Łańcuch wartości

A A A

Sprzedaż paliw silnikowych

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 1,5 mln ton benzyny, o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W stosunku do 2012 r. nastąpiła zmiana struktury sprzedaży benzyny – z uwagi na dekoniunkturę i trend spadkowy popytu na benzynę widoczny w ostatnich latach na rynku krajowym, produkt kierowany był na chłonne rynki eksportowe - do Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

W 2013 r. w wyniku 6% spadku popytu na olej napędowy całkowita sprzedaż tego paliwa przez Grupę Kapitałową LOTOS spadła o 4,8%. Duża część spadku sprzedaży krajowej została skompensowana sprzedażą eksportową, która wzrosła rok do roku o 25%. Głównymi odbiorcami tego produktu były Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Dania i Czechy.

Sprzedaż benzyny (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Sprzedaż oleju napędowego (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Sprzedaż paliwa lotniczego

W 2013 r. Grupa Kapitałowa LOTOS odnotowała 17,1% spadek sprzedaży paliwa lotniczego, w dalszym ciągu pozostając głównym krajowym eksporterem tego paliwa. Eksport produktu odbywał się głównie w ramach wymiany wewnątrzwspólnotowej, a głównymi odbiorcami była Szwecja, Republika Czeska, Finlandia, Dania i Szwajcaria. Sprzedaż krajowa realizowana była w ramach dwóch kanałów dystrybucji: into plane oraz hurt. W ramach sprzedaży into plane dostarczano paliwo do linii lotniczych operujących na krajowych lotniskach: w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. W kanale hurtowym istotnym odbiorcą był przemysł lotniczy.

Sprzedaż paliwa lotniczego (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Sprzedaż LPG

W 2013 r. Grupa LOTOS kolejny rok z rzędu odnotowała wzrost sprzedaży gazu płynnego zarówno w kraju, jak i w eksporcie. Wzrost sprzedaży LPG był pochodną uruchomienia w 2012 r. możliwości wykorzystania gazu ziemnego w procesie produkcji. Krajowy rynek LPG charakteryzuje się wysokim deficytem - blisko 90% konsumpcji LPG w Polsce pochodzi z importu - w związku z tym zwiększona produkcja LPG została skierowana na polski rynek. Eksport LPG realizowany był do Niemiec i Serbii.

Sprzedaż LPG (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

{GRI PR1, PR2, PR3}

Ocenę wpływu naszych paliw na zdrowie i bezpieczeństwo prowadzimy na etapie ich wytwarzania. Dla każdego gatunku paliwa jest opracowana karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, w której zawierane są informacje o zagrożeniach związanych ze stosowaniem paliw oraz wymaganych środkach ostrożności. Karty te są udostępniane klientom bezpośrednio (odbiorcy hurtowi) lub na stacjach LOTOS (klienci indywidualni).

Z uwagi na to, że część paliw jest dostarczana do klientów transportem drogowym lub kolejowym zostały opracowane wewnętrzne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu na zdrowie w transporcie. Transport kolejowy do odbiorców jest realizowany i nadzorowany pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez LOTOS Kolej. Transport drogowy paliw jest realizowany w całości przez podmioty zewnętrzne na zasadach outsourcingu usług. Nad bezpieczeństwem tego etapu dystrybucji prowadzimy nadzór. Kierowcy autocystern realizujących przewóz paliw otrzymują instrukcję opisującą zasady postępowania z transportowanym paliwem oraz jego klasyfikację pod względem zagrożeń.

W ramach prowadzonego nadzoru aspektu zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie drogowym prowadzimy systematyczne kontrole w terenie. Monitorowane są m.in.:

 • załadunek w bazach,
 • bezpieczny przejazd cysterny na kontrolowanej trasie, w tym poprawność oznakowania ładunku wymaganego przepisami,
 • bezpieczeństwo miejsc rozładunku,
 • rozładunek zgodnie z ustaloną procedurą postępowania oraz wskaźnik jej realizacji,
 • postępowanie w przypadku rozlania, awarii.

Sprzedaż produktów olejowych

Grupa Kapitałowa LOTOS w 2013 r. sprzedała 254 tys. ton produktów olejowych. Sprzedaż na rynku krajowym prowadzona była poprzez kanał hurtowy oraz kanał sprzedaży bezpośredniej. W eksporcie głównymi odbiorcami produktów olejowych były kraje Unii Europejskiej, Azji Centralnej i Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2013 r. do grona odbiorców produktów LOTOS Oil pozyskano partnerów z Chin, Francji, Holandii, Iranu, Tunezji, Turcji i UAE.

W 2013 r. produkty olejowe marki LOTOS trafiły do 59 krajów.

Sprzedaż produktów olejowych (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

{GRI PR1, PR2, PR3, PR4, PR9}

Wszystkie wyroby produkowane w LOTOS Oil opatrzone są informacjami o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie produkt w odniesieniu do zdrowia człowieka i środowiska.

