6. Efekt ostatecznego rozliczenia nabycia spółki UAB Manifoldas oraz zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad rachunkowości i korekty błędów

A A A
Zmiana danych porównawczych w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia udziałów spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta

W dniu 27 września 2012 roku spółka AB LOTOS Geonafta podpisała umowę zakupu 50% udziałów w spółce UAB Manifoldas od osoby fizycznej. Po uzyskaniu zgody litewskiego urzędu antymonopolowego oraz spełnieniu pozostałych warunków umowy, w dniu 28 listopada 2012 roku nastąpiło nabycie przez spółkę AB LOTOS Geonafta dającego kontrolę pakietu 50% udziałów spółki UAB Manifoldas.

Na cenę nabycia wymienionych wyżej 50% udziałów spółki UAB Manifoldas składała się kwota bazowej ceny nabycia w wysokości 101.773 tys. zł, powiększona o kwotę różnicy pomiędzy należnościami a zobowiązaniami spółki UAB Manifoldas w wysokości 7.899 tys. zł.

Po przeprowadzonej transakcji, na dzień 31 grudnia 2012 roku, spółka AB LOTOS Geonafta wchodząca w skład grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) posiadała 100% udziałów w spółce UAB Manifoldas.

Spółka AB LOTOS Geonafta posiada swoją grupę kapitałową (GK AB LOTOS Geonafta) w skład której wchodzą:

  • UAB Manifoldas (AB LOTOS Geonafta  posiada 100% udziałów w spółce, konsolidacja metodą pełną),
  • UAB Genciu Nafta ( AB LOTOS Geonafta  posiada 100% udziałów w spółce, konsolidacja metodą pełną),
  • UAB Minijos Nafta (AB LOTOS Geonafta  posiada 50% udziałów w spółce, konsolidacja metodą proporcjonalną).

W związku z faktem, iż przed dniem 28 listopada 2012 roku, spółka AB LOTOS Geonafta posiadała 50% udziałów spółki UAB Manifoldas, opisana wyżej transakcja przejęcia, w rozumieniu przepisów standardu MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”, rozliczana jest jako połączenie jednostek realizowane etapami. W połączeniu jednostek realizowanym etapami, jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio należące do niej udziały kapitałowe w jednostce przejmowanej do wartości godziwej na dzień połączenia i ujmuje powstały zysk lub stratę z tego tytułu w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Początkowego księgowego rozliczenia połączenia jednostek z dnia 28 listopada 2012 roku („dzień nabycia”, „dzień przejęcia”, „dzień połączenia”) dokonano na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wg MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” ostateczne rozliczenie transakcji należy przeprowadzić w ciągu roku od dnia przejęcia. Ostateczne rozliczenie transakcji zostało ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym retrospektywnie, zatem dokonano korekty okresu porównawczego, związanej z wyceną przejętych aktywów netto do wartości godziwej.

Poniżej przedstawiono ostatecznie ustalone wartości oraz ich wpływ na dane porównawcze na dzień przejęcia kontroli, 28 listopada 2012 roku:

w tysiącach złotych Wstępne ustalenie wartości godziwej na dzień przejęcia 28 listopada 2012 roku Ostateczne ustalenie wartości godziwej na dzień przejęcia 28 listopada 2012 roku Efekt ostatecznego rozliczenia nabycia
Przekazana zapłata według wartości godziwej na dzień nabycia 50% udziałów jednostki przejmowanej (A) 109.672 109.672 -
Wartość godziwa 50% udziałów jednostki przejmowanej, należących uprzednio do jednostki przejmującej, ustalona na dzień połączenia jednostek (B) 109.672 109.672 -
Razem (A+B) 219.344 219.344 -
Udział w kapitale własnym jednostki przejmowanej 100% 100%  
Aktywa i zobowiązania przejętej jednostki:      
Aktywa trwałe, w tym: 213.184 217.274 4.090
Rzeczowe aktywa trwałe 35.121 35.121 -
Aktywa niematerialne 177.725 181.815 4.090
Aktywa obrotowe, w tym: 45.095 45.596 501
Zapasy 1.745 2.246 501
Należności z tytułu dostaw i usług 29.612 29.612 -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13.713 13.713 -
Nabyte aktywa razem 258.279 262.870 4.591
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 30.414 31.102 688
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 26.659 27.347 688
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 3.755 3.755 -
Zobowiązania krótkoterminowe 8.521 8.521 -
Przejęte zobowiązania razem 38.935 39.623 688
Nabyte aktywa netto (C) 219.344 223.247 3.903
Wartość udziału w nabytych aktywach netto 219.344 219.344 -
Zysk z okazyjnego nabycia (C-A-B) - 3.903 3.903

(A) Reprezentuje wartość godziwą zapłaty za 50% udziałów spółki UAB Manifoldas nabytych w dniu 28 listopada 2012 roku.

(B) Reprezentuje wartość godziwą uprzednio posiadanych przez AB LOTOS Geonafta (przed dniem 28 listopada 2012 roku) 50% udziałów konsolidowanych aktywów netto spółki UAB Manifoldas.

(C) Reprezentuje wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów netto spółki UAB Manifoldas na dzień przejęcia.

