Wpływ gospodarczy

A A A

{GRI EC9, EC6}

Zgodnie z naszą strategią społecznej odpowiedzialności podejmujemy długofalowe i kompleksowe działania w ramach wszystkich obszarów swojego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego podejścia do problemów występujących w gospodarczym otoczeniu firmy. Poprzez zawieranie umów oraz zlecanie robót firmom z województwa pomorskiego oraz z terenów powiatów na południu Polski, gdzie swoją działalność prowadzi część spółek grupy kapitałowej, mamy istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności, rozwój ekonomiczny regionu oraz wzrost jego dynamiki. Chcemy być ambasadorem regionu poprzez kulturę prowadzenia biznesu, m.in. terminowość regulacji zobowiązań, promowanie wzajemnych relacji z dostawcami przez dzielenie się dobrymi praktykami, wsparcie i rozpowszechnianie technologii inwestycyjnych.

W 2013 r. uruchomiliśmy zakładkę „Dla dostawców” w serwisie www.lotos.pl. Jej celem jest propagowanie dobrych praktyk oraz zasad i wartości, którymi LOTOS kieruje się w relacjach z potencjalnymi i obecnymi dostawcami.

Zakładka podzielona jest na kilka działów. Przedstawione są tu zasady, jakimi kierujemy się przy współpracy z dostawcami. Razem z deklaracjami zamieszczonymi na stronie, ułatwiają one poznanie wymogów i oczekiwań, jakie stawiamy wobec siebie oraz wobec naszych obecnych i przyszłych dostawców, określając wartości, którymi kierujemy się w działalności. Istnieje tu również możliwość zapoznania się i pobrania standardowych umów najczęściej stosowanych podczas współpracy Grupy LOTOS z kontrahentami oraz Ogólnych Warunków Zawierania Umów. Opublikowana została również elektroniczna wersja Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto dostawcy mają możliwość zapoznania się z obowiązującą strategią CSR oraz ze stosowaną Polityką przeciwdziałania nadużyciom.

Dla zwiększenia szybkości obrotu handlowego, dbałości o środowisko i obniżania ponoszonych kosztów zachęcamy dostawców do przesyłana faktur w postaci elektronicznej, ułatwiamy prawidłowe wypełnienie faktury przez dokładne wskazanie, jakie dane są niezbędne do przyjętego systemu rozliczeń. Szeroki i łatwy dostęp do danych i dokumentów pozwala uzyskać dostawcom potrzebne informacje. Rezultatem dzielenia się dobrymi praktykami jest umożliwienie nabycia nowej wiedzy, zwiększanie świadomości oraz przekazywanie niezbędnych w codziennym obrocie handlowym regulacji.

Mamy również świadomość, jak ważne są prawidłowe, uczciwe relacje biznesowe. Dlatego terminowo dokonujemy płatności na rzecz kontrahentów. Dbając również o koszty ponoszone na zakupy, szacujemy potencjał naszych dostawców i dokonujemy starań w zakresie właściwego oceniania kosztorysów zamówień. Poprzez dbałość w procesie zawierania umów mamy świadomość wykonywania pracy z poszanowaniem prawa, w tym przepisów dotyczących ponoszenia opłat publicznoprawnych i podatków. Oczekujemy tego od naszych partnerów handlowych, co ma odzwierciedlanie w naszych warunkach umów.

Stosowane dobre praktyki handlowe wpływają na świadomość naszych dostawców w obszarze BHP, p.poż, ochrony środowiska czy dbałości o łańcuch dostaw. W odpowiednich przypadkach dokładamy starań, aby nasi wykonawcy regulowali swoje zobowiązana w stosunku do podwykonawców. Ma to dla nas znaczenie handlowe, jak i wizerunkowe.
Poprzez wybór lokalnych dostawców mamy pośredni wpływ na wzrost zamożności społeczności lokalnych. Efektem tego jest wzrost zatrudnienia u dostawców w głównej lokalizacji firmy, zmniejszenie udziału szarej strefy na lokalnych rynkach, a do budżetu państwa wpływają większe sumy z tytułu podatków, co zapewnia kapitał dla inwestycji
w nowe przedsięwzięcia, również w regionie.

Wpływamy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:

  • kooperacje i usługi podwykonawcze,
  • polepszenie bytu materialnego mieszkańców województwa pomorskiego,
  • wzrost wydatków na konsumpcję, w tym produktów luksusowych,
  • transfer wiedzy i doświadczeń poprzez wizyty zagranicznych wykonawców, podwykonawców i konsultantów,
  • wzrost nakładów ponoszonych na kształcenie kierunkowe.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS przy podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym kierują się założeniami strategii społecznej odpowiedzialności, która zobowiązuje je do uwzględniania pośredniego wpływu, jaki wywierają na funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz na rozwój ekonomiczny regionów. W sposób szczególny dotyczy to tych województw i powiatów, w których spełniamy rolę największego pracodawcy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym wpływie
na rynek pracy oraz szkolnictwie w zakresie kształcenia kierunkowego, związanego z potrzebami branży. Mamy tym samym wpływ także – poprzez skalę odprowadzanych podatków oraz dobór kontrahentów – na rozwój przedsiębiorczości i potencjał społeczności, w których prowadzimy działalność.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę zakładów produkcyjnych opracowaliśmy ściśle określone procedury zakupowe. Regulują one obszar zarówno przeprowadzania procesu wyboru kontrahenta, jak i proces zawierania umów.
Uwarunkowania prawne, jak i proceduralne, w tym zasada równego traktowania podmiotów gospodarczych, powodują, że o wyborze dostawcy decyduje przede wszystkim profil prowadzonej działalności, potencjał wykonawczy, posiadana wiedza i doświadczenie, czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz ceny oferowane przez dostawców. Zgodnie z prawem polskim preferencje w wyborze lokalnych dostawców, przez których rozumiemy kontrahentów mających siedzibę w województwach, w których zlokalizowane są spółki grupy kapitałowej, nie mogą mieć wprost zastosowania. Lokalni dostawcy, którzy przystępują do procesu wyboru kontrahenta oraz konkursów ofert, robią to na równi z innymi oferentami. Prowadzimy jednak stałą analizę rynku, w tym lokalnego, efektem czego jest stałe zapraszanie i wybieranie do współpracy lokalnych dostawców. Na podstawie wykonanej pracy dokonujemy ich oceny, dzięki czemu powstaje lista kwalifikowanych dostawców towarów i usług spełniających nasze wymagania.

W ramach wsparcia regionu oraz powiązania Grupy LOTOS z Pomorzem warunkiem zawarcia umowy na flotę samochodową jest konieczność posiadania przez wszystkie pojazdy koncernu gdańskich tablic rejestracyjnych. Następstwem takiego zapisu jest otwarcie przez kontrahenta biura w Gdańsku. Takie działanie nie tylko utrwala kojarzenie LOTOSU z rynkiem lokalnym, ale także zwiększa wpływ podatków do lokalnego budżetu gminy.

Stosujemy najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa. Dostawcom, również z lokalnego otoczenia, realizującym prace na terenie naszych instalacji produkcyjnych, przekazujemy opracowania standardów technicznych wykonywania robót, które precyzują technologię wykonawstwa. Pracownicy tych firm cyklicznie i obowiązkowo są szkoleni także z zakresu zasad bezpieczeństwa.

Nasi kontrahenci zapraszani są na spotkania, podczas których dowiadują się o standardach i wartościach, którymi się kierujemy. Przykładem takich działań były spotkania dotyczące ogłoszonego Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS, a także indywidualne spotkania z kontrahentami  celem podtrzymywania dobrych relacji biznesowych. Spotkania te stanowią cenną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń handlowych oraz doskonałą okazję do zaprezentowania rozwiązań obowiązujących w firmie.

W celu umacniania relacji i dobrej współpracy z dostawcami oraz dla komunikacji obecnym i potencjalnym kontrahentom firmy zasad dokonywania wyboru kontrahentów opracowaliśmy obowiązujący od stycznia 2013 r. i przekazywany kontrahentom Kodeks etyki. Nawiązywanie i utrzymywanie transparentnych relacji przynosi wartość zarówno firmie, jak i dostawcom, co jest zgodne z wartościami etycznymi i społecznymi LOTOSU.

Z kontrahentami zawieramy umowy roczne i umowy ramowe, celem zakontraktowania realizacji usług w dłuższym okresie, bez konieczności ciągłego uzgadniania warunków współpracy. W ten sposób poznają oni zasady współpracy z dużymi koncernami, które mogą wykorzystać wewnątrz swojej organizacji i dalej przekazywać w prowadzonej przez siebie działalności biznesowej również na rynku lokalnym, podnosząc tym samym jakość świadczonych przez siebie usług. W sposób szczególny dotyczy to firm z segmentu małych i średnich. Daje to im okazję do zapoznania się z trendami panującymi na rynku, które w sposób naturalny są wdrażane w pierwszej kolejności w dużych organizacjach.

W Grupie LOTOS kontraktacja towarów i usług obejmuje swym zakresem wszystkich dostawców, w tym lokalną gospodarkę obejmującą woj. pomorskie. Zakupy dokonane u lokalnych dostawców stanowiły w 2013 r. 27% ogółu zamówień. Zakupy od jednostek powiązanych z koncernem, czyli od spółek zależnych z Pomorza wyniosły 93% ogółu zamówień od podmiotów powiązanych.

W sprawie zakupu mediów energetycznych takich, jak energia elektryczna i gaz, podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na wybór dostawców są korzystne warunki handlowe. Warto zwrócić uwagę, iż istotną kwotę stanowi tu zakup energii elektrycznej, w tym wypadku jest ona dostarczana w 100% poprzez spółkę Energa Obrót z lokalizacją w woj. pomorskim, zaś zakup gazu, związany ze spółką PGNiG obejmował w 100% woj. mazowieckie.