Zakres dostępnych informacji dotyczących produktów i usług LOTOS Oil wymaganych przez wewnętrzne procedury
Pozyskiwanie składników danego produktu lub usługi  Dla produktów niebezpiecznych podaje się kod rejestracji danej substancji niebezpiecznej. Umożliwia to dotarcie do informacji opisujących oddziaływanie ekologiczne i zdrowotne produktów, jak np. ich kancerogenność, wpływ na rozrodczość, bioakumulacje itp. Nie podaje się pochodzenia handlowego tzn. dostawcy danego komponentu.
Treści, szczególnie w odniesieniu do substancji, które mogą mieć wpływ na środowisko lub społeczeństwo)
Bezpieczeństwo korzystania z produktu lub usługi Informacje o bezpiecznym stosowaniu produktu i postępowaniu w przypadku produktów niebezpiecznych są zawarte w karcie bezpieczeństwa. Ponadto etykiety produktów konfekcjonowanych zawierają symbole określające charakter zagrożeń, jakie produkt może powodować. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej LOTOS Oil.
Utylizacja produktów i ich wpływ na środowisko i społeczeństwo Oleje smarne podlegają Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. oraz związanymi z nią rozporządzeniami i są z ich mocy po okresie eksploatacji zbierane i kierowane do utylizacji w ilościach wymaganych ustawą.
Polityka produktowa Polityka produktowa LOTOS Oil obejmuje wprowadzanie produktów odpowiadających wyższym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska i zdrowia. Przykładem jest wprowadzenie w ostatnich trzech latach plastyfikatorów QUANTILUS T50 i QUANTILUS 60, dla których spełnione są i potwierdzone badaniami niezależnych laboratoriów wymagania co do poziomu mutagenności i zawartości kancerogenów. Innym przykładem jest modernizowanie, np. linii olejów silnikowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji ACEA narzucającymi zgodność z systemami oczyszczania spalin (ang. After Treatment) w samochodach osobowych i ciężarowych. Około 22% produktów olejowych jest specjalnie oznakowanych.

 

Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług LOTOS Oil na zdrowie i bezpieczeństwo

 •  Koncepcja rozwoju produktu
 •  Badania i rozwój
 •  Certyfikacja
 •  Produkcja i wytwarzanie
 •  Marketing i promocja
 •  Dystrybucja zapasów i zaopatrzenie
 •  Użytkowanie i serwis
 •  Usunięcie, ponowne użycie lub recykling

W 2013 r. w LOTOS Oil nie odnotowano żadnego incydentu niedostosowania do obowiązujących regulacji, przepisów i kodeksów w zakresie wpływu produktu na zdrowie. Podobnie nie doszło do niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach. Na LOTOS Oil  nie zostały nałożone żadne sankcje wynikłe na skutek niezastosowania się do praw czy regulacji, dotyczących świadczenia i korzystania z usług i produktów spółki.

Sprzedaż ciężkiego oleju opałowego 

Rok 2013 przyniósł 1% wzrost sprzedaży ciężkiego oleju opałowego, który obok oleju napędowego i benzyny jest jednym z głównych produktów sprzedawanych przez Grupę Kapitałową LOTOS. Wzrost wolumenu spowodowany był zwiększoną o 6% sprzedażą eksportową, która realizowana była głównie do międzynarodowych firm tradingowych. Głównymi odbiorcami produktu na krajowym rynku były firmy z sektora energetycznego.

Sprzedaż ciężkiego oleju opałowego (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Sprzedaż oleju napędowego do celów opałowych

Z uwagi na krajowy trend spadkowy w zużyciu lekkiego oleju opałowego, związany z rosnącą popularnością substytucyjnych paliw grzewczych, sprzedaż tego paliwa spadła w stosunku do 2012 r. o 13% i wyniosła 293 tys. ton.

Sprzedaż oleju napędowego do celów opałowych (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Sprzedaż asfaltów

W stosunku do 2012 r. całkowita sprzedaż asfaltów spadła w 2013 r. o 19%. Spadek ten spowodowany był pogorszeniem sytuacji finansowej firm z branży budowlanej, a także kryzysem ekonomicznym w krajach Unii Europejskiej i związanym z nim ograniczeniem inwestycji infrastrukturalnych. Największy udział w sprzedaży w 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, miały asfalty drogowe (ok. 80%). Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedawała także asfalty modyfikowane i przemysłowe. Sprzedaż eksportowa w całości dotyczyła asfaltów drogowych (90%) oraz modyfikowanych (10%) i realizowana była głównie na rynek europejski, a głównymi odbiorcami była Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Litwa, Rumunia i Republika Czeska. W Niemczech spółka odnotowała rekordową sprzedaż. Natomiast w Rumuni został otwarty pierwszy terminal zagraniczny, który umocni pozycję LOTOS Asfalt na tym rynku poprzez zdecydowanie lepszą logistykę oraz wymierny efekt ekonomiczny.

Sprzedaż asfaltów (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

{GRI PR1, PR2, PR3, PR4, PR9}

LOTOS Asfalt wytwarza materiały budowlane, do których zalicza się grupy produktowe takie jak: asfalty drogowe, asfalty modyfikowane, emulsje asfaltowe i materiały hydroizolacyjne (do czerwca 2013 r.). Dla każdego wyrobu wchodzącego w skład danej grupy produktowej niezbędne jest podanie przez producenta informacji towarzyszącej wyrobowi. Obowiązek przekazywania informacji towarzyszących produktowi dotyczy ponad 98% sprzedawanych przez spółkę wyrobów.

Dodatkową informacją towarzyszącą wyrobom asfaltowym, mimo że asfaltów naftowych nie zalicza się do substancji niebezpiecznych, są Karty informacji o substancji lub składnikach mieszaniny, dla której nie jest wymagana Karta charakterystyki. W dokumentach zawarte są informacje na temat substancji wchodzących w skład wyrobu oraz najnowsze rekomendacje związane z bezpiecznym postępowaniem z wyrobem.

