Angażowanie interesariuszy

A A A

{GRI 4.15.}

Znaczenie dla działalności Grupy Kapitałowej LOTOS ma utrzymywanie dobrych relacji z trzema grupami interesariuszy. Wyłoniliśmy je w toku warsztatów strategicznych, w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich obszarów biznesowych firmy. Każda z nich jest przez nas uwzględniana w procesach decyzyjnych, w wyniku których wywieramy rzeczywisty lub potencjalny wpływ na ich przedstawicieli. Staramy się budować pozytywne relacje z nimi wszystkimi, mimo że skala i charakter tego wpływu oraz adresowanych wobec nas oczekiwań są różne.

{GRI 4.14.}

Kluczowe grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS
Otoczenie wewnętrzne Otoczenie społeczne Otoczenie rynkowe
Pracownicy Społeczności lokalne Wykonawcy i podwykonawcy
Spółki grupy kapitałowej Organizacje pozarządowe Dostawcy
Organizacje związkowe Jednostki samorządu terytorialnego Odbiorcy i klienci
Rada Pracowników Administracja rządowa Partnerzy biznesowi
  Instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne Firmy konkurencyjne
  Organizacje pracodawców Organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe
  Media Organizacje kontrolne i monitorujące
  Środowisko przyrodnicze Uczestnicy rynku kapitałowego

W celu odpowiedzialnego i zgodnego z oczekiwaniami budowania relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy wykorzystujemy zróżnicowany zasób metod i narzędzi komunikacji.

{GRI 4.16.}

Wybrane narzędzia i metody budowania w 2013 r. relacji z interesariuszami
Główne kategorie interesariuszy Formy zarządzania relacjami
Pracownicy Spotkania bezpośrednie, platforma intranetowa, kioski intranetowe, serwis mobilny, gazeta wewnętrzna, szkolenia, badania opinii, system konsultacji społecznych, relacje z zakładowymi organizacjami związkowymi i Radą Pracowników.
Społeczności lokalne Programy i akcje społeczne, serwis internetowy, badania opinii, spotkania konsultacyjne z przedstawicielami społeczności.
Organizacje pozarządowe Spotkania bezpośrednie, programy społeczne, serwis internetowy, raport roczny, badania opinii, spotkania konsultacyjne.
Uczestnicy rynku kapitałowego Raporty bieżące i okresowe, raport roczny, spotkania bezpośrednie, konferencje, telekonferencje, webcast, serwis internetowy, Dzień analityka i inwestora.
Administracja publiczna Raport roczny, lobbing, spotkania bezpośrednie, konferencje.
Klienci Infolinia, serwis internetowy, informacje udostępniane poprzez produkty, kontakt bezpośredni, akcje społeczne poprzez program lojalnościowy, badania satysfakcji.

{GRI 4.17.}

Dyskusja z interesariuszami, koncentrująca się wokół zagadnień związanych z naszym wpływem na społeczeństwo i środowisko, jest dla nas okazją do poprawy wyników. W 2013 r. stworzyliśmy możliwość spotkań z interesariuszami przy wykorzystaniu różnorodnych metod budowania relacji. Znalazły się wśród nich m.in.:

 • konsultacje społeczne z pracownikami,
 • konferencje ukierunkowane na propagowanie dobrych praktyk,
 • wielokierunkowa komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego,
 • badania opinii.

1. Konsultacje społeczne z pracownikami

W 2013 r. wśród pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące kultury etycznej firmy oraz preferowanego modelu wyłonienia Rzecznika ds. etyki. Uczestniczyło w nich ponad pół tysiąca pracowników. Konsultacje odbyły się rok po wprowadzeniu przez nas Programu etycznego z jego kluczowym elementem, jaki stanowi Kodeks etyki.

Większość pracowników przyznała, iż Program etyczny przyczynia się do promowania zachowań i pożądanych postaw nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi. Większość osób uczestniczących w konsultacjach potwierdziła wysoką świadomość wagi etycznego postępowania w codziennej działalności biznesowej.

Otoczenie
Kulturę etyczną Grupy Kapitałowej LOTOS oceniam jako: (%)

2. Konferencje ukierunkowane na propagowanie dobrych praktyk

Uczestniczymy w projektach pozwalających na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi.

