Wynagradzanie

A A A

{GRI 4.5.}

Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (50% liczby akcji) w stosunku do Grupy LOTOS, w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z ww. Ustawą organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu jest Walne Zgromadzenie. Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu pozostaje w gestii Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Szerzej zasady wynagradzania opisano w Raporcie za 2012 r. (więcej informacji)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami tzw. ustawy kominowej, członkom Zarządu w 2013 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu uzyskanych w Grupie LOTOS w 2013 r.
Imię i nazwisko Kwota (tys. zł)
Paweł Olechnowicz 319
Mariusz Machajewski 320
Zbigniew Paszkowicz 260
Marek Sokołowski 358
Maciej Szozda 323
Razem 1.580