2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

A A A

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodziły: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 34 podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym w tym:

 • 13 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A.,
 • 21 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A.

Ponadto, Grupa posiada udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności oraz udziały w jednostce konsolidowanej metodą proporcjonalną.

Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat procentowego udziału Grupy w ich własności oraz wskazanie stosowanej przez Grupę metody konsolidacji:

Nazwa podmiotu Siedziba   Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy
we własności jednostki
31.12.2013 31.12.2012
Jednostka Dominująca        
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw)
oraz ich sprzedaż hurtowa
Nie dotyczy Nie dotyczy
Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    

LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)

Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,98% (1) 99,96%

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00%

LOTOS Oil S.A.

Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych
i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych
100,00% 100,00%

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00%

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00%

LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki,  usługi remontowe 100,00% 100,00%

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00%

LOTOS Straż Sp. z o.o.

Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00%

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00%

LOTOS Terminale S.A. (2) (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)

Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00%

LOTOS Infrastruktura S.A. (3)

Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00% 100,00%

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%

LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.

Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną    
GK LOTOS Terminale S.A.        
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00%
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00%
GK LOTOS Petrobaltic S.A.        
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS
Norwegia, Stavanger Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
 • Aphrodite Offshore Services N.V.
Curaçao Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego (Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej) 99,98% (4) 99,96%
 • Energobaltic Sp. z o.o.
Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,98% (4) 99,96%
 • B8 Sp. z o.o
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej) 99,98% (4, 5)         -     
 • B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.
Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu (Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej) 99,98% (4, 6)         -     
 • Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)
Cypr, Nikozja Świadczenie usług magazynowania
i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego
99,98% (4) 99,96%
 
 • Technical Ship Management Sp. z o.o.  (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship
  Management Sp. z o.o.)
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków 99,98% (4) 99,96%
   
 • SPV Baltic Sp.z o.o.
Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,98% (4, 7)         -     
 
 • Miliana Shipmanagement Ltd.
Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,98% (4) 99,96%
 
 • Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.)
Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,98% (4) 99,96%
   
 • Bazalt Navigation Co. Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Granit Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Kambr Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • St. Barbara Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Petro Icarus Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
   
 • Petro Aphrodite Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,98% (4) 99,96%
 • AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
 
 • UAB Genciu Nafta
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
 
 • UAB Manifoldas
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 99,98% (4) 99,96%
Jednostki wyceniane metodą praw własności      
 • LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (8)
Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% (8) 100,00%
GK LOTOS Petrobaltic S.A.        
 • Baltic Gas Sp. z o.o.
Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 49,99% (4, 9) 99,96%
 • Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k.
Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 81,68% (4, 10) 99,96%
Jednostki konsolidowane metodą proporcjonalną    
GK AB LOTOS Geonafta        
 
 • UAB Minijos Nafta
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,99% (4) 49,98%

(1) W 2013 roku Grupa LOTOS S.A. kontynuowała proces przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadała 99,98% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

(2) W dniu 30 lipca 2013 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Czechowice S.A. na  LOTOS Terminale S.A.

(3) W dniu 18 kwietnia 2013 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Jasło S.A. na  LOTOS Infrastruktura S.A.

(4) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (1) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy we własności jednostek GK LOTOS Petrobaltic S.A.

(5) W dniu 30 grudnia 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 100% udziałów w spółce B8 Sp. z o.o. Nabycie udziałów było związane m.in. z utworzeniem struktury biznesowej w celu umożliwienia finansowania zagospodarowania złoża B – 8 co zostało opisane poniżej.

(6) W dniu 30 grudnia 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 99,5% akcji spółki B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC spółki komandytowo-akcyjnej stając się również komandytariuszem tejże spółki. Mniejszościowym akcjonariuszem i komplementariuszem spółki jest spółka B8 Sp. z o.o. posiadająca 0,5% akcji. Nabycie akcji było związane m.in. z utworzeniem struktury biznesowej w celu umożliwienia finansowania zagospodarowania złoża B – 8 co zostało opisane poniżej.

(7) W dniu 20 grudnia 2013 roku Technical Ship Management Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce SPV Baltic Sp. z o.o.

(8) W dniu 25 listopada 2013 roku Grupa LOTOS S.A. zbyła na rzecz BP Europe SE 1.000 udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o., stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Tank Sp. z o.o., co zostało opisane poniżej. W dniu 17 grudnia 2013 roku zarejestrowano zmianę nazwy spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. na  LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.

