11. Zysk netto przypadający na jedną akcję

A A A
  za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej
w tys. zł (A)
39.415 927.849
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk (B) 129.873 129.873
Zysk netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 0,30 7,14

Zysk netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk netto na jedną akcję.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część