W 2013 r. już po raz drugi byliśmy współorganizatorem konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” w ramach Akademii CSR, której honorowym patronem było Ministerstwo Skarbu Państwa. Projekt, zorganizowany wspólnie z dziennikiem Puls Biznesu, stanowi odpowiedź polskiego biznesu na potrzebę propagowania idei CSR, zwłaszcza wśród przedstawicieli małych i średnich firm. Współpraca administracji rządowej, biznesu oraz organizacji pozarządowych przy realizacji Akademii CSR przyczyniła się do wzmocnienia wartości merytorycznej projektu. Podczas spotkania dobre praktyki CSR zaprezentowali przedstawiciele Grupy Kapitałowej LOTOS: Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic Zbigniew Paszkowicz omówił uwarunkowania środowiskowe i społeczne działalności poszukiwawczo-wydobywczej, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Jowita Twardowska przedstawiła programy społeczne, natomiast Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Joanna Tyszka strategiczne podejście do kształtowania odpowiedzialnej polityki personalnej. W konferencji połączonej z warsztatami uczestniczyło 100 osób reprezentujących firmy, organizacje pozarządowe oraz ośrodki akademickie Pomorza.

Okazją do dzielenia się dobrymi praktykami była także doroczna konferencja Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku, która zgromadziła 300 uczestników reprezentujących biznes, organizacje społeczne i administrację samorządową. Grupa LOTOS, jako aktywy uczestnik i partner Forum przedstawiła proces wypracowywania w swojej grupie kapitałowej strategii społecznej odpowiedzialności.

Oba wydarzenia były poddane ewaluacji ze strony ich uczestników, którzy wysoko ocenili nasz wkład w propagowanie idei CSR.

3. Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego

Dbamy o to, by relacje z inwestorami budować i rozwijać w sposób partnerski, oparty na dialogu, satysfakcjonujący dla obu stron. Analizujemy i stopniowo wdrażamy nowe narzędzia komunikacji, stale doskonaląc treść i formę przekazu. Dążymy do prezentowania inwestorom precyzyjnego, rzetelnego i przejrzystego obrazu działalności Spółki, jej strategii i sytuacji finansowej, z zachowaniem reguł zaangażowania, dostępności i równego traktowania wszystkich inwestorów.

W celu przekazania informacji inwestorom wykorzystujemy wachlarz narzędzi relacji inwestorskich, m.in. mailing, newsletter, webcast, uczestnictwo w konferencjach skierowanych do akcjonariuszy instytucjonalnych, indywidualnych i przedstawicieli domów maklerskich, telekonferencje, spotkania one-on-one, dni otwarte dla analityków i inwestorów, uczestnictwo w RESPECT Index.

W 2013 r. Zarząd Spółki brał udział w spotkaniach z inwestorami i utrzymywaniu regularnych kontaktów z uczestnikami rynku kapitałowego. Każdorazowo publikacji raportu okresowego z wynikami Grupy Kapitałowej LOTOS towarzyszyły spotkania powynikowe analityków finansowych z Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych Mariuszem Machajewskim.

27 listopada 2013 r. w Gdańsku odbył się Międzynarodowy Dzień Rynków Kapitałowych (ang. International Capital Markets Day), którego tematem wiodącym była realizacja strategii Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dbając o akcjonariuszy indywidualnych, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. W 2013 r. uczestniczyliśmy w skierowanej do inwestorów indywidualnych konferencji Wall Street 17 dorocznie organizowanej przez Stowarzyszenie w Karpaczu.

Dla uczestników rynku, interesariuszy Spółki przeznaczony jest internetowy serwis relacji inwestorskich Grupy LOTOS (link), aktualizowany na bieżąco i dwujęzyczny (polski i angielski) - w celu zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom spoza Polski. Serwis grupuje informacje i narzędzia w czterech blokach tematycznych:

 1. Spółka (link) - przedstawia grupę kapitałową, jej strategię, strukturę kapitału akcyjnego i społeczną odpowiedzialność biznesu.
 2. Raporty i dane (link)- porządkują dane finansowe i pozafinansowe, a także raporty bieżące i okresowe grupy kapitałowej publikowane na GPW.
 3. Strefa inwestora (link) – blok zawiera informacje na temat metod liczenia i aktualizowania kwartalnych wielkości modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS, informacje nt. polityki i wypłat dywidendy przez Spółkę, przydatne dla inwestorów narzędzia (kalkulator, archiwum notowań akcji LOTOS), gromadzi w jednym miejscu pliki do pobrania, tj. raporty okresowe, prezentacje strategii i programów efektywnościowych, prospekt emisyjny. Inwestor znajdzie tu także listę analityków domów maklerskich wydających raporty analityczne o Spółce wraz z ich aktualnymi rekomendacjami dla papierów wartościowych LOTOS będących w obrocie na GPW. Harmonogram wydarzeń w Spółce (wyniki kwartalne, działalność WZ, dzień otwarty i inne istotne z punktu widzenia akcjonariuszy wydarzenia o potencjalnym wpływie na wycenę walorów) jest tu publikowany w zakładce „Kalendarz inwestora” (link).
 4. Ład korporacyjny (link) – blok porządkuje dane z zakresu realizacji przez Grupę LOTOS dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zawiera też informacje o składzie i kompetencjach, zasadach działania Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami, na podstawie których funkcjonują organy Spółki.

