Zintegrowane raportowanie

A A A

{GRI 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.9., 3.13.}

Raport Roczny 2013 Grupy Kapitałowej LOTOS jest zintegrowanym raportem odnoszącym się do działalności organizacji w roku obrotowym 2013, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w kwietniu 2013 r.

W latach 2007-2009 publikowaliśmy osobno raporty prezentujące finansowe i pozafinansowe aspekty działalności. W 2010 r. Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących podejście do zarządzania oraz wyniki osiągane we wszystkich aspektach działalności. Obecne wydawnictwo jest piątym zintegrowanym raportem.

Naszym celem jest umożliwienie interesariuszom dokonywania kompleksowej oceny całokształtu naszego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowaną i przyjazną odbiorcom prezentację sprawozdań finansowych i pozafinansowych z działalności w danym roku. Postępujemy w tym zakresie zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji spółek publicznych:

  • w obszarze sprawozdawczości finansowej stosujemy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzone przez Unię Europejską, opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2013 r.,
  • w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosujemy Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3.1. GRI wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej), a także Zasady United Nations Global Compact. Deklarujemy osiągnięcie Poziomu A+(1) w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI.
  • dodatkowo staraliśmy się kierować wytycznymi w zakresie zintegrowanego raportowania ogłoszonymi w grudniu 2013 r. przez Międzynarodowy Komitet ds. Zintegrowanego Raportowania (The International Integrated Reporting Committee, IIRC). W przekonaniu IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z analizą kontekstu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno dostarczać wartościowej dla interesariuszy oceny długoterminowej rentowności firmy.

(1) Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia Ramowych Zasad Raportowania GRI.

W pracach nad Raportem kierujemy się naczelnymi zasadami: dokładności, istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i wiarygodności. Wszelkie dane przedstawione w niniejszym Raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny, poświadczony za zgodność ze stanem faktycznym.

Zawarte w niniejszym raporcie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostało poddane ocenie przez biegłych rewidentów firmy Ernst & Young, przeprowadzonej stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 152 z 2009 r. poz. 1223, z późn. zm.”) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

W celu zapewnienia należytego poziomu przejrzystości oraz wiarygodności danych pozafinansowych powierzyliśmy dokonanie ich zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający. Weryfikacja o ograniczonym zakresie, wykonana w 2014 r. przez firmę PwC, została przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Usług Atestacyjnych – Usługi atestacyjne inne niż badanie i przeglądy historycznych informacji finansowych (International Standard on Assurance Engagements 3000, ISAE). ISAE 3000 został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC). Standard ten, oparty na Kodeksie Etyki (Code of Conduct) i Międzynarodowych Standardach Kontroli Jakości (International Standard on Quality Control, ISQC-1) IFAC, wykorzystywany jest do weryfikacji raportów społecznych. Określa on podstawowe zasady i kluczowe procedury dla usług atestacyjnych, w tym dla usług atestacyjnych w ograniczonym zakresie. Raport Roczny 2013 jest trzecim poddanym niezależnej weryfikacji w obszarze danych z zakresu CSR.

Poza opisaną powyżej procedurą dokładamy starań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości gromadzenia danych sprawozdawczych. Służą temu stosowane w organizacji systemy zarządzania.

Obecny Raport publikujemy wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to podyktowane względami środowiskowymi, ale także chęcią zapewnienia czytelnikom jak największej liczby udogodnień, sprawiających, że publikacja może stać się dla odbiorców przyjaznym narzędziem dokonywanych samodzielnie analiz. Odbiorcy Raportu mają możliwość m.in. dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach według poszczególnych okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w publikacji są zintegrowane z treściami zawartymi w serwisie internetowym koncernu, w tym z raportami z poprzednich lat. Zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych. Zastosowano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących, w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość powiększenia tekstu. Przyjazność dla środowiska gwarantuje możliwość wyboru oszczędnej formy wydruku.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS przyjęliśmy roczny cykl sprawozdawczości. Wydane dotychczas raporty w wersji pdf dostępne są w serwisie internetowym www.lotos.pl na stronie „Odpowiedzialny LOTOS” (link) natomiast pełne, elektroniczne wydania wszystkich opublikowanych raportów zintegrowanych znajdują się na dedykowanych stronach www (2012, 2011, 2010, 2009), do których łącza zamieszczono w menu głównym niniejszego Raportu (ikonka MENU w prawym górnym rogu ekranu). Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są w rozdziale „Użyteczne informacje” niniejszego Raportu. (link)

Angażowanie interesariuszy w doskonalenie raportowania

Zastosowane w wersji elektronicznej Raportu rozwiązania funkcjonalne oraz sposób dobierania i prezentowania informacji są stale doskonalone, m.in. w wyniku przeprowadzonych badań opinii interesariuszy oraz oceny danych dotyczących statystyk odwiedzin stron z Raportem w naszym serwisie internetowym. Na potrzeby niniejszego Raportu przeprowadziliśmy specjalne badania opinii członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej LOTOS oraz analityków giełdowych, korzystających z raportowanych informacji. W konsultacjach uczestniczyło ok. 50 osób.