Zakres dostępnych informacji dotyczących produktów i usług LOTOS Asfalt wymaganych przez wewnętrzne procedury

 •  Pozyskiwanie składników danego produktu lub usługi
 •  Treści, szczególnie w odniesieniu do substancji, które mogą mieć wpływ na środowisko lub społeczeństwo
 •  Bezpieczeństwo korzystania z produktu lub usługi
 •  Utylizacja produktów i ich wpływ na środowisko i społeczeństwo

Ocena wpływu wyrobu na zdrowie i bezpieczeństwo jest prowadzona w LOTOS Asfalt praktycznie na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Identyfikacja dla wyrobu danego aspektu powoduje, iż przeprowadzane są działania mające na celu całkowitą eliminację lub minimalizację potencjalnych zagrożeń mogących mieć wypływ na środowisko i bezpieczeństwo człowieka.

Asfalty z grupy wyrobów przeznaczonych dla drogownictwa (> 95% produkcji) podlegają ocenie zgodności, której wynik stanowi zapewnienie dla konsumenta, że produkt posiada odpowiednie właściwości użytkowe i spełnia wymagania budowlane. Produkty LOTOS Asfalt posiadają Deklaracje właściwości użytkowych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania produktów, objęliśmy działaniami podnoszącymi bezpieczeństwo także procesy transportu i dystrybucji. Funkcjonują instrukcje oraz materiały filmowe dotyczące bezpiecznej pracy z asfaltami w trakcie ich załadunku, transportu i rozładunku. Prowadzimy także weryfikację spełnienia standardów bezpieczeństwa LOTOS Asfalt przez dostawców usług transportowych.

Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług LOTOS Asfalt na zdrowie i bezpieczeństwo

 •  Koncepcja rozwoju produktu
 •  Badania i rozwój
 •  Certyfikacja
 •  Produkcja i wytwarzanie
 •  Marketing i promocja
 •  Dystrybucja zapasów i zaopatrzenie
 •  Użytkowanie i serwis

W 2013 r. spółka LOTOS Asfalt nie odnotowała żadnych przypadków niezgodności w odniesieniu do regulacji lub przepisów w zakresie wpływu produktów na zdrowie oraz oznakowania i informacji o produktach i usługach. Nie zanotowano także istotnych przypadków związanych z nałożeniem kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

Logistyka

Systematycznie dostosowujemy działania logistyczne do wymogów handlowych oraz tworzymy efektywny, satysfakcjonujący klientów system dystrybucji, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Celem tych działań jest tworzenie optymalnie funkcjonującego łańcucha logistycznego w zmieniającym się środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

Mapa logistyki

W celu zwiększenia efektywności funkcjonowania własnych aktywów logistycznych w 2013 r. rozpoczęliśmy konsolidację baz paliw w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. W pierwszym etapie dokonaliśmy reorganizacji spółek południowych i zmiany profilu ich działalności, a co za tym idzie nazw spółek na LOTOS Terminale i LOTOS Infrastruktura. Kolejny etap zakończył się przeniesieniem własności baz paliw w Rypinie i Piotrkowie Trybunalskim do LOTOS Terminale. Rozpoczęliśmy również prace budowlane związane z kompleksową modernizacją bazy paliw w Poznaniu należącej do Grupy LOTOS. Zakończenie procesu konsolidacji planujemy w 2014 r.

W 2013 r. kontynuowaliśmy prace nad uruchomieniem pełnej automatyzacji i centralizacji obsługi kierowców w bazach własnych. Wdrożyliśmy samoobsługowy system odbioru paliw transportem autocysternowym w terminalu w Gdańsku. W kolejnych lokalizacjach system będzie uruchamiany sukcesywnie w 2014 r. Wprowadzenie jednolitych rozwiązań pozwoli na standaryzację pracy, ujednolicenie interfejsów wymiany danych oraz raportowania procesów związanych z wydaniem produktów w bazach paliw grupy kapitałowej.

W obszarze logistyki wtórnej rozpoczęliśmy realizację dostaw paliwa JET A-1 do Portu Lotniczego w Warszawie. Uruchomiliśmy również dostawy paliw motorowych do klientów  hipermarketowych.

Kontynuowaliśmy prace związane z przygotowaniem do budowy terminala przeładunkowego produktów naftowych na Martwej Wiśle w Gdańsku. Ma on na celu umożliwienie przeładunków komponentów i produktów do 5 tys. ton w eksporcie i imporcie na własnym nabrzeżu koncernu.

Transport kolejowy

Istotnym elementem naszego bezpieczeństwa produkcyjnego jest ekspedycja produktów transportem kolejowym z rafinerii w Gdańsku. O kompleksową realizację logistyki kolejowej dla całej grupy kapitałowej dba LOTOS Kolej. Spółka zapewnia ekonomiczny, sprawny i bezpieczny transport kolejowy na terenie całego kraju, a dzięki mocno rozwiniętej działalności spedycyjnej organizuje również ekspedycję towarów transportem kolejowym w Unii Europejskiej. LOTOS Kolej świadczy usługi:

 • zarządzania bocznicami kolejowymi i ich obsługi;
 • przewozu kolejowego rzeczy;
 • utrzymania infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego;
 • ekologicznego czyszczenie cystern kolejowych.

