21. Kapitał podstawowy

A A A

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitał podstawowy składał się z 129.873.362  akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu i posiada prawo do dywidendy.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część