Akcjonariat

A A A
Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS według serii

Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS na koniec 2012 r.
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS od 24 kwietnia 2013 r. do dnia publikacji niniejszego raportu (%)
Struktura geograficzna akcjonariuszy mniejszościowych (%) 1

1 Na podstawie zidentyfikowanego akcjonariatu mniejszościowego

{GRI 2.6.}


Kapitał akcyjny Grupy LOTOS nie uległ zmianom w stosunku do poprzednio raportowanego w 2012 r. i składa się z 129.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiada prawo do dywidendy.

W latach 2012-2013 i do dnia publikacji niniejszego raportu Skarb Państwa posiadał łącznie 69.076.392 akcje zwykłe na okaziciela Grupy LOTOS, reprezentujące 53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W 2012 r. nie doszło do zmian w strukturze najważniejszych akcjonariuszy, co oznacza, że pozostałe 46,81%, tj. 60 796 970 akcji pozostawało w wolnym obrocie.

W dniu 29 kwietnia 2013 r. Spółka powzięła informację, że w wyniku nabycia akcji Grupy LOTOS w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych 24 kwietnia 2013 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. (Więcej informacji)

Udział akcjonariuszy w kapitale podstawowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ
Akcjonariusze Liczba akcji/głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym/udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Skarb Państwa 69.076.392 69.076.392 53,20%
ING OFE 6.893.079 6.893.079 5,30%
Pozostali 53.903.891 53.903.891 41,50%
Razem 129.873.362 129.873.362 100,00%
Podmiot Liczba akcji Grupy LOTOS Udział na ZWZ [%] 2 Udział ogółem [%]
Skarb Państwa 69.076.392 78 53,20

2 Dane z ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.

W 2013 r. Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiadamy informacji o umowach między akcjonariuszami w sprawie wspólnego wykonywania głosów.

Jedna akcja Grupy LOTOS daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (WZ). Jednakże, zgodnie ze Statutem Spółki, prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZ więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania WZ, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w Ustawie z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.