LOTOS Kolej jest liderem pod względem stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wprowadza i stale udoskonala wykorzystywane systemy informatyczne optymalizujące procesy logistyczne. Całość prac załadunkowych i rozładunkowych kontrolowana jest poprzez System Logistyki Kolejowej, co zapewnia sprawne zarządzanie przewozami. Pociągi są monitorowane w czasie rzeczywistym w powiązaniu z Systemem Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wszystkie lokomotywy LOTOS Kolej są wyposażone w mobilne systemy informatyczne pozwalające na przesyłanie danych eksploatacyjnych i dokumentów pociągowych z dowolnego miejsca w sieci PKP, co jest pionierskim rozwiązaniem w kraju. Stosowane rozwiązania są wysoko oceniane przez klientów, gdyż pozwalają na bieżąco uzyskać rzetelną informację o statusie zleconej usługi.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, jak również innowacyjnej logistyce kolejowej spółka świadczy usługi przewozów całopociągowych, jak również przewozy pojedynczych wagonów, co buduje wysoką pozycję konkurencyjną.

LOTOS Kolej należy do ścisłej czołówki pod względem wykorzystywania najnowocześniejszych lokomotyw w kraju, co wpływa na zwiększenie efektywności przewozów i jest gwarancją jakości świadczonych usług.

Na koniec 2013 r. nowoczesne lokomotywy stanowiły 28% taboru trakcyjnego spółki, co zapewniło jej stabilne miejsce w gronie podmiotów posiadających jeden z najnowocześniejszych parków lokomotyw w Polsce.

Stały rozwój spółki spowodował, iż obecnie LOTOS Kolej ma potencjał pozwalający w pełni zabezpieczyć potrzeby przewozowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS i w coraz większym stopniu świadczyć usługi przewozowe dla podmiotów zewnętrznych.

Tonaż przewiezionych produktów (mln ton)

W 2013 r. LOTOS Kolej przewiozła ponad 9,4 mln ton, z czego na potrzeby kontrahentów spoza Grupy Kapitałowej LOTOS 4,3 mln ton.

LOTOS Kolej należy do czołowych przewoźników kolejowych w Polsce, a liczony pracą przewozową udział w krajowym rynku na poziomie 7,76% plasuje ją na drugim miejscu.

Wzrost wielkości przewozów kolejowych realizowanych przez LOTOS Kolej w czasie dekady (tys. ton)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Udział LOTOS Kolej w krajowym rynku przewozów towarowych w 2013 r. (%)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

{GRI PR1, PR2, PR3, PR4, PR9}

LOTOS Kolej, jako przewoźnik kolejowy specjalizuje się w przewozie towarów niebezpiecznych(1). Nadawca towaru niebezpiecznego jest zobowiązany do oznakowania wagonu. Polega ono m.in. na umieszczeniu tablicy identyfikacyjnej z numerem zagrożenia i numerem identyfikacyjnym towaru na każdej ścianie bocznej oraz oznakowaniu wagonu nalepkami ostrzegawczymi odpowiednimi dla danego towaru. Obowiązek ten dotyczy również przewozu próżnych, nieczyszczonych wagonów i kontenerów po materiałach niebezpiecznych oraz wagonów przewożących odpady niebezpieczne.

(1) Towary niebezpieczne są to materiały i przedmioty, które ze względu na właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne stwarzają potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi w czasie całego procesu przewozowego lub, w przypadku zaistnienia awarii lub wypadku, mogące powodować śmierć, zagrożenie zdrowia, zniszczenie środowiska naturalnego lub dóbr materialnych.

 

 

W 2013 r. – podobnie jak w latach poprzednich - LOTOS Kolej nie odnotowała przypadków nieprawidłowego lub wadliwego oznakowania przesyłek z towarem niebezpiecznym ani nałożenia kar wynikłych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi wadliwego oznakowania takich przesyłek.

{GRI PR1}

Zakres dostępnych informacji dotyczących usług LOTOS Kolej wymaganych przez wewnętrzne procedury

 •  Pozyskiwanie składników danej usługi
 •  Treść, szczególnie w odniesieniu do substancji, które mogą mieć wpływ na środowisko lub społeczeństwo
 •  Bezpieczeństwo korzystania z produktu lub usługi
 •  Utylizacja produktów i ich wpływ na środowisko i społeczeństwo

Etapy cyklu użytkowania, w których usprawniany jest wpływ produktów LOTOS Kolej na zdrowie i bezpieczeństwo

 •  Koncepcja rozwoju produktu
 •  Certyfikacja
 •  Produkcja i wytwarzanie
 •  Marketing i promocja
 •  Dystrybucja zapasów i zaopatrzenie
 •  Użytkowanie i serwis
 •  Usunięcie, ponowne użycie lub recykling

W 2013 r. z udziałem pracowników LOTOS Kolej i eksploatowanego taboru miało miejsce 17 wypadków (wobec 13 w 2012 r.) oraz jeden incydent (wobec 5 w 2012 r.)(2). Z winy pracowników spółki doszło – podobnie jak rok wcześniej - do jednego wypadku. Zmniejszenie liczby odnotowanych zdarzeń potwierdza nasze stałe dążenie do poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

(2)  Według klasyfikacji wynikającej z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Logistyka morska

Logistyka morska jest ważnym elementem w łańcuchu logistycznym Grupy Kapitałowej LOTOS. Połączenie rurociągami produktowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie Północnym pozwala osiągać znaczące korzyści dzięki obniżeniu kosztów transportu. Transport morski stanowi główną drogę wysyłek eksportowanych produktów naftowych oraz istotną część dostaw surowców i komponentów do produkcji.

Rok 2013 był dla koncernu rekordowy zarówno pod względem wolumenu przeładowanego w portach morskich, jak też liczby obsłużonych zbiornikowców, która po raz pierwszy w historii Grupy LOTOS przekroczyła 300 jednostek.