W 2013 r. działalność gospodarcza LOTOS Asfalt skoncentrowana była na produkcji i sprzedaży asfaltów, ciężkiego oleju opałowego, paliwa żeglugowego oraz materiałów hydroizolacyjnych. Handel tymi produktami realizowany jest na zasadzie B2B i ma pośredni wpływ na rozwój oraz poprawę sytuacji ekonomicznej kooperantów poprzez utrzymywanie z nimi stosunków gospodarczych. Działalność spółki ma także wpływ na stan zatrudnienia na terenach swojej aktywności. Wprowadza to ożywienie gospodarcze w rejonie Jasła, gdzie obok istniejącego od lat zakładu produkującego asfalty, od 2009 r. do czerwca 2013 r. funkcjonował Zakład Produkcji Materiałów Hydroizolacyjnych. W połowie 2013 r. zakład został sprzedany nowemu inwestorowi, który w planach ma jego dalszy rozwój i zwiększanie zatrudnienia.

Podobnie LOTOS Kolej stara się optymalizować procesy zakupowe m.in. poprzez korzystanie z dostawców lokalnych pochodzących w woj. pomorskiego. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ w przypadku zakupu części do lokomotyw, ze względu na zapisy gwarancyjne spółka zobowiązania jest do korzystania z dostawców wskazanych przez producenta taboru. Jednak za każdym razem w przypadku możliwości i zgody na zastosowanie zamiennika części lub materiału eksploatacyjnego, elementy te kupowane są na rynku lokalnym. W pozostałych przypadkach, mając do wyboru kontrahentów oferujących zbliżone warunki dostaw, wybierane są firmy lokalne, ponieważ poprzez takie działania budowany jest pozytywny wizerunek firmy wśród lokalnej społeczności. 

Z uwagi wagi na specyfikę prowadzonej działalności, LOTOS Petrobaltic nie kieruje się kryterium lokalności przy wyborze dostawców. Spółka podejmuje współpracę z kontrahentami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. W 2013 r. dostawy towarów i usług realizowane przez kontrahentów mających siedzibę na terenie woj. pomorskiego stanowiły ok. 8% ogółu zamówień.

Także w przypadku LOTOS Oil dostawcą lokalnym dla spółki jest podmiot gospodarczy zarejestrowany na terytorium Polski. Wynika to ze specyfiki działalności, na potrzeby której realizowane są zakupy surowców (pakiety dodatków uszlachetniających i inne surowce potrzebne do produkcji środków smarowych, z wyłączeniem olejów bazowych), opakowania (materiały służące do konfekcji środków smarowych) i kosmetyki samochodowe oraz płyny eksploatacyjne do zastosowań w środkach transportu.

Zobowiązania z tytułu zakupów LOTOS Kolej w 2013 r. (%)
Struktura dostaw do LOTOS Oil w 2013 r. z wyłączeniem dostaw z Grupy LOTOS (%)

W przypadku remontów i prac serwisowych spółka skupia się przede wszystkim na pozyskiwaniu firm polskich. Od nich pochodzi 90% zakupów w tym zakresie. LOTOS Oil nie posiada własnego taboru, w związku z tym współpracuje z wieloma firmami, które świadczą usługi spedycyjno-transportowe. Ze względu na lokalizację oddziałów produkcyjnych i dystrybucyjnych spółki oraz na specyfikę dostaw i usług przyjęto, iż dostawcami usług spedycyjno-transportowych powinni być lokalni dostawcy usług. Jako definicję lokalnych dostawców przyjęto te przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w Polsce. W tym rozumieniu 100% usług spedycyjno-transportowych dla LOTOS Oil  realizowanych jest przez firmy lokalne. Spółka pośrednio uczestniczy w poprawie świadczonych usług transportowych przez lokalne firmy transportowe poprzez wprowadzanie procedur, którymi muszą się poddać przewoźnicy, a także ich podwykonawcy (np. rozszerzone kontrole czystości cystern, egzekwowanie znajomości języków obcych przez kierowców, bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, poprawianie obiegu informacji dotyczących aktualnej pozycji przewożonego produktu).

Strategia LOTOS Paliwa zakłada zakup niemal 100% sprzedawanych paliw w Grupie LOTOS, z czego zdecydowana większość pochodzi z produkcji krajowej koncernu realizowanej w rafinerii w Gdańsku. Transport kolejowy paliw jest realizowany w całości przez LOTOS Kolej także z siedzibą w Gdańsku. Transport drogowy paliw jest w 100% wykonywany przez podmioty zewnętrzne. W przypadku transportu paliw na stacje sieci LOTOS współpraca jest podejmowana z dużymi podmiotami o zasięgu krajowym. W przypadku transportu paliw do odbiorców hurtowych LOTOS Paliwa współpracuje także z lokalnymi dostawcami usług transportowych z uwagi na ich znajomość regionu i lokalnych warunków przewozowych. Taka współpraca została podjęta w województwach: dolnośląskim, podkarpackim, pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. We wszystkich tych przypadkach usługi realizowane są przez firmy pochodzące z tych terenów.