9. Przychody i koszty

A A A

9.1 Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Amortyzacja 8 656.065 666.465
Zużycie materiałów i energii   24.223.055 28.191.721
- w tym różnice kursowe (1) 31.3 (76.694) 31.196
Usługi obce   1.253.948 1.135.525
Podatki i opłaty   175.888 175.491
Koszty świadczeń pracowniczych 9.2 677.053 645.983
Pozostałe koszty rodzajowe   160.130 197.513
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   1.752.528 1.320.772
Razem koszty według rodzaju   28.898.667 32.333.470
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego   (444.669) (495.100)
Razem   28.453.998 31.838.370
w tym:      
Koszt własny sprzedaży   26.913.268 30.339.959
Koszty sprzedaży   1.106.746 1.051.962
Koszty ogólnego zarządu   433.984 446.449

(1) Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej zostały ujęte w koszcie własnym sprzedaży.

9.2 Koszty świadczeń pracowniczych 

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Koszty bieżących wynagrodzeń 496.130 483.860
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń
pracowniczych
151.468 141.980
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych
i innych świadczeń po okresie zatrudnienia
29.455 20.143
Razem koszty świadczeń pracowniczych 677.053 645.983
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (8.209) (13.534)
Razem 668.844 632.449
w tym:    
Koszt własny sprzedaży 394.493 365.060
Koszty sprzedaży 34.344 32.625
Koszty ogólnego zarządu 240.007 234.764

9.3 Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013

za rok zakończony
31 grudnia 2013

(dane przekształcone)

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   - 16.706 (2)
Dotacje 30.2 2.075 2.059
Rezerwy:   2.900 -
- utworzenie rezerwy na pokrycie niedoboru
uprawnień CO2
34 (1.527) -
- utworzenie pozostałych rezerw   (1.276) -
- rozwiązanie rezerwy na wyłączone
z użytkowania instalacje rafineryjne
30.1 5.077 -
- rozwiązanie pozostałych rezerw   626 -
Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności: 18.1;
31.3
- 5.012
- odwrócenie odpisów   - 8.536
- odpisy   - (3.524)
Aktualizacja szacunku rezerwy związanej z morską
kopalnią ropy naftowej na złożu YME w Norwegii
  6.447 -
Odszkodowania   7.988 9.647
Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa   379 -
Zwrot akcyzy   6.143 (1) -
Pozostałe   4.405 8.539
Razem   30.337 41.963

(1) W tym kwota zwrotu nienależnej akcyzy od dostaw wewnątrzwspólnotowych ciężkiego oleju opałowego w wysokości 1.673 tys. zł oraz kwota 3.634 tys. zł tytułem zwrotu akcyzy uprzednio zapłaconej od zużycia energii elektrycznej i dodatków paliwowych w związku z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

(2) W tym 14.469 tys. zł przychodów Grupy LOTOS S.A. związanych ze sprzedażą uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).

9.4 Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   3.098 -
Strata z tytułu utraty wartości należności: 18.1;
31.3
6.012 -
- odpisy   7.291 -
- odwrócenie odpisów   (1.279) -
Strata z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych:
  17.927 1.064.025
Odpisy z tytułu utraty wartości:   74.200 1.064.025
- aktywów związanych ze złożem YME 13 - 935.247
- norweskich koncesji poszukiwawczych 15 4.744 74.481
- litewskich koncesji poszukiwawczo - wydobywczych 15 26.420 14.504
- aktywów związanych ze złożami litewskimi   - 12.837
- aktywów związanych ze złożem B-28 13 26.842 -
- stacji paliw 13 11.912 -
- aktywów związanych z Zakładem Materiałów
Hydroizolacyjnych
13 - 22.840
- pozostałe   4.282 4.116
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości:   (56.273) -
- aktywów związanych ze złożami B-4 i B-6, wniesionych
aportem do spółki Baltic Gas (1)
13 (48.273) -
- aktywów związanych z Zakładem Materiałów
Hydroizolacyjnych
13 (8.000) -
Rezerwy:   - 2.116
- utworzenie rezerwy na pokrycie niedoboru uprawnień CO2 34 - 910
- utworzenie pozostałych rezerw   - 2.541
- rozwiązanie pozostałych rezerw   - (1.335)
Kary i odszkodowania   1.277 2.255
Szkody majątkowe związane z normalną działalnością   2.516 3.139
Koszty lat ubiegłych   2.947 5.498
Darowizny na cele społeczne   2.483 2.277
Pozostałe   4.399 5.143
Razem   40.659 1.084.453

(1) Transakcję szerzej opisano w nocie 2.

9.5 Przychody finansowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Otrzymane dywidendy   840 700
Odsetki:   17.361 25.555
- od należności z tytułu dostaw i usług 31.3 5.995 8.804
- od należności z tytułu leasingu finansowego 31.3 193 287
- od środków pieniężnych 31.3 1.267 1.309
- od lokat 31.3 8.413 14.592
- pozostałe   1.493 563
Różnice kursowe:   - 156.112
- od kredytów 31.3 - 167.476
- z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) 31.3 - (19.503)
- od zrealizowanych transakcji w walutach obcych
na rachunkach bankowych
31.3 - 25.560
- od obligacji wewnątrzgrupowych (1) 31.3 - (3.454)
- od środków pieniężnych 31.3 - (30.144)
- od zobowiązań inwestycyjnych 31.3 - 14.624
- od pozostałych aktywów i zobowiązań finansowych 31.3 - 1.553
Zysk ze zbycia inwestycji   - 150
Aktualizacja wartości aktywów finansowych:   112.861 117.772
- wycena pochodnych instrumentów finansowych 31.3 55.148 159.096
- rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 31.3 57.713 (41.324)
Rezerwy   - 1.699
Pozostałe   4.100 20
Razem   135.162 302.008

(1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy.

9.6 Koszty finansowe

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Odsetki:   203.183 230.777
- od kredytów 31.3 151.875 169.218
- od pożyczek 31.3 575 817
- od obligacji 31.3 423 1.607
- od zobowiązań z tytułu dostaw i usług 31.3 53 88
- od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 31.3 16.132 20.112
- od faktoringu   11.823 18.215
- od pozostałych zobowiązań finansowych 31.3 125 380
- dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej,
na rekultywację i pozostałych rezerw
30.1 15.284 12.344
- koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu
świadczeń pracowniczych
29.3 6.138 6.544
- pozostałe   755 1.452
Różnice kursowe:   115.541 -
- od kredytów 31.3 (8.142) -
- z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) 31.3 119.223 -
- od zrealizowanych transakcji w walutach obcych
na rachunkach bankowych
31.3 (7.278) -
- od obligacji (1) 31.3 15.767 -
- od środków pieniężnych 31.3 3.516 -
- od środków pieniężnych zablokowanych
na rachunkach bankowych
31.3 (15.075) -
- od zobowiązań inwestycyjnych 31.3 7.563 -
- od pozostałych aktywów i zobowiązań finansowych 31.3 (33) -
Prowizje bankowe   19.358 12.856
Pozostałe   4.545 4.790
Razem   342.627 248.423

(1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy.

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabelach powyżej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część