Baza Przeładunkowa Paliw Płynnych, należąca do Naftoportu, stwarza możliwości przeładunku zbiornikowców o zanurzeniu do 15 m i możliwość załadunku do 150 tys. ton ropy lub produktów naftowych. Dzięki temu efektywnie eksportujemy nadwyżki produkcyjne, lokując je głównie na rynkach krajów skandynawskich, północno-zachodniej Europy oraz krajów nadbałtyckich. Bezpośrednie połączenie z portem ułatwia także organizację i prowadzenie uzupełniającego importu dodatkowego wsadu w postaci półproduktów do dalszego pogłębionego przerobu w gdańskiej rafinerii, a także komponentów paliwowych. Nadmorska lokalizacja pozwala nam szybko i elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację rynkową. Poza bazą Naftoportu korzystamy także z usług Morskiego Terminalu Masowego w Gdyni i Siarkopolu w Gdańsku, gdzie obsługiwane są ładunki o mniejszym tonażu.

Położenie rafinerii Grupy LOTOS w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego ropy naftowej pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej pochodzącej z własnych złóż na Bałtyku i na Litwie, a w przyszłości również z Morza Północnego.

Konsekwentnie dążymy do przejmowania w dostawach morskich gestii transportowej, czyli kontrolowania transportu na jak najdłuższym odcinku łańcucha dostaw, od frachtowania statków po formalną obsługę transportu morskiego. Zapewnia to większą kontrolę i usprawnia proces planowania przeładunków w portach morskich, pozwalając minimalizować przypadki przestoju statków i optymalizować związane z tym koszty.

Eksport produktów naftowych

W 2013 r. Grupa LOTOS wyeksportowała 2 806 tys. ton produktów naftowych o wartości 7 445 mln zł.

Dynamika przychodów ze sprzedaży eksportowej w stosunku do roku poprzedniego wyniosła -5,1%, do czego przyczynił się w głównej mierze spadek marż rafineryjnych w Europie. Mimo przeprowadzonego w 2013 r. postoju remontowego rafinerii w Gdańsku wolumen sprzedaży eksportowej wzrósł o 2,6%.

{GRI 2.7.}

Kluczowymi rynkami zbytu dla produktów eksportowanych przez Grupę LOTOS były kraje północnej i zachodniej Europy.

Benzyna surowa   zintegrowane koncerny naftowe i petrochemiczne w Holandii, Niemczech i Belgii.
Benzyna motorowa   hub naftowy w Rotterdamie, Szwecja i Wielka Brytania.
Paliwo lotnicze   Szwecja, Republika Czeska, Finlandia, Dania i Szwajcaria.
Olej napędowy   Niemcy, Holandia, Wielkiej Brytania i Francja.
Ciężki olej opałowy   bazy magazynowe globalnych firm tradingowych w Estonii, Danii i Holandii, z przeznaczeniem na reeksport poza Europę.

Istotnie, bo o 25% względem 2012 r. wzrosła sprzedaż eksportowa oleju napędowego. Największy wolumen przypadł na eksport ciężkiego oleju opałowego, który w 2013 r. przekroczył milion ton.

Wzrosło znaczenie sprzedaży eksportowej drogą lądową. Jej wartość wzrosła w 2013 r. o prawie 17% w stosunku do roku poprzedniego, chociaż nadal eksport lądowy stanowi niewiele ponad 3% całości sprzedaży eksportowej Spółki. Klientami w eksporcie były głównie międzynarodowe pionowo zintegrowane koncerny naftowe i domy tradingowe. Sprzedaż do żadnego z odbiorców nie przekroczyła 5% przychodów ze sprzedaży ogółem.

Stacje paliw LOTOS

W 2013 r. kontynuowaliśmy rozbudowę sieci stacji paliw LOTOS poprzez włączenia nowych obiektów do sieci stacji własnych oraz do sieci franczyzowej. W segmencie ekonomicznym dynamicznie rozwijaliśmy koncept stacji LOTOS Optima. W konsekwencji podjętych w latach ubiegłych decyzji, rok 2013 był kolejnym okresem ograniczania sprzedaży detalicznej poprzez sieć stacji patronackich.

Liczba stacji paliw marki LOTOS i LOTOS Optima na koniec 2013 r.
LOTOS
Segment premium
142 stacje własne
14 stacje MOP
115 stacje franczyzowe
17 stacji patronackich
LOTOS Optima
Segment ekonomiczny
100 stacji własnych
51 stacji franczyzowych

W celu rozwoju sieci stacji własnych pozyskujemy nieruchomości, dla których najistotniejszym kryterium doboru lokalizacji jest wielkość potencjału sprzedażowego. W 2013 r. do sieci stacji własnych włączyliśmy 34 obiekty, w tym 3 stacje MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych). Sieć stacji franczyzowych powiększyła się tym czasie o 11 obiektów.

Istotnym obszarem działania sieci LOTOS jest sprzedaż pozapaliwowa. W 2013 r. kontynuowaliśmy rozwój kącików gastronomicznych Cafe Punkt, w których poszerzyliśmy ofertę gastronomiczną i produktową. Jednym z kluczowych projektów uruchomionych w 2013 r. i kontynuowanych w 2014 r. jest program standaryzacji, którego celem jest ujednolicenie wizerunku sieci LOTOS.

