Stałe komitety Rady Nadzorczej

A A A

{GRI 4.1.}

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych, to Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

W skład każdego komitetu wchodzi od 3 do 5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Pracami kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród członków komitetu. Wszyscy członkowie Rady mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych komitetów.

Kompetencje komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy Komitetów.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. skład Komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Komitet Audytu
Michał Rumiński Przewodniczący
Oskar Pawłowski Członek
Wiesław Skwarko Członek
Marcin Majeranowski Członek
Komitet Strategii i Rozwoju
Wiesław Skwarko Przewodniczący
Małgorzata Hirszel Członek
Michał Rumiński Członek
Agnieszka Trzaskalska Członek
Marcin Majeranowski Członek
Komitet Organizacji i Zarządzania
Agnieszka Trzaskalska Przewodnicząca
Małgorzata Hirszel Członek
Oskar Pawłowski Członek
Marcin Majeranowski Członek
Rada Nadzorcza 18 stycznia 2014 r. powołała do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Michała Rumińskiego.
W związku z tym od tego dnia Komitet działa w składzie:
Agnieszka Trzaskalska Przewodnicząca
Małgorzata Hirszel Członek
Oskar Pawłowski Członek
Marcin Majeranowski Członek
Michał Rumiński Członek