Struktura organizacji

A A A

{GRI 2.3., GRI 2.6., GRI 2.9.}


W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2013 r. wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący oraz 22 spółki o profilu produkcyjnym i usługowym w tym:                    

 • 13 spółek zależnych od Grupy LOTOS,                     
 • 9 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS.                     
Skład Grupy Kapitałowej LOTOS
Nazwa podmiotu Siedziba   Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy
we własności jednostki
31.12.2013 31.12.2012
Jednostka Dominująca        
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw)
oraz ich sprzedaż hurtowa
Nie dotyczy Nie dotyczy
Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    

LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A.)

Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,98% (1) 99,96%

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00%

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych
i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych
100,00% 100,00%

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00%

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00%

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki,  usługi remontowe 100,00% 100,00%

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00%

LOTOS Straż Sp. z o.o.

Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00%

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00%

LOTOS Terminale S.A. (2) (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)

Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00%

LOTOS Infrastruktura S.A. (3)

Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00% 100,00%

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%

LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    
GK LOTOS Terminale S.A.        
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00%
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00%
GK LOTOS Petrobaltic S.A.        
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS
Norwegia, Stavanger Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
 • Aphrodite Offshore Services N.V.
Curaçao Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego (Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej) 99,98% (4) 99,96%
 • Energobaltic Sp. z o.o.
Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,98% (4) 99,96%
 • B8 Sp. z o.o
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej) 99,98% (4, 5)         -     
 • B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.
Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu (Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej) 99,98% (4, 6)         -     
 • Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)
Cypr, Nikozja Świadczenie usług magazynowania
i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego
99,98% (4) 99,96%
 
 • Technical Ship Management Sp. z o.o.  (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship
  Management Sp. z o.o.)
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków. 1% (4) 99,96%
   
 • SPV Baltic Sp.z o.o.
Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 1% (4, 7)         -     
 
 • Miliana Shipmanagement Ltd.
Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,98% (4) 99,96%
 
 • Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.)
Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,98% (4) 99,96%
   
 • Bazalt Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Granit Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Kambr Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • St. Barbara Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Petro Icarus Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Petro Aphrodite Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
 • AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
 
 • UAB Genciu Nafta
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
 
 • UAB Manifoldas
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
Jednostki wyceniane metodą praw własności      
 • LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (8)
Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% (8) 100,00%
GK LOTOS Petrobaltic S.A.        
 • Baltic Gas Sp. z o.o.
Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 49,99% (4, 9) 99,96%
 • Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k.
Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 81,68% (4, 10) 99,96%
Jednostki konsolidowane metodą proporcjonalną    
GK AB LOTOS Geonafta        
 
 • UAB Minijos Nafta
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,99% (4) 49,98%

(1) W 2013 roku Grupa LOTOS kontynuowała proces przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących Grupa LOTOS na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała 99,98% w kapitale podstawowym LOTOS Petrobaltic S.A.

(2) 30 lipca 2013 r. zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Czechowice S.A. na LOTOS Terminale S.A.
(3) 18 kwietnia 2013 r. zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Jasło S.A. na LOTOS Infrastruktura S.A.
(4) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (1) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy LOTOS we własności jednostek GK LOTOS Petrobaltic S.A.
(5) 30 grudnia 2013 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 100% udziałów w spółce B8 Sp. z o.o. Nabycie udziałów było związane m.in. z utworzeniem struktury biznesowej w celu umożliwienia finansowania zagospodarowania złoża B – 8.
(6) 30 grudnia 2013 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 99,5% akcji spółki B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC spółki komandytowo-akcyjnej, stając się również komandytariuszem tejże spółki. Mniejszościowym akcjonariuszem i komplementariuszem spółki jest spółka B8 Sp. z o.o., posiadająca 0,5% akcji. Nabycie akcji było związane m.in. z utworzeniem struktury biznesowej w celu umożliwienia finansowania zagospodarowania złoża B – 8.
(7) 20 grudnia 2013 r. Technical Ship Management Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce SPV Baltic Sp. z o.o.
(8) 25 listopada 2013 r. Grupa LOTOS zbyła na rzecz BP Europe SE 1.000 udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o., stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Tank Sp. z o.o. Transakcja związana była z zawartą 25 czerwca 2013 r. przez Grupę LOTOS i BP Europa SE umową joint venture dotyczącą utworzenia na bazie spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. podmiotu, za pośrednictwem którego obaj partnerzy będą wspólnie prowadzić działalność w zakresie dostaw paliwa lotniczego. 17 grudnia 2013 r. zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. na LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.
(9) 9 kwietnia 2013 r. nastąpiła rejestracja umowy sprzedaży przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. 50% udziałów spółki Baltic Gas Sp. z o.o. na rzecz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o.
(10) Zaprezentowany procentowy udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2013 r.: 

 • Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) (0,002%),
 • LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) (81,693%),
 • CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) (18,305%).

