Unikanie konfliktu interesów

A A A

{GRI 4.2., 4.6.}

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 387 Ksh mającymi na celu niedopuszczenie do połączenia funkcji nadzoru i zarządzania, przede wszystkim z punktu widzenia rady nadzorczej, członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Norma stanowi o zakazie kumulowania funkcji w organie nadzoru spółki kapitałowej ze stanowiskiem członka zarządu z uwagi na założenie, że nadzorowany nie może być jednocześnie nadzorującym.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, zgodnie z zasadami nr 2 i 4 zawartymi w dziale III Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Ponadto o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Opisane działania leżą w gestii członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, na potrzeby przygotowywanych sprawozdań finansowych, składają oświadczenia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zawierające ujawnienia dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi stosownie do uregulowań zawartych w MSR 24 Transakcje z jednostkami. Z oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki złożonych za 2013 r. wynika, że dwóch członków Rady zatrudnionych jest w Ministerstwie Skarbu Państwa, przy czym oboje oświadczają, że nie ma to wpływu na wykonywanie mandatu. Pozostali oświadczają, iż nie mają powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.

Spółka nie posiada informacji dotyczących kwestii zaistnienia w 2013 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować Radę i w konsekwencji powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

Niezależnie od wspomnianych regulacji członkowie Rady Nadzorczej Spółki z chwilą powołania ich do Rady zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy LOTOS oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.