Wynagradzanie

A A A

{GRI 4.5.}

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:

  • członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,
  • wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,
  • Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami tzw. ustawy kominowej, członkom Rady Nadzorczej w 2013 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na bazie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w IV kw. 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2013 r.
Imię i nazwisko Kwota (tys. zł)
Wiesław Skwarko 41
Marcin Majeranowski 41
Oskar Pawłowski 41
Małgorzata Hirszel 41
Michał Rumiński 41
Agnieszka Trzaskalska 41
Razem 246