(9) W dniu 17 maja 2013 roku nastąpiła rejestracja umowy sprzedaży przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. 50% udziałów spółki Baltic Gas Sp. z o.o. na rzecz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o.

(10) Zaprezentowany procentowy udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2013 roku:

 • Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) (0,002%),
 • LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) (81,693%),
 • CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. ("CalEnergy") (Komandytariusz) (18,305%).

Procentowy udział Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k.  pośrednio współkontrolowanej wynosi 81,68%.

Spółka Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa ("Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k") jest spółką osobową. W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w jej zyskach i stratach w taki sposób, że Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach,  LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 50,9995% udziału w zyskach oraz CalEnergy posiada  48,9995% udziału w zyskach. Jednocześnie nie można wskazać procentowego udziału w głosach, gdyż sprawy pozostające do decyzji wspólników, określone w umowie spółki, wymagają uzyskania  jednomyślnej zgody w sprawach, które wyraźnie określa umowa spółki, bądź też jednomyślnej uchwały wspólników w sprawie ustalenia procedury podejmowania decyzji w przypadku pozostałych spraw, nieokreślonych w umowie spółki. W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k ten jest podmiotem współkontrolowanym przez Grupę.

Nabycie akcji serii A spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

W 2013 roku Grupa LOTOS S.A. kontynuowała proces przymusowego wykupu akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. będących w posiadaniu udziałowców niekontrolujących, z wyłączeniem akcji należących do Skarbu Państwa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Spółka nabyła 2.212 sztuk akcji o łącznej wartości 278 tys. zł stanowiących 0,0223% kapitału podstawowego wpisanych do księgi akcyjnej.

Zgodnie z MSR 27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe", wyżej opisane transakcje zostały rozliczone jako transakcje kapitałowe, w wyniku których do zysków zatrzymanych przypisanych Jednostce Dominującej odniesiona została kwota 143 tys. zł oraz zmniejszyła się wartość udziałów niekontrolujących o 421 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach procesu przymusowego wykupu akcji od udziałowców niekontrolujących Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadała 99,98% w kapitale podstawowym spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (9.938.484 sztuk akcji).

Przystąpienie CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. jako komandytariusza do spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa

W dniu 9 kwietnia 2013 roku spółka CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. ("CalEnergy") przystąpiła jako komandytariusz do spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa ("Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k"), wcześniej utworzonej przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z CalEnergy w październiku 2012 roku, przewidującej współpracę prowadzoną w formie spółki celowej (umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi). Spółka CalEnergy wniosła do spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k wkład pieniężny w wysokości 5 tys. zł. Jednocześnie spółka LOTOS Petrobaltic S.A., jako drugi komandytariusz, podwyższyła swój wkład z kwoty 5 tys. zł do kwoty 52.000 tys. zł, pokrywając podwyższony wkład gotówką w kwocie 295 tys. zł oraz aportem o wartości 51.700 tys. zł. Zawarta umowa o współpracy dotyczy zagospodarowania złóż B - 4 i B - 6. Zgodnie z programem prac przygotowawczych, pozyskanie danych sejsmicznych i wybór wstępnej koncepcji zagospodarowania zaplanowano na lata 2013 i 2014. Po zakończeniu tego etapu, partnerzy będą mogli podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną odnośnie zagospodarowania złóż B - 4 i B - 6.
Przystąpienie spółki CalEnergy do spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k oznacza zakończenie okresu przygotowań do wspólnej realizacji działań na obu złożach i uruchomienie zaangażowania finansowego CalEnergy w realizację projektu. W trakcie przygotowań spełniono szereg warunków zawieszających uruchomienie projektu, w tym przeniesienie, za zgodą spółki LOTOS Petrobaltic S.A., na spółkę Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k stosownych koncesji i tak, decyzją Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2013 roku na rzecz Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k przeniesiono koncesje:

 • na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Gaz Północ",
 • na wydobywanie gazu ziemnego gazolinowego ze złoża B - 4 położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego,
 • na wydobywanie gazu ziemnego (gazokondensatu) ze złoża B - 6 położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej, CalEnergy sfinansuje koszty pozyskania danych sejsmicznych, wyboru koncepcji zagospodarowania złoża oraz opracowania dokumentacji projektowej (tzw. FEED, front end engineering design).

Uczestniczenie wspólników w zyskach i stratach oraz procentowy udział we własności jednostki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k ustalony na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników został zaprezentowany powyżej.

Porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu zagospodarowania złoża ropy naftowej B - 8 na Morzu Bałtyckim, nabycie akcji oraz udziałów w spółkach celowych

W dniu 7 października 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. i Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. ("PIR") podpisały Porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu zagospodarowania złoża ropy naftowej B - 8 na Morzu Bałtyckim. Celem porozumienia jest wypracowanie struktury i warunków finansowania projektu, na którego potrzeby powołana została spółka celowa (tzw. Special Purpose Vehicle, tj. SPV), do której spółka LOTOS Petrobaltic S.A. wniesie prawo użytkowania górniczego i majątek związany z realizacją projektu zagospodarowania złoża B - 8. Projekt realizowany w ramach SPV obejmuje dokończenie prac wiertniczych na złożu, instalację infrastruktury podwodnej dla celów eksploatacji oraz przebudowę platformy wiertniczej Petrobaltic na platformę wydobywczą. Następnie SPV będzie prowadzić eksploatację ze złoża B - 8 oraz sprzedaż wydobytej ropy naftowej i gazu ziemnego. PIR będzie podporządkowany w spłacie bankom jako wierzycielom nadrzędnym. Finansowanie może zostać udzielone w formie programu prywatnej emisji obligacji korporacyjnych z ograniczeniem zbywalności, a okres finansowania nie powinien przekroczyć 10 lat. PIR wyraża swoją gotowość do uczestniczenia w finansowaniu na warunkach rynkowych. Całkowite nakłady na projekt związany ze złożem B - 8, z uwzględnieniem wartości aktywów wnoszonych przez LOTOS Petrobaltic S.A. do SPV, wyniosą około 1.600 mln zł, z czego wartość rynkowa wkładu LOTOS Petrobaltic S.A. wynosić będzie około 700 mln zł, a łączne finansowanie przez podmioty zewnętrzne, zarówno banków jak i PIR, wyniesie około 900 mln zł. Strony zakładają w porozumieniu, że zaangażowanie finansowe PIR w finansowanie projektu nie przekroczy kwoty 563 mln zł. Intencją stron jest aby wypłata pierwszej transzy finansowania PIR nastąpiła w pierwszej połowie 2014 roku. Ostateczna struktura finansowania transakcji będzie podlegać dalszym analizom i negocjacjom oraz zostanie wypracowana we współpracy z bankami zainteresowanymi finansowaniem. Jej ostateczna treść zostanie przekazana do publicznej wiadomości w postaci raportu.

W celu umożliwienia finansowania zagospodarowania złoża B – 8 w dniu 30 grudnia 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. nabyła 100% udziałów w spółce B8 Sp. z o.o. oraz nabyła 99,5% akcji spółki B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC spółki komandytowo-akcyjnej stając się również komandytariuszem tejże spółki. Mniejszościowym akcjonariuszem i komplementariuszem spółki B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC spółki komandytowo-akcyjnej jest spółka B8 Sp. z o.o. posiadająca 0,5% akcji.

Sprzedaż udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. (obecnie LOTOS Air - BP Polska Sp. z o.o.) na rzecz podmiotu zewnętrznego

W dniu 25 listopada 2013 roku Grupa LOTOS S.A. zbyła na rzecz BP Europe SE 1.000 udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. (obecnie LOTOS Air - BP Polska Sp. z o.o.), stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Air - BP Polska Sp. z o.o. Transakcja związana była z zawartą w dniu 25 czerwca 2013 roku przez Grupę LOTOS S.A. i BP Europa SE umową joint venture dotyczącą utworzenia na bazie spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. podmiotu, za pośrednictwem, którego obaj partnerzy będą wspólnie prowadzić działalność w zakresie dostaw paliwa lotniczego.

Efekt utraty kontroli nad jednostką zależną został zaprezentowany w pozycji Utrata kontroli nad jednostką zależną w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2013 w kwocie 13.472 tys. zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok 2013 wpływy pieniężne netto w kwocie 14.907 tys. zł z tytułu opisanej powyżej transakcji zostały zaprezentowane w pozycji Sprzedaż udziałów. Do dnia utraty kontroli spółka była konsolidowana metodą pełną i wchodziła w skład segmentu produkcji i handlu. Na dzień 31 grudnia 2013 roku udziały w spółce LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. zostały wycenione metodą praw własności.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Grupa zgodnie z MSR 27"Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe", pkt 34.d ujawniła wartość godziwą 50% udziałów wynikającą z ujęcia inwestycji zatrzymanej w jednostce poprzednio zależnej w kwocie 14.907 tys. zł, które zostały zaprezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Jednostki wycenianie metodą praw własności.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część