Status niezależności

A A A

{GRI 4.3.}

Termin „niezależni członkowie rady nadzorczej” zawarty został w odniesieniu do spółek publicznych w zbiorze Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (DPSN), stanowiących wyrażenie tradycji polskiego ruchu corporate governance i mających na celu m.in. umacnianie transparentności spółek giełdowych.

Zgodnie z zasadą nr 6 z działu III DPSN przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności w rozumieniu tej zasady, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, a także posiadająca rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Termin niezależnego członka rady nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek relacjach z akcjonariuszami, spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu. 

Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej. Stosowanie przez Spółkę zasady nr 6 z działu III DPSN będzie możliwe po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komisję Europejską.