4. Badania opinii

Regularnie staramy się pozyskiwać opinie kluczowych interesariuszy w celu doskonalenia naszego podejścia do zarządzania aspektami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Jedno z takich działań w 2013 r. poświęciliśmy poznaniu podejścia naszych pracowników do ochrony środowiska i ekologii zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym.

Co Pan/i może zrobić/robi osobiście w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko? (%)

Źródło: „Zielony barometr Grupy LOTOS” - raport z badania ankietowego opublikowany w styczniu 2014 r.

Wyniki badania zatytułowanego „Zielony barometr Grupy LOTOS” wykorzystamy m.in. do tego, by lepiej budować naszą politykę informacyjną na temat zagadnień środowiskowych i dostarczać pracownikom praktycznych wskazówek z dziedziny ekologii.

W 2013 r. zrealizowaliśmy także badanie opinii pracowników Grupy LOTOS, chcąc poznać ich poziom zaangażowania i satysfakcji.

Zapytaliśmy o opinię na temat 16 czynników wpływających na zaangażowanie – o to, co czyni pracę w Spółce wyjątkową, a co wymaga dalszych zmian, co motywuje, a co stanowi barierę, którą należałoby usunąć. Badanie było anonimowe, a lista pytań standardowa, zastosowana przez naszego konsultanta AON Hewitt w 600 przeprowadzonych dotąd podobnych badaniach opinii w Polsce.

Z badania wynika, że większość pracowników jest zadowolona z pracy w naszej firmie.

Jestem zadowolony z pracy w Grupie LOTOS (%)

Wskaźnik zaangażowania w Grupie LOTOS wyniósł 72%. Tyle osób jednocześnie:

 • mówi o zaletach pracy w Spółce oraz poleciłoby pracę tutaj swoim znajomym/rodzinom,
 • pozostaje w firmie, rzadko myśląc o odejściu i mając przekonanie, że musiałyby zaistnieć bardzo poważne powody, aby takie odejście rozważać,
 • działa, gdyż firma zachęca ich do wykonywania pracy jak najlepiej i odpowiednio motywuje do zadań wykraczających poza podstawowy zakres obowiązków.

To zdecydowanie więcej niż średnio w polskich firmach i średnio w branży energetycznej oraz podobnie jak w firmach osiągających najlepsze wyniki badania satysfakcji i zaangażowania.

strefy diagram

Wyniki badania pokazały, że większość z pracowników jest zadowolona ze swoich codziennych zadań, a otoczenie (warunki pracy, współpracownicy) sprzyjają zaangażowaniu. Odpowiedz wskazały także, jakie obszary pracy w firmie powinny ulec polepszeniu. Wyniki posłużą działaniom doskonalącym.

Skuteczna realizacja strategii społecznej odpowiedzialności wymaga od nas odpowiedzialnego zarządzania relacjami z naszymi partnerami społecznymi: organizacjami pozarządowymi, ekspertami różnych dziedzin, samorządem terytorialnym oraz lokalnymi społecznościami.

W celu osiągnięcia jak najbardziej efektywnego poziomu monitorowania strategii, opracowaliśmy szereg działań, które wdrażamy w każdym roku trwania procesu. W 2013 r. przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród wszystkich partnerów, z którymi realizowane są projekty społeczne, kulturalne, proekologiczne oraz realizowana jest współpraca dobroczynna w regionach prowadzonej przez nas działalności. Elektroniczna ankieta została wysłana do 50 partnerów społecznych i zawierała 13 pytań dotyczących oceny współpracy i komunikacji z Grupą LOTOS oraz oceny kierunku i skuteczności podejmowanych działań w ramach realizowanej strategii. W badaniu wzięło udział 37 podmiotów, a poziom komunikacji i współpraca z koncernem została oceniona bardzo wysoko.

Na pytanie: „Jak ocenia Pan/i poziom komunikacji i przepływ informacji w dotychczasowej współpracy z Grupą LOTOS?” ponad 65% ankietowanych odpowiedziało, iż jest on bardzo dobry, 27% oceniło wspólne relacje na poziomie dobrym. Na pytanie: „Jak ocenia Pan/i skuteczność podejmowanych przez Grupę LOTOS działań na rzecz niwelowania zdiagnozowanych potrzeb społecznych w obrębie działalności Państwa organizacji?” 59% ankietowanych oceniło efektywność i skuteczność podejmowanych działań bardzo dobrze, 28% ankietowanych odpowiedziało zaś dobrze. Ponad połowa respondentów na pytania dotyczące poprawy jakości współpracy z Grupą LOTOS odpowiadała, iż jest z niej bardzo zadowolona, 15% ankietowanych partnerów zgłosiło potrzebę poprawy oraz usprawnienia komunikacji w ramach realizowanych działań, co jest dla nas wyzwaniem w planowaniu kolejnych lat współpracy.