27. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

A A A
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Kredyty bankowe: 27.1 5.851.809 6.373.535
- celowe kredyty inwestycyjne   4.512.290 4.598.145
- kredyty obrotowe   831.739 1.036.012
- kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów   753.296 930.574
- środki zgromadzone na lokatach bankowych
zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych
  (245.516) (191.196)
Pożyczki 27.1 10.306 17.056
Obligacje 27.2 198.240 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.3 151.031 166.109
Razem   6.211.386 6.556.700
w tym:      
część długoterminowa   4.496.190 4.462.098
część krótkoterminowa   1.715.196 2.094.602

27.1 Kredyty bankowe i pożyczki


Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2013 roku

w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte
w EUR
Kredyty zaciągnięte
w USD
Kredyty zaciągnięte
w PLN
Razem
2014 2.448 1.226.142 449.901 1.678.491
2015 2.444 432.606 60.657 495.707
2016 - 404.569 25.750 430.319
2017 - 801.939 26.000 827.939
2018 - 470.697 24.750 495.447
po 2018 - 1.894.326 39.886 1.934.212
Razem 4.892 5.230.279 626.944 5.862.115

Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2012 roku

w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte
w EUR
Kredyty zaciągnięte
w USD
Kredyty zaciągnięte
w PLN
Razem
2013 16.712 1.818.861 239.419 2.074.992
2014 2.409 415.753 74.553 492.715
2015 2.409 444.706 20.382 467.497
2016 - 416.167 17.606 433.773
2017 - 409.554 9.333 418.887
po 2017 - 2.494.643 8.084 2.502.727
Razem 21.530 5.999.684 369.377 6.390.591

Zabezpieczenie spłaty powyższych kredytów stanowią:

 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi,
 • zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych,
 • zastaw rejestrowy na zapasach,
 • zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych,
 • hipoteka,
 • przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych,
 • cesja z umów ubezpieczenia zapasów,
 • cesja z umów na przechowywanie zapasów,
 • cesja praw do odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych poniżej ich ceny rynkowej,
 • cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku,
 • cesja umów licencyjnych,
 • cesja umów sprzedaży produktów,
 • cesja praw z kontraktów sprzedaży ropy naftowej,
 • akcje i udziały w spółkach zależnych,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • weksle in blanco,
 • gwarancje bankowe.

Oprocentowanie kredytów jest oparte o:

 • dla kredytów zaciągniętych w USD - LIBOR USD 1M, 3M lub 6M w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego,
 • dla kredytów zaciągniętych w EUR – EURIBOR 1M lub 3M,
 • dla kredytów zaciągniętych w PLN – WIBOR ON, 1M lub 3M.

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów mieszczą się w przedziale 0,3 pp. – 3,75 pp.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD i EUR kształtuje się na średnim poziomie około 2,49 % (31 grudnia 2012: 2,47 % ). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 3,96 % (31 grudnia 2012: 4,81 % ).

Podział kredytów i pożyczek według instytucji udzielających finansowania
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Część długoterminowa    
Kredyt Bank S.A. - 8.987
Pekao S.A. 16.101 20.008
PKO BP S.A. 417.424 15.125
NFOŚiGW - 6.056
WFOŚiGW Gdańsk 3.250 4.250
Nordea Bank Litwa 28.836 44.240
Bank Ochrony Środowiska S.A. 4.844 36.902
Konsorcjum banków (2) 2.598.132 2.988.669
Konsorcjum banków (3) 940.647 1.080.892
Konsorcjum banków (5) 141.667 43.448
Konsorcjum banków (6) 32.723 67.022
Razem część długoterminowa 4.183.624 4.315.599
Część krótkoterminowa    
Kredyt Bank S.A. - 6.000
Pekao S.A. 3.976 174.866
ING Bank Śląski S.A. 298 4.830
PKO BP S.A. 194.518 308.815
NFOŚiGW 6.056 6.000
WFOŚ Gdańsk 1.000 750
Bank Millennium S.A. 6.529 -
Nordea Bank Polska S.A. 7.379 23.810
Nordea Bank Litwa 14.418 14.747
Bank Ochrony Środowiska S.A. 4.844 -
BRE Bank S.A. 396 10.278
Konsorcjum banków (1) 753.296 930.574
Konsorcjum banków (2) 270.050 207.042
Konsorcjum banków (3) 105.438 83.182
Konsorcjum banków (4) 444.268 409.245
Konsorcjum banków (5) 51.818 43.462
Konsorcjum banków (6) 59.723 42.587
Środki zgromadzone na lokatach
bankowych zabezpieczających spłatę
odsetek oraz rat kapitałowych
(245.516) (191.196)
Razem część krótkoterminowa 1.678.491 2.074.992
Razem 5.862.115 6.390.591

Konsorcjum banków (1):
Pekao S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A. – w dniu 20 grudnia 2013 roku skład konsorcjum uległ zmianie, co szerzej opisano poniżej

Konsorcjum banków (2):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Credit Agricole CIB (dawniej Calyon), DnB Nor Bank ASA, DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.,

Konsorcjum banków (3): 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A.,

Konsorcjum banków (4):
Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

Konsorcjum banków (5):
Pekao S.A., PKO BP S.A.,

Konsorcjum banków (6):
Nordea Bank Finland Plc. Lithuania Branch, Nordea Bank Polska S.A.

