Unikanie konfliktu interesów

A A A

{GRI 4.6.}

W celu uniknięcia konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Regulaminu Zarządu, a także Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (DPSN).

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, powinien on wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ponadto członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie. Członkowi Zarządu i osobom bezpośrednio mu podlegającym nie wolno też pełnić jednocześnie funkcji w Radzie Nadzorczej. Uzyskania zgody Rady wymaga zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk - funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów.