32. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

A A A

Grupa narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim:

 • ryzyko rynkowe (ryzyko cen surowców i produktów naftowych, ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych),
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi.

Funkcjonujące w strukturach organizacyjnych Jednostki Dominującej Biuro Zarzadzania Ryzykiem Finansowym koordynuje oraz sprawuje bieżący nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem finansowym Grupy. Ponadto powołany przez Zarząd Komitet Ryzyka Cenowego i Tradingu nadzoruje prace nad opracowaniem polityk i procedur oraz monitoruje realizację strategii Grupy w obszarze swoich kompetencji. W szczególności komitet opiniuje i podejmuje kluczowe inicjatywy z zakresu zarządzania ryzykiem cenowym oraz w działalności tradingowej, przedstawia rekomendacje oraz wnioskuje w zakresie działań wymagających zgody Zarządu. Dodatkowo, w celu efektywnego zarządzania płynnością, strukturą zadłużenia oraz procesem pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS Zarząd powołał Zespół ds. optymalizacji płynności i koordynacji finansowania.

Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:

 • zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów budżetowych i strategicznych,
 • ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych,
 • zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,
 • maksymalizacja wyniku na zarządzaniu ryzykiem rynkowym przy założonym poziomie ryzyka,
 • budowanie wartości firmy w długim okresie czasu.

W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Grupa wdrożyła odpowiednie narzędzia i opracowała szereg dokumentów, zatwierdzonych na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, które określają ramy konieczne do efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania w obszarze finansowym, w tym:

 • metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk,
 • dopuszczone instrumenty finansowe,
 • sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym,
 • limity w zarządzaniu ryzykiem,
 • sposób raportowania,
 • limity kredytowe,
 • standardy dokumentacyjne i operacyjne,
 • podział odpowiedzialności w zakresie wykonywania transakcji, analizy i kontroli ryzyka oraz dokumentacji i rozliczania transakcji pomiędzy różne komórki organizacyjne.

Jednostka Dominująca monitoruje oraz raportuje w sposób ciągły wszystkie ryzyka rynkowe będące przedmiotem zarządzania. Jednostka Dominująca używa płynnych instrumentów pochodnych, które jest w stanie wycenić za pomocą stosowanych powszechnie modeli wyceny. Wycena pozycji bazowej i instrumentów pochodnych odbywa się na podstawie danych rynkowych otrzymywanych od wiarygodnych dostawców. Nie jest dopuszczone otwieranie pozycji w ramach ryzyk, które nie wynikają z podstawowej działalności Grupy.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku Jednostka Dominująca wdrożyła zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu inwestycyjnego 10+, wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla przyszłych transakcji sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD. W drugim półroczu 2012 roku rozszerzono zakres stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych poprzez ustanowienie nowych powiązań zabezpieczających o tym samym charakterze.

32.1 Ryzyko cen surowców i produktów naftowych

Szczególne znaczenie dla Grupy ma zarządzanie ryzykiem cen surowców i produktów naftowych.

Spółka identyfikuje następujące czynniki tego ryzyka:

 • zmienność marży rafineryjnej, rozumianej jako różnica pomiędzy płynnymi indeksami referencyjnego koszyka produktów naftowych (np. paliwa lotniczego, benzyn, olejów napędowych, olejów opałowych) a płynnym indeksem referencyjnego surowca (np. ropa Ural),
 • zmienność poziomu cen w zakresie ilości zapasów surowców i produktów odbiegających od wymaganego poziomu zapasów obowiązkowych i operacyjnych,
 • zmienność dyferencjałów pomiędzy indeksami referencyjnymi a indeksami używanymi w kontraktach handlowych (np. dyferencjał Brent / Ural, czyli różnica pomiędzy różnymi gatunkami ropy),
 • stosowanie niestandardowych formuł cenowych w kontraktach handlowych.

Chcąc oferować swoim odbiorcom zabezpieczenie cen produktów naftowych dla przyszłych dostaw Grupa wdrożyła system, w ramach którego istnieje możliwość przenoszenia ryzyka z odbiorców na Grupę. Wymaga to jednoczesnego wykonywania odpowiednich transakcji zabezpieczających ryzyko cenowe oraz stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo kredytowe i operacyjne.

W ramach opisanych wyżej działań w latach 2012 i 2013 w powiązaniu ze sprzedażą komponentów asfaltowych po cenach stałych, Grupa zawierała swapy towarowe, co pozwoliło zachować pierwotny profil ryzyka cenowego Grupy. Zawierane we wskazanym okresie transakcje swapowe były rozliczone częściowo w roku ich zawarcia, a częściowo w roku następnym.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Indeks bazowy Okres zawarcia transakcji Okres wyceny Ilość w tonach
w okresie
wyceny
Cena średnioważona
(USD/tona)
Wartość godziwa (w tys. zł)
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Swap towarowy 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam IX - XI '2013 III - X '2014 20.989 572,90 736 -
Razem 736 -

Wymienione wyżej transakcje swap na łączną ilość 20.989 ton w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam w okresie od marca do października 2014 roku związane były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Indeks bazowy Okres zawarcia transakcji Okres wyceny Ilość w tonach
w okresie
wyceny
Cena średnioważona
(USD/t)
Wartość godziwa (w tys. zł)
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Swap towarowy 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam XII '2012 VI - XI '2013 14.092 591,25 - (335)
Swap towarowy Gasoil .1 Cargoes CIF NWE / Basis ARA XII '2012 VI - XI '2013 (3.000) 915,00 45 (2)
Razem 45 (337)

Wymienione wyżej transakcje swap w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam oraz Gasoil .1 Cargoes CIF NWE / Basis ARA były również związane z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych.

Znaczenie zarządzania ryzykiem cenowym i obszar działań tradingowych w Grupie stale wzrasta. W związku z potrzebą zarządzania nowymi procesami i usprawnienia bieżącego działania w tym obszarze oraz dla podniesienia bezpieczeństwa operacyjnego Grupa wdraża system informatyczny klasy ETRM (z ang. Energy Trading and Risk Management).