Procentowy udział Grupy LOTOS we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. pośrednio współkontrolowanej wynosi 81,68%.
Spółka Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa („Baltic Gas") jest spółką osobową. W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w jej zyskach i stratach w taki sposób, że Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach, LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 50,9995% udziału w zyskach oraz CalEnergy posiada 48,9995% udziału w zyskach. Jednocześnie nie można wskazać procentowego udziału w głosach, gdyż sprawy pozostające do decyzji wspólników, określone w umowie spółki, wymagają uzyskania jednomyślnej zgody w sprawach, które wyraźnie określa umowa spółki, bądź też jednomyślnej uchwały wspólników w sprawie ustalenia procedury podejmowania decyzji w przypadku pozostałych spraw, nieokreślonych w umowie spółki. W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas jest podmiotem współkontrolowanym przez Grupę LOTOS.

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS. Stan na 31.12.2013 r.

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS. Stan na 31.12.2013 r.

(1)  Skarb Państwa – 0,01%, akcje pracownicze – 0,01%
(2)  Komandytariusz
(3)  Komplementariusz
(4)  CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. - 50%
(5)  CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. - Komandytariusz
(6) 99% (udziały własne nabyte celem umorzenia) – Technical Ship Management Sp. z  o.o.
(7) BP Europa SE – 50%
Ponadto Grupa LOTOS  S.A. posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o. (spółce należącej do grupy kapitałowej PERN „Przyjaźń” S.A z Płocka).

Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący, pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Realizacji zadań z tym związanych służy wdrożony przez nas model zarządzania segmentowego. 

Segment jest to wydzielony obszar działalności biznesowej zarządzany w grupie kapitałowej przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS. 

Przyjęty model wpływa na sprawność zarządzania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji. Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in. realizację spójnej strategii, skoordynowane planowanie, zintegrowane zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie zachowania spójnych standardów korporacyjnych.

Segmenty Grupy Kapitałowej LOTOS

Segment zarządczy

Szef segmentu: prezes Zarządu Grupy LOTOS. 
Zadania: wzrost wartości grupy kapitałowej poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym koordynacja opracowania strategii, definiowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych oraz koordynacja funkcji wsparcia procesowego.

Segment poszukiwawczo-wydobywczy

Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. poszukiwań i wydobycia. 
Zadania: opracowanie strategii rozwoju działalności grupy kapitałowej w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie działań w tym zakresie.
Spółki: LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami zależnymi i powiązanymi.

Segment operacyjny

Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i rozwoju. 
Zadania: opracowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych oraz nadzór i koordynacja całokształtu spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką, opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego, nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku, nadzór nad procesami ochrony środowiska, BHP oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.
Spółki: LOTOS Infrastruktura, LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, LOTOS Serwis i LOTOS Straż.
Zmiany w 2013 r.: w związku ze zmianą profilu działalności spółka LOTOS Czechowice przyjęła nazwę LOTOS Terminale i została przyporządkowana do segmentu handlowego, a spółka LOTOS Jasło zmieniła nazwę na LOTOS Infrastruktura.

Segment handlowy

Szef segmentu: wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. handlu. 
Zadania: opracowanie strategii handlu oraz efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją, rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.
Spółki: LOTOS-Air BP Polska, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Terminale wraz z podległymi spółkami zależnymi.
Zmiany w 2013 r.: Grupa LOTOS sprzedała 50% udziałów w spółce LOTOS Tank, która następnie przyjęła nazwę LOTOS-Air BP Polska.
W tym samym roku do segmentu handlowego dołączyła spółka LOTOS Terminale (do 2012 r. LOTOS Czechowice), przechodząc z segmentu operacyjnego.

Segment finansowy

Szef segmentu: wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Zadania: monitorowanie realizacji strategii grupy kapitałowej oraz zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym opracowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.
Spółki: LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz w likwidacji wraz z podległą spółką zależną.

Dla celów związanych z analizą efektywności ekonomicznej oraz czytelną prezentacją sprawozdań finansowych, w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS wyróżniono dwa główne segmenty operacyjne sprawozdawcze:

 • segment operacyjny wydobywczy – obejmujący działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • segment operacyjny produkcji i handlu – obejmujący działalność spółek w zakresie wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.

Kluczowe cele zmian organizacyjnych wprowadzonych w 2013 r.:

 • wzrost rangi, decyzyjności i odpowiedzialności pionów organizacyjnych,
 • doskonalenie modelu zarządczego,
 • minimalizacja kosztów zarządczych,
 • usprawnienie raportowania segmentowego,
 • usprawnienie komunikacji,
 • optymalizacja obszarów związanych z obsługą finansowo-księgową, działalnością handlową oraz obsługą prawną.

W końcu 2013 r. w strukturze organizacyjno-zarządczej Grupy LOTOS, która przedstawia podział pracy, powiązania między funkcjami i zadaniami realizowanymi w Spółce oraz ustala podporządkowanie jednostek organizacyjnych, jak również ukazuje obowiązującą hierarchię zarządzania, funkcjonowało:

 • 16 pionów, w tym 5 podległych bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu,
 • 36 biur,
 • 16 działów,
 • 8 zakładów.
Schemat obrazujący segmenty działalności. Stan na 31.12.2013 r.
 

 schemat obrazujący segmenty działalności. Stan na 31.12.2013 r.