanowi 42% poziomu realizacji celu strategicznego określonego w tym zakresie do końca 2015 r.

 

Wyzwania w perspektywie realizacji strategii do 2015 r.

Nadrzędny cel strategiczny dla segmentu poszukiwań i wydobycia zakłada zwiększenie potencjału wydobywczego do poziomu 24 tys. boe (barrel of oil equivalent) dziennie (ekwiwalent 1,2 mln ton ropy rocznie) w 2015 r. W ramach realizacji strategii zakładamy w 2014 r. następujące kluczowe działania:

Polska
 • Kontynuacja wydobycia ze złoża B3 na Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem platformy PG-1.
 • Realizacja projektu zagospodarowania złoża B8.
 • Realizacja prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu pełnego rozpoznania potencjału wydobywczego Morza Bałtyckiego.
 • Kontynuacja prac zmierzających do zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 przy współpracy z CalEnergy Resources Poland.
 • Dalsza współpraca z PGNIG w celu udziału w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych gazu i ropy na koncesjach lądowych.
Norwegia
 • Realizacja wydobycia oraz zagospodarowania złóż pozyskanych w pakiecie Heimdal.
 • Realizacja działań w celu odzyskania kapitału zainwestowanego w projekt YME.
 • Analiza dalszych możliwości akwizycji aktywów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
Litwa
 • W celu pełnego zagospodarowania posiadanych koncesji lądowych planowana jest realizacja planów wierceń produkcyjnych i poszukiwawczych.
 • Analiza możliwości pozyskania nowych koncesji na Litwie.
 • Zakończenie analiz możliwości zwiększenia wydobycia przy pomocy technik zwiększających wydobycie (EOR) i wdrożenie ich efektów.

Perspektywy rozwoju do 2020 r.

Kierunki rozwoju do 2020 r. zakładają zwiększenie potencjału wydobywczego do ok. 100 tys. boe dziennie (ekwiwalent 5 mln ton ropy rocznie) oraz dysponowanie w 2020 r. wydobywalnymi, potwierdzonymi zasobami węglowodorów na poziomie ok. 330 mln boe.

W latach 2016-2020 planujemy pełne rozpoznanie potencjału Morza Bałtyckiego. Jednocześnie będziemy prowadzić działania w celu zwiększenia aktywności na lądzie. Na rynkach międzynarodowych planujemy budowę zrównoważonego portfela aktywów i stopniowe zwiększanie rozwoju organicznego. Zakładamy także badanie możliwości zaangażowania w działalność niekonwencjonalną.

Rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w latach 2016-2020 w Polsce będzie realizowany w oparciu o:

 • Kontynuację wydobycia ropy naftowej ze złóż B3 oraz B8 na Morzu Bałtyckim.
 • Rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego ze złóż B4/B6 na Morzu Bałtyckim.
 • Pełne rozpoznanie potencjału Morza Bałtyckiego.
 • Przygotowanie i realizację zagospodarowania rozpoznanych obiektów na Morzu Bałtyckim.
 • Wydobycie ze złóż lądowych, rozszerzenie działalności na lądzie poprzez zdynamizowanie zagospodarowania odkrytych obiektów.
 • Badanie efektywności ekonomicznej zaangażowania się w działalność niekonwencjonalną.

Plany rozwoju działalności międzynarodowej w latach 2016-2020 zakładają:

 • Realizację projektów zagospodarowania rozpoznanych złóż.
 • Akwizycje aktywów produkcyjnych oraz aktywów rozpoznanych przed zagospodarowaniem z możliwością rozpoczęcia wydobycia w perspektywie roku 2020 r.
 • Kontynuację i rozwój wydobycia na Litwie, m.in. poprzez stosowanie technik zwiększenia wydobycia i zagospodarowanie nowych rozpoznanych prospektów.
 • Analizę możliwości rozwoju w nowych obszarach geograficznych.