32.1.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku transakcji finansowych narażonych na ryzyko zmiany cen surowców i produktów naftowych przy założeniu zmiany cen o +/- 10% przedstawiała się następująco:

w tysiącach złotych Wartość
bilansowa
31 grudnia 2013
Zmiana procentowa
Wartość
bilansowa
31 grudnia 2012
Zmiana procentowa
10% -10% 10% -10%
Aktywa finansowe (1) 736 3.695 (3.695) 45 (778) 778
Zobowiązania finansowe (1) - - - (337) 2.481 (2.481)
Razem 736 3.695 (3.695) (292) 1.703 (1.703)

(1) Swapy towarowe.

Powyższe odchylenia cen indeksów bazowych skalkulowano na podstawie hipotetycznej zmiany ceny o +/- 10%. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku. Zbadano wpływ zmian cen indeksów bazowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut.

32.2 Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Strategii zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) w Grupie LOTOS S.A.”

Grupa określa tzw. pozycję bazową, która stanowi różnicę pomiędzy ilością uprawnień (posiadanych oraz estymowanych) a emisją dwutlenku węgla (zrealizowaną oraz estymowaną) w ramach poszczególnych okresów rozliczeniowych (tzw. faz), dla których przyznawane są uprawnienia do emisji.

Wyznaczany w ramach realizacji procedur zarządzania ryzykiem limit ilościowy na pozycję całkowitą w uprawnieniach (pozycja bazowa skorygowana o pozycję transakcyjną tj. zawarte przez Grupę transakcje kupna/sprzedaży praw do emisji) definiowany jest w oparciu o ilość przyznanych uprawnień dla danej fazy. Monitorowana przez Grupę pozycja łączna dla fazy stanowi sumę pozycji całkowitych w poszczególnych latach fazy.

W zależności od sytuacji rynkowej i w ramach ustalonych limitów, Grupa utrzymuje odpowiednią pozycję całkowitą w uprawnieniach za pomocą bieżąco zawieranych transakcji finansowych. Limit określający ryzyko straty w odniesieniu do zawieranych transakcji (limit na maksymalną stratę) jest definiowany przez Grupę w oparciu o jej kapitał własny.

Poniżej zaprezentowano informacje na temat pozycji bazowej, transakcyjnej i całkowitej na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku.

Pozycja bazowa (w tonach) w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła:
Okres EUA * CER * ERU * SUMA
III faza (2013-2020) (1.238.485) 383 29.000 (1.209.102)

* Zgodnie z systemem handlu emisjami EU ETS (z ang. European Union Emissions Trading System/Scheme):

1 EUA (z ang. Emission Unit Allowance) oznacza uprawnienie do emisji jednej tony CO2,

1 CER (z ang. Certified Emission Reduction Unit) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO2 (tCO2e).

Certyfikat redukcji emisji uzyskiwany jest w związku z realizacją inwestycji w krajach rozwijających się, gdzie nie określono limitów emisji CO2

1 ERU (z ang. Emission Reduction Unit) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO2 (tCO2e).

Jest to poświadczona jednostka emisji uzyskiwana w związku z realizacją inwestycji w krajach o niższych kosztach redukcji CO2.

Określona powyżej pozycja bazowa wynikała z założeń co do ilości uprawnień oraz emisji dwutlenku węgla oraz posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku uprawnień na koncie w wysokości 993 tys. EUA , 383 CER oraz 29 tys. ERU

III faza (2013-2020) w tonach 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem
Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1.521.342 1.492.657 1.462.140 1.428.944 1.396.948 1.366.559 1.335.827 10.004.417
Emisja dwutlenku węgla (CO2) (2) (1.676.529) (1.779.653) (1.779.653) (1.779.653) (1.661.606) (1.779.653) (1.779.653) (12.236.400)
Nadwyżka/niedobór (155.187) (286.996) (317.513) (350.709) (264.658) (413.094) (443.826) (2.231.983)

(1) Prognozowana ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla Grupy LOTOS na lata 2013 – 2019 według Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji („KPRU”).

(2) Prognozowana emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami, będąca podstawą dla określenia pozycji bazowej na dzień 31 grudnia 2013 roku.

W 2013 roku, ze względu na brak płynności rynku terminowego oraz niestabilność pozycji bazowej w horyzoncie do 2020 roku (ostatni rok III fazy) okres zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla został ograniczony do końca 2019 roku, jednakże wraz z upływem czasu rok 2020 zostanie prawdopodobnie włączony do zarządzania tym ryzykiem.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa nie otrzymała jeszcze bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na rok 2013, które powinny były wpłynąć do końca lutego 2013 roku. Grupa zakłada jednak nikłe ryzyko ich nie otrzymania przed datą koniecznego umorzenia, czyli 30 kwietnia 2014 roku w związku z tym, że przed dniem publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, tj. 26 lutego 2014 roku, Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu limitów uprawnień planowanych dla ostatniej grupy krajów członkowskich, w tym Polski.  Dodatkowo Zarząd zwraca uwagę, iż Grupa posiada ok. 60% potrzebnych do umorzenia uprawnień na koncie, a zakup pozostałej części mógłby zostać sfinansowany bez istotnego wpływu na płynność Spółki aż do czasu ich ostatecznego otrzymania.