Integrowanie danych finansowych z pozafinansowymi

Większość badanych jest zdania, że integrowanie danych finansowych z pozafinansowymi jest właściwym podejściem (88% głosów) oraz, że wpływa na zwiększenie świadomości w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju (także 88%). Ośmiu na dziesięciu badanych zgadza się jednocześnie ze stwierdzeniem, iż podejście to odpowiada na współczesne potrzeby interesariuszy, daje pełniejszy obraz działalności firmy oraz pozwala właściwie komunikować istotne czynniki, które tworzą wartość firmy. Co siódma osoba zgadza się, że integrowanie danych pozwala przedstawić całościowo wpływ działalności organizacji na otoczenie zaś inwestorom pomaga w podejmowaniu decyzji oraz efektywnej alokacji kapitału, a także, że raportowanie w cyklu rocznym pozwala porównywać dane z różnych okresów.

Aż 98% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, iż konstrukcja raportu i dane w nim zawarte odnoszą się do Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 2012-2015, uwzględniając cele i założenia oraz zobowiązania firmy na przyszłość.

Większość uczestników badania przyznaje, iż raportowanie zintegrowane ułatwia wczesne identyfikowanie ryzyk (63%), odpowiada na potrzebę transparentności działań organizacji i stanowi kluczowy element przyczyniający się do budowania zaufania (po 60%). Większość ankietowanych zaznacza, iż jest to słuszne podejście, o ile jednak tego typu raport jest poddany zewnętrznej weryfikacji (63%) oraz, że nie wszyscy interesariusze są zainteresowani każdym aspektem prezentowanym w raporcie zintegrowanym (58%).

Korzyści wynikające z integracji raportowania w Grupie LOTOS (%)

Ocena raportów Grupy Kapitałowej LOTOS

Raporty przygotowane w wersji on-line badani ocenili średnio na 4,3 w 5-stopniowej skali, gdzie 1 to ocena najniższa („nie spełnia moich oczekiwań”), a 5 – najwyższa („bardzo atrakcyjna”).  Większość przyznała mu ocenę 5 lub 4 (po 39% wskazań), czyli łącznie 78% uczestników badania uznała wersję wydawniczą raportu jako atrakcyjną.

Ocena atrakcyjności raportu online (%)

W komentarzach pojawiały się głównie opinie, iż forma prezentowania raportu rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS powoduje, że jest on przejrzysty i atrakcyjny wizualnie, a dane przystępnie zaprezentowane.

Warto podkreślić, iż nasz poprzedni Raport zdobył 1. miejsce w konkursie „The Best Annual Report 2012" Instytutu Rachunkowości i Podatków w kategorii najlepszy raport roczny opublikowany w internecie.

Dodatkowo w październiku 2013 r. ogłoszono wyniki II edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES i Crido Business Consulting. Celem projektu jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania danych ESG (E – environment; S - social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania  strategii CSR.  „Analiza ESG spółek w Polsce” to jedyny tego typu projekt w Europie badający wszystkie spółki notowane pod kątem raportowania niefinansowego.

Podsumowując wyniki analizy, stworzono Ranking spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG 2013. Wyodrębniono w nim po 3 najlepsze spółki w dwóch klasyfikacjach: sektorowej i indeksowej. Grupa LOTOS zalicza się do liderów raportowania danych ESG w obu klasyfikacjach. Podstawowym źródłem informacji pozwalających zbudować ranking są raporty roczne, strony internetowe i oficjalne dokumenty spółek.  W tej samej analizie Grupa LOTOS – jako jedna z czterech firm branży Oil, Gas & Consumable Fuels - została także uwzględniona w gronie 30 spółek publicznych o najwyższej transparentności w zakresie raportowania ryzyk ESG według uzyskanych ocen ratingowych.

Analizą pod kątem ujawniania danych ESG objęte były wszystkie spółki notowane 30 czerwca 2013 r. GPW w Warszawie, w tym na rynku New Connect. W sumie 865 podmiotów.