Do innych dokonań w segmencie sieci stacji paliw w 2013 r. zaliczamy:

 • działania promujące aktywność sprzedażową,
 • optymalizację marży uzyskiwanej ze sprzedaży produktów w sklepie,
 • ulepszenie oferty kawowej na stacjach m.in. poprzez:
  • wprowadzenie nowych kawiarek w ponad 100 stacjach,
  • zastosowanie specjalnej mieszanki świeżo mielonej kawy wyłącznie dla sieci LOTOS oraz zwiększenie pojemności kawy do 300 ml,
 • wdrożenie programu poprawy efektywności finansowej stacji.

{GRI PR1, PR2, PR3, PR4, PR9}

Spółka LOTOS Paliwa wprowadza do obrotu gotowe paliwa spełniające wymagania jakościowe określone w normach branżowych i przepisach prawa. W tym celu prowadzimy systematyczny monitoring jakości paliw w sieci stacji pod kątem spełnienia wymagań jakościowych. Każda stacja działająca w sieci LOTOS jest kontrolowana raz w roku w zakresie wszystkich gatunków paliw.

W zakresie sprzedaży paliw na stacjach własnych LOTOS Paliwa ustala standardy i prowadzi nadzór nad ich realizacją przez Zarządzających stacjami. Proces uregulowany jest na podstawie umów i procedur postępowania, które są systematycznie poddawane doskonaleniu. W ramach ustalonych standardów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa nadzorowane i poddawane ocenie na zgodność z nimi są m.in:

 • dostawy paliw,
 • nadzór nad infrastrukturą paliwową stacji,
 • postępowanie w przypadku wypadków i awarii,
 • zasady bezpieczeństwa w zakresie obsługi klienta i sprzedaży paliw,
 • zarządzanie środowiskowe zgodne z normą PN-EN ISO 14001:2005,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z normą PN-N-18001:2004.

Działalność LOTOS Paliwa w zakresie sprzedaży detalicznej produktów na własnych stacjach paliw, prowadzona przez zarządzających tymi stacjami, ma istotny związek z bezpieczeństwem pracujących tam osób oraz klientów. Stacje paliw są obiektami handlowymi, na których z racji ich specyfiki występuje ryzyko działań agresywnie zachowujących się osób nie będących klientami stacji. Zdarzenia tego typu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo fizyczne pracowników stacji. W 2013 r. odnotowano 11 tego typu zdarzeń.

Przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa pracowników i klientów naszych stacji. Podejmujemy i doskonalimy szereg działań prewencyjnych i profilaktycznych w zakresie technicznym, organizacyjnym i pracowniczym, mających zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom, w tym:

w zakresie technicznym - zabezpieczenie stacji paliw poprzez:

 • odpowiednie oświetlenie terenu stacji,
 • stosowanie monitoringu z wykorzystaniem systemów kamer,
 • zabezpieczenia techniczne wejść i przejść w budynkach,
 • urządzenia do alarmowania;

w zakresie organizacyjnym:

 • wdrażanie i udoskonalanie odpowiednich procedur oraz instrukcji postępowania dla zarządzających i pracowników stacji stosownie do rodzajów występujących zagrożeń,
 • wdrażanie i udoskonalanie procedur ochrony fizycznej stacji,
 • zatrudnienie wykwalifikowanych firm zajmujących się ochroną fizyczną obiektów i mienia,
 • analizowanie zdarzeń, które już wystąpiły na stacjach i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych.

W 2013 r. zweryfikowaliśmy procedury ochrony obiektów i mienia oraz współpracy z firmami zajmujących się ich ochroną fizyczną.

w zakresie pracowniczym:

 • przekazywanie dla zarządzających stacjami odpowiednich instrukcji dotyczących postępowania na wypadek zagrożeń związanych z niebezpiecznymi sytuacjami, instrukcji zapobiegania tym zagrożeniom,
 • szkolenie zarządzających i załogi na nowych stacjach paliw.W 2013 r. przeszkolono z procedur bezpieczeństwa załogę na kilkudziesięciu nowych stacjach paliw. W 2013 r. przeszkolono z procedur bezpieczeństwa załogę na kilkudziesięciu nowych stacjach paliw.

W 2013 r. nie stwierdzono wpływu naszych produktów i świadczonych usług na pogorszenie stanu zdrowia pracowników LOTOS Paliwa. Zarządzający stacjami paliw, jako pracodawcy są zobowiązani przepisami prawa do monitorowania środowiska pracy na stacjach paliw oraz kierowania pracowników na wymagane badania lekarskie.

W sprzedaży detalicznej, na życzenie klienta, udostępniane są informacje dotyczące charakterystyki wszystkich sprzedawanych paliw w postaci Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Dla towarów sprzedawanych na stacjach ajenci stacji są zobowiązani do udostępniania analogicznych Kart substancji niebezpiecznych na żądanie klienta w zakresie towarów dostępnych w sklepach na stacjach paliw.

Zakres dostępnych informacji dotyczących produktów i usług LOTOS Paliwa wymaganych przez wewnętrzne procedury

 •  Pozyskiwanie składników danego produktu lub usługi
 •  Treści, szczególnie w odniesieniu do substancji, które mogą mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo
 •  Bezpieczeństwo korzystania z produktu lub usługi
 •  Utylizacja produktów i ich wpływ na środowisko i społeczeństwo

W 2013 r. spółka LOTOS Paliwa nie stwierdziła przypadków niedostosowania się do regulacji i dobrowolnych kodeksów dotyczących oznakowania i informacji o paliwach. Nie zostały także nałożone na spółkę istotne kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

Wyzwania w perspektywie realizacji strategii do 2015 r.

