20. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

A A A
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Środki pieniężne w banku 501.573 267.682
Środki pieniężne w kasie 345 362
Inne środki pieniężne 1.768 289
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty
wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
503.686 268.333
Kredyty w rachunku bieżącym (498.914) (508.988)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty
wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
4.772 (240.655)

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 683.147 tys. zł (31 grudnia 2012 : 764.086 tys. zł ) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz nota 27.1 ), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 2.629 tys. zł (31 grudnia  2012 : 1.484 tys. zł ).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część