22. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji

A A A

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmowała nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji w kwocie 1.320.773 tys. zł z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio związanych z emisją akcji, skorygowanych o podatek dochodowy w kwocie 9.425 tys. zł.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część