Grupa ujęła możliwe do zidentyfikowania aktywa niematerialne reprezentujące przyznane spółce UAB Manifoldas koncesje, z których wynika prawo do eksploatacji złóż ropy naftowej na terenie Republiki Litwy. Wartość tych koncesji w kwocie 181.815 tys. zł (152.747 tys. LTL) ustalona została na dzień nabycia z uwzględnieniem efektu podatkowego w kwocie 27.272 tys. zł (22.912 tys. LTL), obliczonego według 15 % stawki podatkowej obowiązującej na terenie Republiki Litwy.

Wartość godziwą koncesji zidentyfikowanych w ramach połączenia oszacowano stosując metodę nadwyżki zysku (ang. „excess earnings method”) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wykonane przez Grupę aktualne ekspertyzy geologiczne zasobów złóż potwierdzone raportami niezależnych ekspertów oraz bieżące prognozy wydobycia, jak również wiarygodne projekcje rynkowych cen ropy naftowej przyjęte do kalkulacji spowodowały, iż ustalona na ich podstawie wartość godziwa koncesji na dzień ostatecznego rozliczenia nabycia spółki UAB Manifoldas była nieznacznie wyższa od pierwotnie oszacowanej. Było to przyczyną ujawnienia nadwyżki wartości przejętych aktywów netto w stosunku do zapłaconej przez Grupę ceny i ujawnieniem zysku z okazyjnego nabycia.

Rozpoznany przez Grupę zysk z okazyjnego nabycia w wysokości 3.903 tys. zł (3.279 tys. LTL) został ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako korekta danych porównywalnych w pozycji Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta). Kalkulację korekty danych porównywalnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przedstawiono w tabeli poniżej.

w tysiącach złotych Efekt ostatecznego rozliczenia nabycia Korekta amortyzacji aktywów niematerialnych za rok 2012 i jej efekt podatkowy Korekta różnic kursowych z przeliczenia Korekta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku
Aktywa        
Aktywa niematerialne 4.090 125 (24) 4.191
Zapasy 501 - (3) 498
Razem 4.591 125 (27) 4.689
Kapitał własny i zobowiązania        
Zyski zatrzymane 3.903 106 - 4.009
Różnice kursowe z przeliczenia - - (24) (24)
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 688 19 (3) 704
Razem 4.591 125 (27) 4.689
Zmiana polityki rachunkowości w związku z zastosowaniem zmienionego MSR 19 Świadczenia pracownicze oraz pozostałe zmiany prezentacyjne związane ze świadczeniami pracowniczymi

Grupa zastosowała zmieniony standard MSR 19 „Świadczenia pracownicze” w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z odpowiednią zmianą okresu porównywalnego zakończonego 31 grudnia 2012 roku. Wprowadzone w Grupie zmiany dotyczyły ujęcia zysków/strat aktuarialnych z wyceny określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w innych całkowitych dochodach. Powyższe zmiany, uwzględnione w pozycji Zyski zatrzymane, nie miały wpływu na prezentację w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w zestawieniu ze zmian w kapitale własnym, natomiast wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów był nieistotny.

Od 2013 roku Grupa ujmuje koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w kosztach finansowych a nie jak dotąd w wyniku operacyjnym. Grupa skorygowała odpowiednio dane porównywalne w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2012 rok. W wyniku korekty koszty finansowe i wynik operacyjny wzrosły o kwotę 6.544 tys. zł.

Pozostałe zmiany

Grupa dokonała reklasyfikacji części kosztów (koszty amortyzacji, remontów, podatku od nieruchomości) wcześniej ujmowanych jako koszty ogólnego zarządu do kosztu własnego sprzedaży. W związku z powyższym Grupa dokonała zmiany danych porównywalnych za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. W wyniku tej zmiany koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się, a koszt własny sprzedaży zwiększył się o 17.481 tys. zł.

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupa dokonała zmian w zakresie prezentacji wybranych pozycji rozrachunków ujmowanych dotychczas w ramach pozycji Należności/Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Przekształcenie danych porównywalnych w wyniku tych zmian spowodowało, że wartość Należności z tytułu dostaw i usług odpowiednio spadła a wartość Pozostałych aktywów krótkoterminowych wzrosła o kwotę 7.523 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz o kwotę 4.293 tys. zł na dzień 1 stycznia 2012 roku, natomiast wartość Zobowiązań z tytułu dostaw i usług spadła a wartość Pozostałych zobowiązań i rezerw wzrosła o kwotę 4.309 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz o kwotę 9.483 tys. zł na dzień 1 stycznia 2012 roku.

Spółka dokonała skompensowania odpowiadających sobie czynnych rozliczeń międzyokresowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątkowych, w związku z czym dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2012 roku i 1 stycznia 2012 roku  zaprezentowane zostały w formie przekształconej. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej pozycje Pozostałe aktywa krótkoterminowe oraz Pozostałe zobowiązania i rezerwy uległy zmniejszeniu o kwotę 33.503 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz o kwotę 26.588 tys. zł na dzień 1 stycznia 2012 roku.

W sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupa ujednoliciła zasady prezentacji zysków i strat wykazywanych w pozycjach Pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych. Zyski i straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, pozostałych aktywów niematerialnych i należności oraz ich odwrócenie a także wyniki z tytułu zawiązania i rozwiązania rezerw zostały zaprezentowane jednostronnie (netto) w pozycjach: Pozostałe przychody / koszty operacyjne. Zmiana została uwzględniona w danych porównywalnych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część