Pozycja bazowa (w tonach) w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła:
Okres EUA CER SUMA
II faza (2008-2012) (520.169) - (520.169)
III faza (2013-2020) (363.376) - (363.376)

W 2012 roku oprócz zarządzania kończącą się fazą II rozpoczęto zarządzanie fazą III przypadającą na lata 2013-2020, jednak ze względu na ograniczoną płynność rynku zarządzano tylko latami 2013 i 2014. II faza obejmowała okres do końca roku 2012, a jej rozliczenie nastąpiło w kwietniu 2013 roku, w związku z tym w tabelach zawierających informacje na temat pozycji bazowej  jak i instrumentów finansowych pozostawiono podział na dwie fazy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozycja bazowa wynikała z następujących założeń co do ilości uprawnień oraz emisji dwutlenku węgla przypadającej na II i III fazę:

II faza (2008-2012) w tonach 2012 Razem
Uprawnienia na koncie 1.458.144 1.458.144
Emisja dwutlenku węgla (CO2) (1) (1.978.313) (1.978.313)
Nadwyżka/niedobór (520.169) (520.169)

(1) Prognozowana emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami.

III faza (2013-2020) w tonach 2013 2014 Razem
Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1.610.712 1.607.843 3.218.555
Emisja dwutlenku węgla (CO2) (2) (1.737.054) (1.844.877) (3.581.931)
Nadwyżka/niedobór (126.342) (237.034) (363.376)

(1) Prognozowana ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla Spółki na lata 2013 – 2014.

(2) Prognozowana emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami.

W ramach zarządzania ryzykiem dotyczącym uprawnień do emisji dwutlenku węgla Grupa ocenia każdorazowo ryzyko przewidywanego niedoboru nieodpłatnych uprawnień przyznawanych w ramach KPRU.

W razie konieczności, Grupa decyduje o rozliczeniu zawartych, otwartych na dzień kończący okres sprawozdawczy transakcji terminowych na zakup uprawnień do emisji CO2 poprzez ich fizyczną dostawę z zamiarem ich ewentualnego umorzenia jako rozliczenie rzeczywistej emisji CO2. Wycena transakcji planowanych do zrealizowania dostawą fizyczną nie podlega ujęciu w aktywach / zobowiązaniach finansowych w sprawozdaniu finansowym, niemniej jednak Grupa monitoruje i przeprowadza wycenę takich transakcji pozabilansowo w ramach ogólnej oceny efektywności zarządzania ryzykiem CO2.

Otwarte na dzień 31 grudnia 2013 roku transakcje futures EUA, jak również otwarte na dzień 31 grudnia 2012 roku transakcje futures CER, które Grupa uznała za prawdopodobne do rozliczenia poprzez ich fizyczną dostawę na potrzeby własne nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień kończący okres sprawozdawczy, a ich wartość godziwą ujęto wyłącznie pozabilansowo.

Ponadto w 2012 roku Grupa dokonywała transakcji zamiany pomiędzy jednostkami EUA i CER, co było uzasadnione poziomem spreadu między tymi uprawnieniami.

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres zawarcia transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień
w okresie
Cena średnioważona
(EUR/t)
Faza Wartość godziwa
(w tys. zł)*
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Futures EUA VIII '2012 - XII '2013 XII '2014 - XII '2017 1.696.000 5,58 III faza 1.182 (5.230)
Razem 1.182 (5.230)

* Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem.

Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres zawarcia transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień
w okresie
Cena średnioważona
(EUR/t)
Faza Wartość godziwa
(w tys. zł)*
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Futures CER XII ‘2012 III ‘2013 620.000 0,42 II faza - (641)
Razem - (641)

* Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem.

Typ transakcji Okres zawarcia transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień
w okresie
Cena średnioważona
(EUR/t)
Faza Wartość godziwa
(w tys. zł)**
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Futures EUA VIII - XI '2012 XII '2013 - XII '2014 523.000 8,53 III faza - (3.787)
Razem - (3.787)

** Wycena bilansowa

Biorąc pod uwagę pozycję bazową opisaną powyżej oraz wykonane transakcje, pozycja całkowita (w tonach) w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:
  Pozycja EUA Pozycja CER Pozycja ERU
Okres Bazowa Transakcyjna Całkowita Bazowa Transakcyjna Całkowita Bazowa Transakcyjna Całkowita
III faza (2013-2020) (1.238.485) 1.696.000 457.515 383 - 383 29.000 - 29.000
Biorąc pod uwagę pozycję bazową opisaną powyżej oraz wykonane transakcje, pozycja całkowita (w tonach) w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:
  Pozycja EUA Pozycja CER
Okres Bazowa Transakcyjna Całkowita Bazowa Transakcyjna Całkowita
II faza (2008-2012) (520 169) - (520.169) - 620.000 620.000
III faza (2013-2020) (363 376) 523.000 159.624 - - -

Informacje na temat uprawnień do emisji CO2 zaprezentowano w nocie 34.

32.2.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa posiadała kontrakty futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Analizę wrażliwości na ryzyko zmiany cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla przy założeniu zmiany cen uprawnień do emisji CO2 o +/- 10% dla oszacowanej wartości godziwej ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej pochodnych instrumentów przedstawiono w tabeli poniżej:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Wartość
bilansowa
Zmiana procentowa Wartość
bilansowa
Zmiana procentowa
10% -10% 10% -10%
Zobowiązania finansowe (1) - - - (3.787) 1.446 (1.446)
Razem - - - (3.787) 1.446 (1.446)

(1) Futures EUA.

Powyższe odchylenia cen uprawnień do emisji CO2 skalkulowano na podstawie hipotetycznej zmiany ceny o +/- 10%. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku. Zbadano wpływ zmian cen uprawnień do emisji CO2 na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut.

Grupa nie przeprowadza analizy wrażliwości dla wartości godziwej kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które posiada na dzień kończący okres sprawozdawczy, jeśli zamierza dokonać rozliczenia tych transakcji poprzez fizyczną dostawę na potrzeby własne pokrycia niedoborów w ramach systemu ograniczania emisji. W związku z tym powyższa tabela nie prezentuje analizy wrażliwości instrumentów futures EUA posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz instrumentów futures CER posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku, które zamierzała rozliczyć drogą fizycznej dostawy na pokrycie niedoboru uprawnień do rozliczenia emisji dwutlenku węgla za dany okres.