* Grupa LOTOS S.A zgodnie z MSR 32 kompensuje składnik aktywów finansowych (środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Prezentacja netto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej służy odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.

Kredyty bankowe Jednostki Dominującej
Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykorzystanie kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów udzielonego przez Konsorcjum banków (1), w kwocie nominalnej wynosi 753 mln zł (250 mln USD).

Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth na poziomie nie niższym niż zapisany w umowie kredytowej. Dodatkowo Spółka w ramach ww. umowy kredytowej zobowiązana jest do utrzymywania wartości wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową. Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku spełniała opisane powyżej wytyczne.

Zmiany w umowie kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów

W dniu 7 listopada 2013 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum pięciu banków (Konsorcjum banków (1)), w skład którego wchodzą:

 • Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie,
 • Société Générale S.A z siedzibą w Paryżu,

podpisały umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy tzn. do dnia 20 grudnia 2014 roku umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. zawartą w dniu 10 października 2012 roku, przedmiotem której jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 mln USD (tj. 1.268 mln zł wg kursu średniego NBP na dzień 10 października 2012 roku).

W wyniku porozumienia, z dniem 20 grudnia 2013 roku bank Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie przestał być stroną umowy kredytowej, a jego zaangażowanie kredytowe w całości przejęły Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pozostałe warunki prawne umowy kredytowej z dnia 10 października 2012 roku, jak również zapisy dotyczące kar nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Warunki finansowe kredytowania dostosowano do aktualnej sytuacji rynkowej.

Kredyty inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kredyty inwestycyjne, udzielone przez Konsorcja banków (2) i (3), wykorzystane były w kwocie nominalnej 3.960,9 mln zł (1.315,0 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2012 roku była to kwota 4.412,8 mln zł (1.423,7 mln USD).

Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytów związanych z realizacją inwestycji Programu 10+ zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) na poziomie nie niższym niż zapisany w umowach kredytowych. Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku spełniała opisane powyżej wytyczne.

Kredyty obrotowe

Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. przez Konsorcjum banków (4), w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Ponadto Jednostka Dominująca ma możliwość korzystania z kredytów obrotowych w łącznej kwocie 600 mln zł w ramach umów zawartych z bankami PKO BP S.A. (umowa z dnia 26 czerwca 2009 roku - na łączną kwotę 300 mln zł) oraz Pekao S.A. (umowa z dnia 16 maja 2012 roku - na łączną kwotę 300 mln zł).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka nie wykazywała zobowiązań z tytułu tych umów (31 grudnia 2012: 23.710 tys. zł).

Kredyty bankowe i pożyczki pozostałych spółek Grupy Kapitałowej

Łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wykazywanych przez pozostałe spółki Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 995,8 mln zł (31 grudnia 2012 : 858,5 mln zł). Na kwotę tę składają się głównie zobowiązania spółek: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Kredyty bankowe spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS

W dniu 11 grudnia 2013 roku pomiędzy LOTOS Exploration and Production Norge AS a bankiem PKO BP S.A. podpisana została umowa kredytu inwestycyjnego na łączną kwotę 110 mln USD, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aktywów Heimdal (transakcję szerzej opisano w nocie 13). Spłata całości kredytu ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu powyższej umowy wynosiły 316,9 mln zł (105,0 mln USD).

Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS korzysta ponadto z kredytu obrotowego udzielonego przez PKO BP S.A., przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 240,4 mln zł (79,8 mln USD).

Kredyty bankowe spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Dnia 6 marca 2013 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o i konsorcjum banków Pekao S.A. i PKO BP S.A. podpisały umowę kredytową na łączną kwotę 150 mln zł, z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie zakupu stacji paliw. Termin spłaty kredytu przypada na 30 czerwca 2024 roku, a wartość zobowiązań z tytułu tego kredytu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 150 mln zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2013 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w bankach PKO BP S.A. oraz Pekao S.A., w łącznej wysokości 73,8 mln zł, a także z tytułu kredytu obrotowego w banku PKO BP S.A., w wysokości 40 mln zł.

Wpływy i wydatki z tytułu kredytów bankowych

W 2013 roku wpływy z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów wynosiły 963.045 tys. zł (w 2012 roku: 542.530 tys. zł), natomiast wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 1.263.548 tys. zł (w 2012 roku: 1.171.040 tys. zł.). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.  W roku 2013 oraz w roku 2012 Grupa nie zaciągała pożyczek.

