28. Pochodne instrumenty finansowe

A A A
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Krótkoterminowe aktywa finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 736 45
Forwardy i spoty walutowe 34.924 73.452
Swap procentowy (IRS) - 11.318
Swap walutowy 38.275 36.519
Razem aktywa finansowe 73.935 121.334
Zobowiązania finansowe    
Długoterminowe zobowiązania finansowe    
Futures (emisja CO2) - 1.293
Swap procentowy (IRS) 52.876 87.032
Razem 52.876 88.325
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe    
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) - 337
Futures (emisja CO2) - 2.494
Forwardy i spoty walutowe 1.017 9.161
Swap procentowy (IRS) 19.387 60.975
Swap walutowy 873 18.033
Razem 21.277 91.000
Razem zobowiązania finansowe 74.153 179.325

Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.25. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 32.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 32.1.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) została przedstawiona w nocie 32.2.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 32.3.1.

Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.

Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 32.5.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 32.6.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część