32.3 Ryzyko walutowe

Zarządzanie ryzykiem walutowym w Grupie odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Strategii zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”. Horyzont zarządzania ekspozycją jest związany z okresem, na jaki sporządzany jest budżet Grupy, który w zależności od momentu w roku obejmuje od 3 do 5 kolejnych kwartałów. Okres ten przyjmuje się jako podstawę do określenia horyzontu zarządzania ekspozycją. Mapa bazowa pozycji walutowych uwzględnia przede wszystkim wolumeny i formuły cenowe na zakup surowców i sprzedaż produktów, inwestycje, lokaty i kredyty dewizowe oraz wycenę instrumentów pochodnych, i może być korygowana o współczynnik, który odzwierciedla zmienność cen surowców i produktów naftowych. Strategia zakłada kalkulację następujących limitów:

 • limit na pozycję transakcyjną (otwarte transakcje walutowe nie mogą zwiększać pozycji bazowej Spółki i nie mogą przekraczać wolumenu pozycji bazowej),
 • limit maksymalnej straty oraz płynnościowy wyrażone są jako procent kapitałów własnych Spółki (limit płynnościowy jest kalkulowany w celu ograniczenia ryzyka związanego z nadmierną kumulacją transakcji finansowych w krótkim okresie, które rozliczając się mogą powodować problemy płynnościowe i operacyjne),
 • limity na pozycję walutową całkowitą i globalną brutto dla całego okresu zarządzania, jak również dla podokresów.

Co kwartał, na potrzeby kalkulacji limitów, uwzględniana jest aktualizacja wartości kapitału własnego. Dodatkowo w sytuacji, gdy strata na zarządzaniu ryzykiem przekroczy ustalone progi w celu niedopuszczenia do istotnego przekroczenia limitu maksymalnej straty ustalonej przez Zarząd Jednostki Dominującej następuje natychmiastowa aktualizacja limitów.

W celu optymalizacji wykonywania transakcji walutowych w Grupie Kapitałowej, Jednostka Dominująca oferuje podmiotom zależnym bezpośrednie kwotowanie transakcji walutowych na bazie umów ramowych i w oparciu o obowiązujące procedury operacyjne.

Waluta USD jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. Z tego też względu uznano, że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów na finansowanie Programu 10+ jest USD, ponieważ efektem takiego działania będzie zmniejszenie strukturalnie długiej pozycji i w konsekwencji strategicznego ryzyka walutowego.

Pozycja bazowa w walutach to wyodrębnione w procesie identyfikacji ryzyka walutowego wszystkie istotne przepływy pieniężne, których wartość wyrażona w walucie funkcjonalnej Grupy w horyzoncie zarządzania ryzykiem zależy od poziomu kursów walutowych, skorygowane o współczynnik odzwierciedlający malejące z czasem prawdopodobieństwo ich realizacji.

Strukturalnie Grupa posiada długą ekspozycję w USD (zyskuje w przypadku wzrostu kursu USD/PLN) ze względu na to, iż wpływy zależne od kursu USD (głownie z tytułu sprzedaży produktów naftowych) przewyższają odpowiednie wypływy (np. z tytułu zakupu ropy, spłaty kredytu).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa prognozuje również długą ekspozycję w EUR w 2014 roku ze względu na zmianę formuł cenowych zakupu biokomponentów, które w poprzednim okresie sprawozdawczym były oparte o EUR, a obecnie są głównie oparte o USD i przepływy z tego tytułu są uwzględniane w pozycji USD.

Pozycja bazowa w walutach na dzień 31 grudnia 2013 roku dla Jednostki Dominującej przedstawiała się następująco:
Okres tys. USD tys. EUR
2014 445.543 2.008
Pozycja bazowa w walutach na dzień 31 grudnia 2012 roku dla Jednostki Dominującej przedstawiała się następująco:
Okres tys. USD tys. EUR
2013 654.698 (173.187)

Jednostka Dominująca aktywnie zarządza swoją pozycją walutową, kształtując ją w ramach uzgodnionych limitów i w zależności od przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej.

Spółki Grupy Kapitałowej dokonują transakcji zabezpieczających przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów wymiany walut.

W skład transakcji wymiany walutowej wchodzi każdorazowo para transakcji, które w poniższych zestawieniach zostały odpowiednio przypisane do kupna lub sprzedaży w ramach typu transakcji Swap walutowy.

