Działalność rynkowa

A A A

Działalność rynkową prowadzimy w kraju (sprzedaż do koncernów zagranicznych) oraz w eksporcie drogą morską i lądową. W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS w 2013 r. działania w zakresie produkcji oraz sprzedaży skierowanej do branż: paliwowej, olejowej oraz asfaltowej realizowaliśmy poprzez:

  • Grupę LOTOS oraz
  • spółki zależne: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS-Air BP Polska.

Realizowaliśmy także usługową działalność logistyczną zarówno w ramach Grupy LOTOS (zarządzanie pojemnościami magazynowymi), jak i spółki LOTOS Kolej (logistyka pierwotna).

W zakresie paliwa lotniczego w listopadzie 2013 r. sfinalizowaliśmy transakcję joint venture ze spółką BP Europe SE dotyczącą sprzedaży 50% udziałów w LOTOS Tank. W jej wyniku powstała spółka LOTOS-Air BP Polska.

Dokonania

Poziom realizacji celów strategicznych w 2013 r. w zakresie działań segmentu handlowego był zgodny z przyjętymi założeniami.

{GRI 2.2., GRI 2.7.}

Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 33,4%, co przewyższa o 3,4 pp poziom wyznaczony w strategii biznesowej dla 2015 r. Udział ten był niższy od zrealizowanego w 2012 r. o 0,9 pp, co jest konsekwencją wzmożonej aktywności szarej strefy, której działalność w 2013 r. szacowana jest na ok. 1,6 mln ton.

Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku detalicznym paliw wyniósł 8,5% - co odzwierciedla plan realizacji celu strategicznego na 2015 r. Udział w rynku detalicznym zrealizowany w 2013 r. był o 0,5 pp wyższy w stosunku do 2012 r. Wykonanie celu strategicznego, tj. osiągnięcie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym paliw w 2015 r. będzie realizowane zarówno poprzez zrównoważony rozwój sieci stacji w dwóch segmentach: premium i ekonomicznym, jak i poprzez wzrost sprzedaży w już istniejącej sieci.

Prognozowana na koniec 2013 r. sprzedaż przewyższająca potencjał produkcyjny paliw została zrealizowana na poziomie 8,7% - co jest zbieżne z planem dojścia do celu 15% w 2015 r.

W 2013 r. Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała 9,3 mln ton produktów, o 8,1% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek sprzedaży odnotowany był głównie w segmencie sprzedaży krajowej oleju napędowego, na który wpływ miał spadek popytu spowodowany dużą aktywnością szarej strefy oraz spowolnienie gospodarcze, które spadek popytu pogłębiało. Spadek sprzedaży eksportowej wynikał głównie z postoju remontowego realizowanego w pierwszej połowie roku w naszej rafinerii oraz bieżącej optymalizacji struktury sprzedaży wynikającej z poziomu marż rafineryjnych na poszczególnych produktach.

Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw płynnych (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS (tony)

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.