19. Zapasy

A A A
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Wyroby gotowe 1.755.650 1.800.849
Półprodukty i produkty w toku 671.636 751.935
Towary 284.497 256.875
Materiały 3.020.068 3.156.544
Razem 5.731.851 5.966.203
w tym zapasy wycenione:    
według kosztu wytworzenia lub ceny nabycia 5.725.835 5.960.708
według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 6.016 5.495

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytu Jednostki Dominującej na refinansowanie i finansowanie zapasów, o którym mowa w nocie 27.1, wynosiła 5.032.009 tys. zł (31 grudnia 2012: 4.983.260 tys. zł).

19.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Stan na początek okresu 2.293 11.437
Utworzenie 3.319 1.336
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 3 (85)
Wykorzystanie (265) (5.269)
Rozwiązanie (874) (5.126)
Stan na koniec okresu 4.476 2.293
w tym:    
Wyroby gotowe 311 332
Półprodukty i produkty w toku 2 40
Towary 68 29
Materiały 4.095 1.892

Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży.

19.2 Zapasy obowiązkowe

Grupa utrzymuje zapasy obowiązkowe zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. nr 39, poz.338 z późn. zm.).

Powyższe przepisy regulują zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych oraz paliw w przedsiębiorstwach energetycznych.

Zapasy obowiązkowe w Grupie obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG, węgiel kamienny. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość brutto zapasów obowiązkowych wynosiła 4.250.530 tys. zł (31 grudnia 2012: 4.353.207 tys. zł).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część