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres zawarcia
transakcji
Okres rozliczenia
transakcji
Para walut
(bazowa/zmienna)
Kwota w walucie
bazowej (w tys.)
Kurs
średnioważony
Kwota w walucie
zmiennej(w tys.)
Wartość godziwa
(w tys. zł)
Aktywa
finansowe
Zobowiązania
finansowe
Spot walutowy Kupno XII '2013 I ' 2014 USD/PLN 21.000 3,0178 (63.374) - (125)
Spot walutowy Kupno XII '2013 I ' 2014 EUR/PLN 1.500 4,1500 (6.225) - (4)
Forward walutowy Kupno XII '2013 I ' 2014 USD/PLN 20.000 3,0551 (61.102) - (783)
Forward walutowy Kupno XII '2013 I ' 2014 EUR/PLN 4.700 4,1720 (19.608) - (105)
Forward walutowy Sprzedaż VIII - XI '2013 III - X '2014 USD/PLN (169.000) 3,2487 549.030 34.924 -
Swap walutowy Kupno XII '2013 IX '2014 USD/PLN 25.000 3,0932 (77.330) - (845)
Swap walutowy Kupno XII '2013 I ' 2014 EUR/USD 1.850 1,3800 (2.553) - (18)
Swap walutowy Sprzedaż IX - XII '2013 I - XII '2014 USD/PLN (393.450) 3,1371 1.234.292 38.275 -
Swap walutowy Sprzedaż XII '2013 I ' 2014 EUR/USD (7.500) 1,3764 10.323 - (10)
  Razem 73.199 (1.890)
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres zawarcia
transakcji
Okres rozliczenia
transakcji
Para walut
(bazowa/zmienna)
Kwota w walucie
bazowej (w tys.)
Kurs
średnioważony
Kwota w walucie
zmiennej (w tys.)
Wartość godziwa
(w tys. zł)
Aktywa
finansowe
Zobowiązania
finansowe
Spot walutowy Kupno XII '2012 I '2013 USD/PLN 54.000 3,0951 (167.135) 234 -
Spot walutowy Kupno XII '2012 I '2013 EUR/PLN 1.891 4,0925 (7.739) - (9)
Forward walutowy Kupno IX - XII '2012 I - IV '2013 USD/PLN 110.500 3,1760 (350.948) 57 (7.436)
Forward walutowy Kupno VIII - XII '2012 I - VII '2013 EUR/USD 146.000 1,2828 (187.289) 17.029 -
Forward walutowy Sprzedaż VIII - XII '2012 I - XI '2013 USD/PLN (324.000) 3,3091 1.072.148 56.132 (1.381)
Forward walutowy Sprzedaż XII '2012 I '2013 EUR/PLN (15.000) 4,0717 61.076 - (335)
Swap walutowy Kupno VIII - XII '2012 I - VII '2013 USD/PLN 74.000 3,2998 (244.185) - (12.672)
Swap walutowy Kupno XII '2012 I '2013 EUR/PLN 15.500 4,1474 (64.285) - (832)
Swap walutowy Kupno X - XII '2012 I - VII '2013 EUR/USD 31.610 1,2948 (40.929) 2.478 -
Swap walutowy Sprzedaż VIII - XII '2012 I - VII '2013 USD/PLN (399.500) 3,1968 1.277.122 34.041 (4.529)
  Razem 109.971 (27.194)
Pozycja całkowita Grupy w poszczególnych walutach na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:
Okres Pozycja USD/PLN Pozycja EUR/PLN
Bazowa
(w tys. USD)
Transakcyjna
(w tys. USD)
Całkowita
(w tys. USD)
Bazowa
(w tys. EUR)
Transakcyjna
(w tys. EUR)
Całkowita
(w tys. EUR)
2014 445.543 (422.907 ) 22.636 2.008 300 2.308
Pozycja całkowita Grupy w poszczególnych walutach na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:
 Okres Pozycja USD/PLN Pozycja EUR/PLN
Bazowa
(w tys. USD)
Transakcyjna
(w tys. USD)
Całkowita
(w tys. USD)
Bazowa
(w tys. EUR)
Transakcyjna
(w tys. EUR)
Całkowita
(w tys. EUR)
2013 654.698 (654.766) (68) (173.187) 180.001 6.814

32.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut

Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2013

 

 

 


w tysiącach

Nota USD USD przeliczone
na PLN
EUR EUR przeliczone
na PLN
Wartość bilansowa
w walucie
przeliczona na PLN
na dzień bilansowy
Klasy instrumentów finansowych            
Aktywa finansowe            
Należności z tytułu dostaw i usług   121.143 364.884 10.922 45.112 409.996
Pozostałe należności   - - 15 63 63
Obligacje   59.268 178.516 - - 178.516
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   23.339 70.280 8.492 28.635 98.915
Pozostałe aktywa finansowe:   436.078 1.313.611 9.961 41.313 1.354.924
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   361.974 1.090.321 7.208 29.895 1.120.216
Lokaty   3.105 9.352 603 2.501 11.853
Depozyt zabezpieczający   - - 2.150 8.917 8.917
Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 18 70.999 213.938 - - 213.938
Razem   639.828 1.927.291 29.390 115.123 2.042.414
Zobowiązania finansowe            
Kredyty i pożyczki   2.096.295 6.320.969 1.180 4.892 6.325.861
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   622.316 1.931.556 11.589 50.877 1.982.433
Pozostałe zobowiązania   9.084 27.829 3.909 16.211 44.040
Obligacje   6.674 377.210 - - 377.210
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   - - 21.259 88.164 88.164
Razem   2.734.369 8.657.564 37.937 160.144 8.817.708
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2012

 

 

 


w tysiącach

USD USD
przeliczone na PLN
EUR EUR
przeliczone na PLN
Wartość bilansowa
w walucie
przeliczona na PLN
na dzień bilansowy
Klasy instrumentów finansowych          
Aktywa finansowe          
Należności z tytułu dostaw i usług 87.225 270.367 12.697 51.922 322.289
Pozostałe należności 13 41 154 630 671
Obligacje 53.119 164.647 - - 164.647
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5.321 16.416 2.205 8.992 25.408
Pozostałe aktywa finansowe: 371.510 1.151.237 12.313 50.338 1.201.575
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 359.032 1.112.561 10.099 41.287 1.153.848
Lokaty 12.478 38.676 - - 38.676
Depozyt zabezpieczający - - 2.214 9.051 9.051
Razem 517.188 1.602.708 27.369 111.882 1.714.590
Zobowiązania finansowe          
Kredyty i pożyczki 2.291.949 7.108.363 5.307 21.672 7.130.035
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 573.352 1.777.160 8.456 31.319 1.808.479
Pozostałe zobowiązania 10.070 31.200 10.085 41.172 72.372
Obligacje 53.119 164.162 - - 164.162
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - 39.885 163.058 163.058
Razem 2.928.490 9.080.885 63.733 257.221 9.338.106

Na potrzeby analizy wrażliwości w zaprezentowanej wyżej strukturze walutowej uwzględniono także wrażliwe na zmiany kursów walut wewnątrzgrupowe transakcje walutowe, które mają wpływ na ryzyko walutowe Grupy w związku z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” w zakresie ujmowania różnic kursowych z tego tytułu w wyniku netto Grupy.

