10. Podatek dochodowy

A A A

10.1 Obciążenia podatkowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony 31 grudnia 2013 za rok zakończony 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Podatek bieżący   82.471 53.593
Podatek odroczony 10.3 (183.878) (615.128)
Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto   (101.407) (561.535)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych
dochodach (netto), w tym z tytułu:
  22.909 75.639
- różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych   - (13.864)
- zabezpieczeń przepływów pieniężnych 23 22.945 89.717
- zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia
  (36) (214)

Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski.

Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 28%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 50%).

Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.

{gri-ec-4}

10.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2013 za rok zakończony 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Zysk przed opodatkowaniem (61.979) 366.341
Podatek dochodowy według stawki 19% (11.776) 69.605
Różnice trwałe 5.355 11.599
Różnica z tytułu rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) (1) - (11.716)
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie 1.418 101
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (395) (1.211)
Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności 191 -
Efekt podatkowy ulgi biokomponentowej (2) (10.935) (5.518)
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych 178 (2.978)
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%: (85.949) (623.130)
- Norwegia (83.220) (618.301)
- Litwa (1.015) (1.485)
- Cypr (1.713) (3.341)
- Antyle Holenderskie (1) (3)
Pozostałe różnice 506 1.713
Podatek dochodowy (101.407) (561.535)

(1) Dane za 2012 rok dotyczą rozliczenia transakcji objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w nocie 6 .

(2) Grupa wykorzystała ulgę w większym stopniu niż wynikało to ze wstępnych szacunków będących podstawą do utworzenia związanego z tym aktywa z tytułu podatku odroczonego. W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2013 roku, wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego związanego z ulgą biokomponentową utworzono w pełnej wysokości w oparciu o kwotę ulgi pozostałej do wykorzystania w kolejnych latach. Podstawę oraz zasady korzystania z ulgi biokomponentowej szerzej opisano w nocie 30.2.

10.3 Odroczony podatek dochodowy 

{gri-ec-4}

Aktywa (zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego przed kompensatą składają się z następujących pozycji:

w tysiącach złotych Sprawozdanie z sytuacji finansowej Zmiana stanu
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
1 stycznia 2012 2013 2012
(dane przekształcone)
A B C A-B B-C
Aktywa z tytułu podatku odroczonego          
Świadczenia pracownicze 49.561 42.715 36.701 6.846 6.014
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 797 448 1.877 349 (1.429)
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 127.529 100.679 40.995 26.850 59.684
Odpisy aktualizujące wartość aktywów związanych ze złożem YME 710.083 806.962 165.741 (96.879) 641.221
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 13.734 28.905 35.671 (15.171) (6.766)
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 6.446 80 320 6.366 (240)
Odpisy aktualizujące wartość należności 16.200 15.693 17.767 507 (2.074)
Leasing finansowy 28.068 32.032 33.765 (3.964) (1.733)
Rezerwy na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu oraz rekultywację terenu 188.828 28.086 20.746 160.742 7.340
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży 8.545 3.120 2.382 5.425 738
Strata podatkowa rozliczona w czasie 1.145.075 986.442 769.794 158.633 216.648
Pozostałe rezerwy 9.619 6.017 6.011 3.602 6
Ulga biokomponentowa 4.463 10.934 15.752 (6.471) (4.818)
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych - 8.633 98.350 (8.633) (89.717)
Pozostałe 17.220 21.263 18.726 (4.043) 2.537
Razem 2.326.168 2.092.009 1.264.598 234.159 827.411
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego          
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 1.468.538 1.114.692 824.651 353.846 290.041
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych 140 2.159 6.088 (2.019) (3.929)
Leasing finansowy 28.698 31.814 33.527 (3.116) (1.713)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych ujęte w kapitale własnym - - 13.864 - (13.864)
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych - 34.605 6.312 (34.605) 28.293
Rezerwa z tytułu nabytych litewskich koncesji poszukiwawczo - wydobywczych 57.537 64.736 54.296 (7.199) 10.440
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 14.312 - - 14.312 -
Naliczone odsetki 43.966 33.128 16.968 10.838 16.160
Pozostałe 14.000 12.434 13.990 1.566 (1.556)
Razem 1.627.191 1.293.568 969.696 333.623 323.872
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 698.977 798.441 294.902 (99.464) 503.539
 
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (99.464) 503.539
Uzgodnienie różnic pomiędzy zmianą stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego wykazaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a podatkiem odroczonym wykazanym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów  
  Nota  
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych   122.175 11.651
Efekt rozliczenia ceny nabycia aktywów Heimdal (1) 13 138.115 -
Dekonsolidacja (LOTOS Tank Sp. z o.o.) (2)   143 -
Podatek odroczony wykazany w efekcie rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) (3)   - 24.299
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach (netto) 10.1 22.909 75.639
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w wyniku netto 183.878 615.128

(1) Rozliczenie podatku do zapłaty wynikającego z przepływów pieniężnych pro & contra wygenerowanych w okresie przejściowym, będące elementem ceny nabycia aktywów Heimdal, poprzez pomniejszenie aktywa podatkowego z tytułu strat podatkowych.

(2) Transakcję szerzej opisano w nocie 2.

(3) Transakcję szerzej opisano w nocie 6.

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami podatek odroczony (aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego) obliczany jest indywidualnie w poszczególnych spółkach. Spółki w Grupie kompensują aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Poniżej zaprezentowano ujęcie podatku odroczonego w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 980.284 1.121.314
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (281.307) (322.873)
Podatek odroczony – aktywa (zobowiązania) netto 698.977 798.441

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2014 - 2083.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość strat podatkowych, na które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie ujęto składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego wynosiła 33.960 tys. zł (31 grudnia 2012: 43.101 tys. zł). Zmniejszenie wartości powyższych strat podatkowych w roku 2013 wynika z ich częściowego rozliczenia oraz z faktu utraty prawa do ich odliczenia ze względu na upływ okresu, w którym straty mogły być rozliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część