Kompetencje

A A A

{GRI 4.1.}

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Poszczególni członkowie Zarządu działają zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z powierzonych im funkcji operacyjnych. Jednocześnie każdy z nich ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami KSH lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencjach innego członka Zarządu.

Zarząd działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu. Dokumenty są publicznie dostępne w serwisie internetowym Spółki.