Poza wymienionymi wyżej instrumentami finansowymi Grupa posiadała także wyrażone w walutach obcych pochodne instrumenty finansowe takie jak: swapy towarowe, swapy procentowe, kontrakty futures, a także spoty, forwardy i swapy walutowe. Grupa stosuje odpowiednie metody ustalania wartości godziwej dla poszczególnych rodzajów instrumentów pochodnych, które jednocześnie determinują technikę ustalenia wpływu zmiany kursów walut na wartość tych instrumentów (metody wyceny pochodnych instrumentów finansowych szerzej opisano w nocie 7.21).    Zamieszczone poniżej tabele z analizą wrażliwości instrumentów finansowych na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku prezentują także wpływ zmiany kursów walut na wartość bilansową instrumentów pochodnych.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2013 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN o +/- 4% przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2013

 


w tysiącach złotych

Zmiana kursu o +4%
wpływ na wynik roku
Zmiana kursu o -4%
wpływ na wynik roku
USD EUR USD EUR
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Należności z tytułu dostaw i usług 14.595 1.804 (14.595) (1.804)
Pozostałe należności - 3 - (3)
Pochodne instrumenty finansowe (75.226) (41) 75.226 41
Obligacje 7.141 - (7.141) -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.812 1.145 (2.812) (1.145)
Pozostałe aktywa finansowe: 52.544 1.653 (52.544) (1.653)
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 43.613 1.196 (43.613) (1.196)
Lokaty 374 100 (374) (100)
Depozyty zabezpieczające - 357 - (357)
Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 8.557 - (8.557) -
Razem aktywa finansowe 1.866 4.564 (1.866) (4.564)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty i pożyczki 96.997 (1) 196 (96.997) (1) (196)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 77.262 2.035 (77.262) (2.035)
Pochodne instrumenty finansowe (13.591) (132) 13.591 132
Pozostałe zobowiązania 1.113 648 (1.113) (648)
Obligacje 15.088 - (15.088) -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 3.527 - (3.527)
Razem zobowiązania finansowe 176.869 6.274 (176.869) (6.274)
Razem (175.003) (1.710) 175.003 1.710

(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 4% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (158.436) 158.436 tys. zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 4% wynosiłby 2.593 (2.593) tys. zł .

Powyższe odchylenia wartości bilansowych wyrażonych w PLN a zależnych od kursów walutowych, skalkulowano na podstawie hipotetycznej zmiany kursów o +/- 4%. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2012 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN o +/- 4% przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2012

 


w tysiącach złotych

Zmiana kursu o +4%
wpływ na wynik roku
Zmiana kursu o -4%
wpływ na wynik roku
USD EUR USD EUR
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Należności z tytułu dostaw i usług 10.815 2.077 (10.815) (2.077)
Pozostałe należności 2 25 (2) (25)
Pochodne instrumenty finansowe (85.181) 29.022 85.181 (29.022)
Obligacje 6.586 - (6.586) -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 657 360 (657) (360)
Pozostałe aktywa finansowe: 46.049 2.013 (46.049) (2.013)
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 44.502 1.651 (44.502) (1.651)
Lokaty 1.547 - (1.547) -
Depozyty zabezpieczające - 362 - (362)
Razem aktywa finansowe (21.072) 33.497 21.072 (33.497)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty i pożyczki 110.782 (1) 867 (110.782) (1) (867)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 71.086 1.253 (71.086) (1.253)
Pochodne instrumenty finansowe 1.816 (240) (1.816) 240
Pozostałe zobowiązania 1.248 1.647 (1.248) (1.647)
Obligacje 6.566 - (6.566) -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 6.522 - (6.522)
Razem zobowiązania finansowe 191.498 10.049 (191.498) (10.049)
Razem (212.570) 23.448 212.570 (23.448)

(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 4% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (176.513) 176.513 tys. zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 4% wynosiłby 2.960 (2.960) tys. zł .

Powyższe odchylenia wartości bilansowych wyrażonych w PLN a zależnych od kursów walutowych, skalkulowano na podstawie hipotetycznej zmiany kursów o +/- 4%. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

32.4 Ryzyko stopy procentowej

Pozycja bazowa w stopie procentowej związana jest z przepływami pieniężnymi, których wysokość zależy od poziomu stóp procentowych w przyszłości. W szczególności pozycja ta wynika z przewidywanego harmonogramu spłat kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów oraz na finansowanie inwestycji w ramach Programu 10+ oraz wysokości odsetek ustalanych na podstawie zmiennej stopy LIBOR USD. Struktura limitów bazuje na współczynniku zabezpieczenia wartości nominalnej pozycji bazowej. W długim horyzoncie efekt częściowego zabezpieczenia został osiągnięty poprzez wybór stałej stopy dla transzy kredytu inwestycyjnego na finansowanie Programu 10+ (jest to kredyt oznaczony jako Konsorcjum banków (3), patrz nota 27.1).

