31. Instrumenty finansowe

A A A

31.1    Wartość bilansowa 

31 grudnia 2013

 

w tysiącach złotych

Nota Kategorie instrumentów finansowych Razem
Aktywa/Zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej
przez wynik
- przeznaczone
do obrotu
Pożyczki
i należności
Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaż (1)
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Klasy instrumentów finansowych            
Aktywa finansowe            
Pochodne instrumenty finansowe 28 73.935 - - - 73.935
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 1.594.746 - - 1.594.746
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 503.686 - - 503.686
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 369.632 9.746 - 379.378
Razem   73.935 2.468.064 9.746 - 2.551.745
Zobowiązania finansowe            
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 - - - 6.211.386 6.211.386
Pochodne instrumenty finansowe 28 74.153 - - - 74.153
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 - - - 2.396.086 2.396.086
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 - - - 200.690 200.690
Razem   74.153 - - 8.808.162 8.882.315
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)

w tysiącach złotych
Nota Kategorie instrumentów finansowych Razem
Aktywa/Zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej
przez wynik
- przeznaczone
do obrotu
Pożyczki
i należności
Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaż (1)
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Klasy instrumentów finansowych            
Aktywa finansowe            
Pochodne instrumenty finansowe 28 121.334 - - - 121.334
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 1.632.837 - - 1.632.837
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 268.333 - - 268.333
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 249.917 9.756 - 259.673
Razem   121.334 2.151.087 9.756 - 2.282.177
Zobowiązania finansowe            
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 - - - 6.556.700 6.556.700
Pochodne instrumenty finansowe 28 179.325 - - - 179.325
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 - - - 2.174.451 2.174.451
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 - - - 254.436 254.436
Razem   179.325 - - 8.985.587 9.164.912

(1) Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.

31.2 Hierarchia wartości godziwej

w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Aktywa finansowe        
Swap towarowy - 736 - 45
Forwardy i spoty walutowe - 34.924 - 73.452
Swap procentowy (IRS) - - - 11.318
Swap walutowy - 38.275 - 36.519
Razem - 73.935 - 121.334
Zobowiązania finansowe        
Swap towarowy - - - 337
Futures (emisja CO2) - - 3.787 -
Forwardy i spoty walutowe - 1.017 - 9.161
Swap procentowy (IRS) - 72.263 - 148.007
Swap walutowy - 873 - 18.033
Razem - 74.153 3.787 175.538

31.3 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

 

za rok zakończony
31 grudnia 2013


w tysiącach złotych
Nota Kategorie instrumentów finansowych Razem
Aktywa/ Zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej
przez wynik -
przeznaczone do obrotu
Pożyczki
i należności
Aktywa
finansowe
dostępne
do sprzedaży
Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie
Klasy instrumentów finansowych            
Należności z tytułu dostaw i usług:   - 1.111 - - 1.111
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 5.995 - - 5.995
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - 766 - - 766
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - 362 - - 362
Strata z tytułu utraty wartości 9.4 - (6.012) - - (6.012)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   - (2.249) - - (2.249)
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 1.267 - - 1.267
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - (3.516) - - (3.516)
Pozostałe aktywa finansowe:   - (26.237) - - (26.237)
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 8.606 - - 8.606
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - (34.843) - - (34.843)
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):   112.861 - - - 112.861
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.5 55.148 - - - 55.148
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.5 57.713 - - - 57.713
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:   - - - (132.506) (132.506)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (169.005) (169.005)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - (84.266) (84.266)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 23 - - - 120.765 120.765
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - - 75.800 75.800
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (53) (53)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - - - 75.928 75.928
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - (75) (75)
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - - 6.672 6.672
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (125) (125)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - 6.797 6.797
Razem   112.861 (27.375) - (50.034) 35.452

za rok zakończony
31 grudnia 2012

w tysiącach złotych

Nota Kategorie instrumentów finansowych Razem
Aktywa/ Zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartości godziwej
przez wynik -
przeznaczone do obrotu
Pożyczki
i należności
Aktywa
finansowe
dostępne
do sprzedaży
Zobowiązania
finansowe
wyceniane w
zamortyzowanym
koszcie
Klasy instrumentów finansowych            
Udziały i akcje:   - - 150 - 150
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży 9.5 - - 150 - 150
Należności z tytułu dostaw i usług:   - (43.884) - - (43.884)
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 8.804 - - 8.804
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - (54.471) - - (54.471)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.5 - (3.229) - - (3.229)
Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości 9.3 - 5.012 - - 5.012
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   - (28.835) - - (28.835)
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 1.309 - - 1.309
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.5 - (30.144) - - (30.144)
Pozostałe aktywa finansowe:   - (99.575) - - (99.575)
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 14.879 - - 14.879
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.5 - (114.454) - - (114.454)
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):   117.772 - - - 117.772
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.5 159.096 - - - 159.096
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.5 (41.324) - - - (41.324)
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:   - - - 566.386 566.386
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (191.754) (191.754)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.5 - - - 285.943 285.943
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 23 - - - 472.197 472.197
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - - 24.202 24.202
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (88) (88)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - - - 23.275 23.275
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.5 - - - 1.015 1.015
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - - 16.601 16.601
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (380) (380)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.5 - - - 16.981 16.981
Razem   117.772 (172.294) 150 607.189 552.817

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część