Zgodnie ze strategią biznesową w handlu paliwami naszym celem kluczowym jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej poprzez:

 • utrzymanie 30% udziału w krajowym rynku paliw,
 • sprzedaż przewyższającą o 15% potencjał produkcyjny paliw w rafinerii Grupy LOTOS,
 • uzyskanie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym poprzez zrównoważony rozwój sieci stacji oraz intensyfikację sprzedaży w już istniejącej sieci.

W handlu olejami smarowymi celem kluczowym jest utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowym.

W handlu pozostałymi produktami celem kluczowym jest optymalizacja efektu ekonomicznego poprzez wykorzystanie zasobów i uwarunkowań rynkowych.

Satysfakcja klientów

{GRI PR5}

Zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, która wspiera skuteczną realizację naszej strategii biznesowej, kluczowym celem jest zbudowanie trwałych relacji z klientami - poprzez koncentrację na zrozumieniu ich potrzeb oraz zapewnieniu im wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów - mierzonych poziomem satysfakcji klientów ze współpracy ze spółkami segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS.

Monitorowaniu postępów w tym zakresie służą regularnie przeprowadzane badania. Celem badania satysfakcji klientów Grupy Kapitałowej LOTOS jest poznanie poziomu ich zadowolenia ze współpracy z firmą. Zakres badania obejmuje m.in. takie obszary, jak:

 • Czynniki wyboru dostawcy,
 • Współpraca personelem, jego dostępność i kompetencje,
 • Jakość i dostępność produktów,
 • Czas reakcji na zapytania ofertowe,
 • Poziom cen na tle innych firm,
 • Wizerunek firmy.
Badania opinii i satysfakcji klientów Grupy Kapitałowej LOTOS
Spółka Częstotliwość badania
(liczba / rok)
Segmenty klientów
Grupa LOTOS 1 B2B
LOTOS Asfalt 1 B2B – asfalt i ciężki olej opałowy
LOTOS Kolej 2 Grupa Kapitałowa LOTOS, firmy spedycyjne, odbiorcy bezpośredni
LOTOS Oil 1 B2B
LOTOS Paliwa 1 B2B, B2C – naprzemiennie w poszczególnych latach

W większości spółek segmentu handlowego badanie satysfakcji ma charakter wywiadu internetowego (CAWI). Analiza wyników satysfakcji opiera się na metodologii TRI*M. TRI*M Index to syntetyczna miara satysfakcji i lojalności klientów. To jednocześnie kluczowe narzędzie licencjonowanej metodologii firmy TNS Global. TRI*M indeks, w ujęciu matematycznym, to średnia ważona z odpowiedzi na cztery pytania. Pytania te zostały wyselekcjonowane przez TNS ponad 20 lat temu w toku badań ewaluacyjnych. Od tego czasu stosowane są niezmiennie w badaniach satysfakcji klientów na wielu rynkach, dzięki czemu TNS dysponuje jedną z największych baz benchmarków. Pytania wchodzące w skład TRI*M Index to:

 1. Ogólna ocena.
 2. Prawdopodobieństwo polecenia.
 3. Prawdopodobieństwo ponownego wyboru / skorzystania.
 4. Przewaga konkurencyjna.

TRI*M Index jest wskaźnikiem mierzącym poziom retencji klientów. Im wyższa wartość Indeksu, tym bardziej klienci są przywiązani do marki i tym mniejsze zagrożenie, że przeniosą swój biznes do konkurencji.

Raport TNS Polska stanowi podsumowanie wyników badania satysfakcji klientów biznesowych ze współpracy z Grupą Kapitałową LOTOS. Na wynik złożyły się badania satysfakcji klientów biznesowych, zrealizowane w spółkach:

 1. Grupa LOTOS,
 2. LOTOS Asfalt,
 3. LOTOS Oil,
 4. LOTOS Paliwa.

Ocena zadowolenia ze współpracy klientów w 2013 r. – przeprowadzona na początku 2014 r. i wyrażona wartością TRI*M Index - kształtuje się na poziomie 74, co należy uznać za dobry wynik i co wskazuje na mocne przywiązanie klientów do marki. Badanie potwierdziło także wysoki poziom satysfakcji klientów biznesowych ze współpracy z Grupą Kapitałową LOTOS.

TRI*M Index

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS, w których przeprowadzono badania składające się na ogólny wynik satysfakcji klientów biznesowych:

1. Grupa LOTOS - ocena zadowolenia ze współpracy w 2013 r. wyrażona wartością TRI*M Index wskazuje na wzrost poziomu satysfakcji w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Oceny nadawane poszczególnym wymiarom budującym TRI*M Index wskazują na wzrost ogólnego zadowolenia ze współpracy ze Spółką. W pozostałych wymiarach (rekomendacja, ponowny wybór i przewaga konkurencyjna) można uznać, że ocena klientów za 2013 r. jest na podobnym poziomie, co w 2012 r. Pozytywną informacją jest fakt, że nie odnotowano w tym pomiarze klientów nielojalnych i niezadowolonych ze współpracy.

2. LOTOS Asfalt prowadzi badanie opinii i satysfakcji klientów w obszarze dotyczącym obsługi klienta oraz dostarczanych produktów. Ocena zadowolenia ze współpracy w 2013 r. wyrażona wartością TRI*M Index wskazuje na wzrost poziomu satysfakcji w porównaniu z pomiarem z 2012 r.