Pozycja bazowa w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:
Okres Pozycja bazowa w tys. USD
2013 2012
2013 - (1.757.021)
2014 (1.497.343) (1.267.629)
2015 (1.123.111) (1.143.396)
2016 (991.787) (1.012.073)
2017 (856.356) (876.641)
2018 (708.447) (728.733)
2019 (542.210) (562.495)
2020 (374.926) (395.211)
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres zawarcia transakcji Okres Kwota nominalna
(w tys. USD)
Spółka płaci Spółka otrzymuje Aktywa finansowe
(w tys. zł)
Zobowiązania finansowe
(w tys. zł)
Swap procentowy (IRS) III '2009 - V '2009 VII '2011 - I '2018 200.000 3,33% - 4,045% LIBOR 6M - (70.543)
Swap procentowy (IRS) III ' 2012 I ' 2015 - I '2019 50.000 2,476% LIBOR 3M - (1.720)
  Razem - (72.263)
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcji Okres zawarcia transakcji Okres Kwota nominalna
(w tys. USD)
Spółka płaci Spółka otrzymuje Aktywa finansowe
(w tys. zł)
Zobowiązania finansowe
(w tys. zł)
Swap procentowy (IRS) IX '2008 - V '2009 X '2008 - I '2018 600.000 3,33% - 4,22% LIBOR 6M - (141.756)
Swap procentowy (IRS) III ' 2012 I ' 2015 - I '2019 50.000 2,476% LIBOR 3M - (6.251)
Swap procentowy (IRS) IX '2008 I ' 2009 - I '2013 (100.000) LIBOR 6M 4,0% 11.318 -
  Razem 11.318 (148.007)
Pozycja całkowita w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:
Okres Pozycja bazowa
(tys. USD)
Kredyty o stałej stopie
(tys. USD)
Pozycja transakcyjna
(tys. USD)
Depozyty o zmiennej stopie
(tys. USD)
Pozycja całkowita
(tys. USD)
Współczynnik
zabezpieczenia
2014 (1.497.343) 342.014 200.000 88.926 (866.403) 42%
2015 (1.123.111) 307.950 250.000 91.598 (473.563) 58%
2016 (991.787) 271.942 250.000 99.822 (370.023) 63%
2017 (856.356) 234.807 250.000 102.094 (269.455) 69%
2018 (708.447) 194.252 50.000 114.982 (349.213) 51%
2019 (542.210) 148.670 - 117.133 (276.407) 49%
2020 (374.926) 102.802 - 109.312 (162.812) 57%
Pozycja całkowita w stopie procentowej na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:
Okres Pozycja bazowa
(tys. USD)
Kredyty o stałej stopie
(tys. USD)
Pozycja transakcyjna
(tys. USD)
Depozyty o zmiennej stopie
(tys. USD)
Pozycja całkowita
(tys. USD)
Współczynnik
zabezpieczenia
2013 (1.757.021) 376.656 200.000 72.300 (1.108.065) 37%
2014 (1.267.629) 347.576 200.000 89.935 (630.118) 50%
2015 (1.143.396) 313.512 250.000 90.750 (489.134) 57%
2016 (1.012.073) 277.504 250.000 97.926 (386.643) 62%
2017 (876.641) 240.369 250.000 98.837 (287.435) 67%
2018 (728.733) 199.814 50.000 111.556 (367.363) 50%
2019 (562.495) 154.233 - 114.608 (293.654) 48%
2020 (395.211) 108.364 - 111.076 (175.771) 56%

32.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,2% na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2013


w tysiącach złotych

Nota Wartość
bilansowa
Zmiana procentowa
+0,2% -0,2%
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 503.686 1.007 (1.007)
Pozostałe aktywa finansowe:   284.486 569 (569)
Fundusz likwidacji zakładu górniczego 18 29.866 60 (60)
Lokaty 18 29.653 59 (59)
Depozyty zabezpieczające 18 11.029 22 (22)
Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych 18 213.938 428 (428)
Razem   788.172 1.576 (1.576)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty i pożyczki 27.1 5.862.115 9.663 (1) (9.663) (1)
Obligacje 27 198.240 396 (396)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.3 151.031 302 (302)
Pochodne instrumenty finansowe (2) 28 72.263 (6.017) 6.081
Razem   6.283.649 4.344 (4.280)

(1) Wykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów.

(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,2% powstaje w momencie dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny.
Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,2%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,2%).

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Spółki przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,2% na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2012


w tysiącach złotych

Nota Wartość
bilansowa
Zmiana procentowa
+0,2% -0,2%
Klasy instrumentów finansowych        
Aktywa finansowe        
Pochodne instrumenty finansowe (1) 28 11.318 (1) 1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 268.333 537 (537)
Pozostałe aktywa finansowe:   161.207 322 (322)
Fundusz likwidacji zakładu górniczego 18 27.481 55 (55)
Lokaty 18 122.563 245 (245)
Depozyty zabezpieczające 18 11.163 22 (22)
Razem   440.858 858 (858)
Zobowiązania finansowe        
Kredyty i pożyczki 27.1 6.390.591 10.490 (2) (10.490) (2)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.3 166.109 332 (332)
Pochodne instrumenty finansowe (1) 28 148.007 (7.693) 7.792
Razem   6.704.707 3.129 (3.030)

(1) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,2% powstaje w momencie dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,2%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,2%).

(2) Wykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów.

W przypadku instrumentów pochodnych w analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Jednostka Dominująca stosuje przesunięcie krzywej stóp procentowych o hipotetyczną zmianę referencyjnych stóp procentowych (LIBOR 3M, LIBOR 6M). Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku. Zbadano wpływ zmian stóp procentowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut.

32.5 Ryzyko płynności

Proces zarządzania ryzykiem płynności przez Grupę polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych oraz portfela aktywów i zobowiązań finansowych, a następnie dopasowywaniu ich zapadalności, analizie kapitału obrotowego i optymalizacji przepływów w ramach Grupy Kapitałowej. Proces ten wymaga ścisłej współpracy z jednostkami funkcjonującymi w różnych obszarach biznesowych w celu bezpiecznej i efektywnej alokacji posiadanej płynności.

W 2012 roku Grupa wdrożyła cash-pooling rzeczywisty dla większości krajowych podmiotów zależnych. Struktura zawierająca podmioty objęte usługą cash-poolingu jest na bieżąco zarządzana przez Jednostkę Dominującą pod kątem optymalizacji płynności i salda odsetek.

Płynność w horyzoncie budżetowym monitorowana jest w przekroju Grupy na bieżąco w ramach zarządzania ryzykiem finansowym. Płynność w okresie średnio i długoterminowym monitorowana jest w ramach procesu planowania, który wspomaga tworzenie wieloletniej strategii finansowej.