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w 2013 roku dotyczyły głównie:

 • kredytu inwestycyjnego w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS, przeznaczonego na finansowanie zakupu aktywów Heimdal (343.847 tys. zł),
 • kredytu inwestycyjnego w spółce LOTOS Paliwa Sp. z o.o., przeznaczonego na refinansowanie i finansowanie zakupu stacji paliw (150.000 tys. zł),
 • kredytów obrotowych Jednostki Dominującej (189.965 tys. zł),
 • kredytów obrotowych spółki AB LOTOS Geonafta (255.642 tys. zł).

Wydatki z tytułu spłaty kredytów w 2013 roku dotyczyły głównie:

 • kredytów inwestycyjnych Jednostki Dominującej (495.300 tys. zł),
 • kredytów obrotowych Jednostki Dominującej (213.675 tys. zł),
 • kredytów inwestycyjnych spółki LOTOS Paliwa (61.434 tys. zł),
 • kredytów obrotowych spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (159.579 tys. zł),
 • kredytów obrotowych spółki AB LOTOS Geonafta (286.192 tys. zł).

W roku 2013 roku w Grupie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytów lub pożyczek lub naruszenia istotnych postanowień umów kredytu lub pożyczek.

27.2 Obligacje

W 2013 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. dokonała emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej z Bankiem Pekao S.A. w dniu 29 października 2013 roku. W ramach umowy spółka LOTOS Petrobaltic S.A. może dokonać emisji obligacji do równowartości w dolarach amerykańskich kwoty 200 mln zł. Nabywcą wyemitowanych obligacji był Bank Pekao S.A.

Wartość bilansowa wyemitowanych obligacji
w tysiącach Wartość nominalna w USD Wartość nominalna w przeliczeniu na PLN Data emisji Data wykupu Oprocentowanie
Seria A 5.000 15.060 07.11.2013 31.12.2014 1M LIBOR USD + marża banku
Seria B 5.000 15.060 07.11.2013 31.12.2015 1M LIBOR USD + marża banku
Seria C 10.000 30.120 07.11.2013 31.12.2016 1M LIBOR USD + marża banku
Seria D 35.000 105.420 07.11.2013 31.12.2017 1M LIBOR USD + marża banku
Seria E 10.898 32.825 09.12.2013 31.12.2017 1M LIBOR USD + marża banku
Razem 65.898 198.485      

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość zobowiązań z tytułu emisji zaprezentowanych powyżej obligacji wyniosła 198,2 mln zł z uwzględnieniem wartości naliczonych odsetek w wysokości 0,1 mln zł oraz rozliczanej w czasie, opłaconej prowizji przygotowawczej, która pomniejsza wartość zobowiązania, w wysokości (0,4) mln zł.

Ponadto od 2010 roku w Grupie funkcjonuje program emisji obligacji krótkoterminowych w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Czas trwania programu wynosi 5 lat. W 2013 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie dokonywała emisji obligacji w ramach tego programu, natomiast w 2012 roku wyemitowała dla inwestorów spoza Grupy obligacje o wartości nominalnej 364 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie wykazywała zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Wpływy z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji dla inwestorów zewnętrznych, z uwzględnieniem wydatków związanych z emisją obligacji, w 2013 roku wynosiły 203.050 tys. zł (w roku 2012: 362.367 tys. zł). W 2013 Grupa nie dokonywała wykupu obligacji, natomiast w roku 2012 wydatki z tytułu wykupionych przez Grupę obligacji wyniosły 364.000 tys. zł. Wpływy i wydatki z tytułu emisji obligacji zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Emisja obligacji oraz Wykup obligacji.

27.3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Minimalne
opłaty leasingowe
Wartość bieżąca
minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Nie dłużej niż jeden rok 34.994 36.794 21.636 19.610
Od 1 roku do 5 lat 122.836 134.813 96.764 92.155
Powyżej 5 lat 33.816 57.639 32.631 54.344
Razem 191.646 229.246 151.031 166.109
Minus koszty finansowe (40.615) (63.137) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 151.031 166.109 151.031 166.109
w tym:        
część długoterminowa     129.395 146.499
część krótkoterminowa     21.636 19.610

Grupa na podstawie umów leasingu finansowego użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.

27.3.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływanego leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco

w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Nie dłużej niż jeden rok 35.107 58.697
Od 1 roku do 5 lat 36.426 99.824
Powyżej 5 lat 157 2.142
Razem 71.690 160.663

Na podstawie umów leasingu operacyjnego Grupa użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym, których wartość na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 259.776 tys. zł (31 grudnia 2012: 485.346 tys. zł).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część