23. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych

A A A

Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych obejmuje zmiany wyceny kredytów w walutach obcych wykorzystywanych, jako instrumenty zabezpieczające do zabezpieczenia przepływów pieniężnych, pomniejszone o wpływ podatku dochodowego.

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Stan na początek okresu   (36.801) (419.281)
Wycena instrumentów zabezpieczających
przepływy pieniężne
  120.765 472.197
Podatek dochodowy dotyczący wyceny
instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne
10.1 (22.945) (89.717)
Stan na koniec okresu   61.019 (36.801)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część