W obszarze ryzyka finansowego obok aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym, Grupa stosuje następujące zasady w zakresie płynności:

 • brak depozytów zabezpieczających w handlu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym,
 • ograniczenie możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych,
 • limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych,
 • limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych i handlowych,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości i zróżnicowania dostępnych źródeł finansowania,
 • procesy kontroli wewnętrznej oraz efektywność organizacyjna zapewniająca szybkie działanie w warunkach awaryjnych.

Poniżej zaprezentowano informacje o kontraktowych terminach zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku.

Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:

31 grudnia 2013


w tysiącach złotych

Nota Wartość
bilansowa
Kontraktowe
przepływy pieniężne
Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty bankowe i pożyczki (poza kredytami w rachunku bieżącym) 27.1 5.363.201 5.674.778 969.472 462.779 501.883 1.774.901 1.965.743
Kredyty w rachunku bieżącym 27.1 498.914 498.914 498.914 - - - -
Obligacje 27 198.240 198.485 - 15.060 15.060 168.365 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.3 151.031 191.646 18.032 16.962 33.213 89.623 33.816
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 2.396.086 2.396.086 2.394.530 1.556 - - -
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 200.690 200.690 131.576 68.879 235 - -
Razem   8.808.162 9.160.599 4.012.524 565.236 550.391 2.032.889 1.999.559
Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

31 grudnia 2012
(dane przekształcone)


w tysiącach złotych

Nota Wartość
bilansowa
Kontraktowe
przepływy pieniężne
Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty bankowe i pożyczki (poza kredytami w rachunku bieżącym) 27.1 5.857.893 6.125.075 1.371.533 368.530 499.013 1.340.723 2.545.276
Kredyty w rachunku bieżącym 27.1 532.698 532.698 532.698 - - - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.3 166.109 229.246 19.342 17.452 34.325 100.488 57.639
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 2.174.451 2.174.451 2.173.656 795 - - -
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 254.436 254.436 239.569 13.663 509 695 -
Razem   8.985.587 9.315.906 4.336.798 400.440 533.847 1.441.906 2.602.915
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przestawiała się następująco:
31 grudnia 2013

w tysiącach złotych
Nota Wartość
bilansowa*
Kontraktowe
przepływy pieniężne
Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Swap towarowy 28 736 736 409 327 - - -
Forwardy i spoty walutowe 33.907 41.180 24.229 16.951 - - -
Swap procentowy (IRS) (72.263) (73.301) (20.446) 1.055 (17.772) (33.866) (2.272)
Swap walutowy 37.402 43.863 29.416 14.447 - - -
Razem (218) 12.478 33.608 32.780 (17.772) (33.866) (2.272)
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku przestawiała się następująco:
31 grudnia 2012

w tysiącach złotych
Nota Wartość
bilansowa*
Kontraktowe
przepływy pieniężne
Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
Swap towarowy 28 (292) (291) (24) (267) - - -
Futures (emisja CO2) ** (3.787) (3.787) - (2.494) (1.293) - -
Forwardy i spoty walutowe 64.291 75.811 68.656 7.155 - - -
Swap procentowy (IRS) (136.689) (138.662) (51.223) 1.543 (19.147) (50.271) (19.564)
Swap walutowy 18.486 25.463 23.790 1.673 - - -
Razem   (57.991) (41.466) 41.199 7.610 (20.440) (50.271) (19.564)

* Wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych minus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

** Wartość bilansowa futures (emisja CO2) na dzień 31 grudnia 2012 roku nie obejmuje otwartych transakcji futures CER zakupionych z zamiarem ich rozliczenia poprzez fizyczną dostawę).

32.6 Ryzyko kredytowe

Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych polega na kontroli wiarygodności finansowej obecnych i potencjalnych partnerów tych transakcji oraz na monitorowaniu ekspozycji kredytowej w stosunku do przyznanych limitów. Na ekspozycję kredytową składają się depozyty bankowe oraz wycena instrumentów pochodnych.

Partnerzy transakcji muszą posiadać odpowiedni rating przyznany przez wiodące agencje ratingowe, bądź posiadać gwarancje instytucji spełniających wymóg minimalnego ratingu. Grupa zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej oraz stosuje dywersyfikację instytucji, z którymi współpracuje.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji finansowych Grupy nie przekraczała wartości 249.010 tys. zł (3,49 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej), z kolei na dzień 31 grudnia 2012 roku była to kwota 153.189 tys. zł (2,17% kapitałów własnych Jednostki Dominującej). Grupa prezentuje podział kredytów według instytucji udzielających finansowania w nocie  27.1 .

W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji handlowych Grupa poddaje wszystkich klientów, którzy wnioskują o przyznanie limitów kredytowych procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej i w zależności od jej oceny przyznawane są odpowiednie limity. Jednostka Dominująca określa wytyczne w zakresie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów handlowych w celu utrzymywania odpowiednich standardów w zakresie analizy kredytowej oraz bezpieczeństwa operacyjnego procesu w przekroju całej Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji handlowych Grupy nie przekraczała wartości 161.066 tys. zł (2,26% kapitałów własnych Jednostki Dominującej).

Miarą ryzyka kredytowego jest kwota maksymalnego narażenia na ryzyko dla poszczególnych klas aktywów finansowych. Wartości księgowe aktywów finansowych reprezentują maksymalną ekspozycję kredytową.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych na dzień kończący okres sprawozdawczy wynosiła:

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Pochodne instrumenty finansowe 28 73.935 121.334
Należności z tytułu dostaw i usług 18 1.594.746 1.632.837
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 503.686 268.333
Pozostałe aktywa finansowe 18 379.378 259.673
Razem   2.551.745 2.282.177

W ocenie Zarządu, ryzyko zagrożonych aktywów finansowych jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisów aktualizujących ich wartość. Informacje na temat wartości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych zostały przedstawione w notach 9.4 i 18.1.

Analiza pod kątem koncentracji ryzyka kredytowego w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług została przedstawiona w nocie 18.1.

Analiza wiekowania należności przeterminowanych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości, została przedstawiona w nocie 18.1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część