Analizując średnie oceny nadawane poszczególnym wymiarom budującym TRI*M Index, można zauważyć, że klienci wykazują dużą skłonność do rekomendacji firmy innym, a także z dużym prawdopodobieństwem wybraliby ponownie LOTOS Asfalt na swojego dostawcę. Nisko oceniana jest natomiast przewaga konkurencyjna firmy. W porównaniu z poprzednim pomiarem zaobserwować można przesunięcia w strukturze klientów. Odbiorcy produktów spółki w większości zorientowani są na cenę, nie ma jednak już w ich gronie klientów zdecydowanie niezadowolonych i nielojalnych, którzy stanowili niemal 30% klientów w poprzednim pomiarze. Ankietowani ocenili spółkę jako godną zaufania, innowacyjną oraz dbającą o klientów. Bardzo pozytywnie została oceniona współpraca z przedstawicielami handlowymi i działem dystrybucji. Doceniono także terminowość dostaw.

3. LOTOS Oil prowadzi badania satysfakcji klientów w dwóch podstawowych obszarach aktywności spółki, tj. w kanale sprzedaży pośredniej, gdzie respondentami są Autoryzowani Dystrybutorzy Spółki i więksi odbiorcy produktów działający na zasadach Partnerów Handlowych oraz w kanale sprzedaży bezpośredniej wśród klientów końcowych z segmentu przemysł i motoryzacja, takich jak warsztaty samochodowe i serwisy autoryzowane, sklepy motoryzacyjne, firmy i zakłady przemysłowe reprezentujące różne gałęzie przemysłu.

Klienci najbardziej cenią działania LOTOS Oil, które zapewniają wysoki poziom świadczonych usług, a więc wysoką i niezmienną jakość oferowanych produktów oraz poprawną obsługę sprzedażną i posprzedażną. Jednym z ważniejszych elementów takich działań są możliwości korzystania z wartości dodanych oferowanych przez spółkę, takich jak programy wsparcia inwestycyjnego i wizualizacyjnego oraz świadczenie usług serwisu olejowego dla klientów z segmentu przemysłowego i motoryzacyjnego w zakresie doradztwa olejowego, analiz olejowych oraz kompleksowego monitoringu gospodarki olejowej.

4. LOTOS Paliwa prowadzi systematyczne badania pomiaru satysfakcji klienta zgodnie z procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz normą ISO 9001, której kluczową myślą jest orientacja na klienta. Na 2013 r. przypadło badanie opinii klientów instytucjonalnych. Ocena zadowolenia ze współpracy z LOTOS Paliwa w tym segmencie wyrażona wartością TRI*M Index wskazuje na wysoki poziom satysfakcji, co uznać można za dobry wynik, potwierdzający mocne przywiązanie klientów do marki.

Największe zadowolenie związane z aspektami funkcjonalnymi klienci instytucjonalni wykazują w zakresie dostępności paliwa i jasności informacji zawartych na fakturach, a także liczby i lokalizacji stacji oraz zgodności dostaw z zamówieniem. Klienci doceniają wysoki poziom współpracy ze spółką, przede wszystkim dzięki działaniom nakierowanym na postrzeganie LOTOSU jako firmy innowacyjnej, skoncentrowanej na potrzeby klientów i wyróżniającej się na tle konkurencji. Silną stroną jest wysoko oceniana kompleksowa oferta paliwowa oraz dbałość o ekologię i ochronę środowiska.

Dla LOTOS Kolej najwyższa jakość świadczonych usług przewozowych jest kluczowym elementem, mającym znaczenie dla dalszego rozwoju na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Informacje o satysfakcji klienta pracownicy spółki uzyskują w głównej mierze podczas bezpośrednich kontaktów. Jako dodatkowy element monitoringu satysfakcji wprowadzono system oceny współpracy oparty na badaniach ankietowych, obejmujących takie obszary jak m.in.:

 • Dotrzymywanie uzgodnionych terminów dostaw,
 • Jakość taboru,
 • Jakość i kompleksowość usług,
 • Kontakt klienta z kadrą zarządzającą i z obsługą techniczną taboru,
 • Poziom ceny za świadczone usługi, formy i terminy płatności, udzielanie rabatów,
 • Reakcja na reklamacje,
 • Wiarygodność spółki.
Ocena LOTOS Kolej
Okres 2013 r.
(I półrocze)
2012 r.
(I półrocze)
2011 r.
Średnia ocena
(skala 2-5)
4,57 4,59 4,63
Próba 11 klientów 12 klientów 13 klientów

W 2013 r. najwyższą ocenę uzyskały:

 • wiarygodność spółki (5,00),
 • kontakt klienta z kadrą kierowniczą (4,90),
 • jakość obsługi klienta (5,00).

Najniżej punktowane w porównaniu do lat ubiegłych były obszary: formy i terminy płatności, udzielanie rabatów (4,10), poziom cen za świadczone usługi na tle firm o podobnym profilu (4,00) i jakość taboru (4,13).

Analizując kształtowanie się ocen na przestrzeni lat 2011-2013 można stwierdzić, że LOTOS Kolej utrzymuje dobre wyniki w przeważającej większości badanych obszarów, szczególnie w zakresie oceny wiarygodności oraz jakości obsługi, co ma istotne znaczenie w budowaniu relacji z klientami.

Informacje uzyskiwane przez spółki na podstawie zbiorczych ocen z otrzymywanych badań wspomagają proces oceny funkcjonowania poszczególnych działów i wyznaczają kierunki dalszych działań zmierzających do osiągnięcia najwyższego stopnia satysfakcji partnerów biznesowych. Komentarze i uwagi klientów są każdorazowo weryfikowane, a w razie potwierdzenia uchybień wprowadzane są działania korygujące.