30. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy

A A A
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
1 stycznia 2012
(dane przekształcone)
Zobowiązania finansowe        
Długoterminowe zobowiązania
finansowe
       
Pozostałe zobowiązania finansowe: 31.1 235 1.204 15.194
Zobowiązania inwestycyjne   235 - 13.296
Pozostałe   - 1.204 1.898
Razem   235 1.204 15.194
Krótkoterminowe zobowiązania
finansowe
       
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.1 2.396.086 2.174.451 2.812.259
w tym wobec jednostek powiązanych 36.1 8 138 6.823
Pozostałe zobowiązania finansowe: 31.1 200.455 253.232 197.725
Zobowiązania inwestycyjne   158.385 178.074 172.706
w tym wobec jednostek powiązanych 36.1 32 - -
Zobowiązania wobec ubezpieczycieli   3.764 3.077 3.671
Rozliczenia z tytułu wspólnych
przedsięwzięć (złoża norweskie)
  15.926 58.077 -
Pozostałe   22.380 14.004 21.348
w tym wobec jednostek powiązanych 36.1 167 - -
Razem   2.596.541 2.427.683 3.009.984
Razem zobowiązania finansowe   2.596.776 2.428.887 3.025.178
Zobowiązania niefinansowe        
Długoterminowe zobowiązania
niefinansowe
       
Rezerwy   698.841 397.967 307.681
Dotacje   11.987 13.089 14.415
Pozostałe   782 - 271
Razem   711.610 411.056 322.367
Krótkoterminowe zobowiązania
niefinansowe
       
Rezerwy   162.938 21.256 20.790
Zobowiązania budżetowe inne niż
podatek dochodowy (1)
  720.199 686.520 966.530
Dotacje   30.582 26.359 24.906
Rozliczenia z tytułu wspólnych
przedsięwzięć (złoża norweskie)
  721 55.092 -
Zaliczki na dostawy   32.005 4.509 9.483
Pozostałe   23.039 22.020 24.893
Razem   969.484 815.756 1.046.602
Razem zobowiązania
niefinansowe
  1.681.094 1.226.812 1.368.969
Razem   4.277.870 3.655.699 4.394.147
w tym:        
część długoterminowa   711.845 412.260 337.561
część krótkoterminowa:   3.566.025 3.243.439 4.056.586
- z tytułu dostaw i usług   2.396.086 2.174.451 2.812.259
- pozostałe   1.169.939 1.068.988 1.244.327

(1) W tym 541.957 tys. zł zobowiązań z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej (31 grudnia 2012: 629.443 tys. zł).

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 7 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 32.3.1.

Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań została przedstawiona w nocie 32.5.

30.1 Rezerwy

w tysiącach złotych Nota Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji Pozostałe rezerwy Razem
Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne Rezerwa na lądowe kopalnie ropy naftowej Republika Litwy Rezerwa na morskie kopalnie ropy naftowej i gazu Morze Północne Rezerwa na morskie kopalnie ropy naftowej Morze Bałtyckie Fundusz likwidacji zakładu górniczego Morze Bałtyckie
1 stycznia 2013   41.770 18.268 117.132 180.817 27.481 33.755 419.223
Utworzenie   - - 265.709 - - 8.373 274.082
Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji   - 723 11.995 (1.404) - - 11.314
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 9.6 263 895 5.085 9.041 - - 15.284
Przeniesienie na fundusz likwidacji zakładu górniczego   - - - (1.654) 1.654 - -
Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego   - - - - 731 - 731
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   - 254 (49.975) - - (990) (50.711)
Szacunek kosztów usunięcia platformy MOPU ze złoża YME   - - 281.859 - - - 281.859
Wykorzystanie   (828) - (69.537) - - (8.067) (78.432)
Rozwiązanie   (5.077) (957) - - - (5.537) (11.571)
31 grudnia 2013   36.128 19.183 562.268 186.800 29.866 27.534 861.779
w tym:                
część długoterminowa   35.854 19.183 419.085 186.800 29.866 8.053 698.841
część krótkoterminowa   274 - 143.183 - - 19.481 162.938

 

w tysiącach złotych Nota Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji Pozostałe rezerwy Razem
Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne Rezerwa na lądowe kopalnie ropy naftowej Republika Litwy Rezerwa na morskie kopalnie ropy naftowej i gazu Morze Północne Rezerwa na morskie kopalnie ropy naftowej Morze Bałtyckie Fundusz likwidacji zakładu górniczego Morze Bałtyckie
1 stycznia 2012   41.641 18.916 59.064 163.522 24.491 20.837 328.471
Utworzenie   140 - - - - 16.581 16.721
Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji   - 959 56.506 11.823 - - 69.288
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 9.6 263 1.356 3.324 7.358 - 43 12.344
Przeniesienie na fundusz likwidacji zakładu górniczego   - - - (1.886) 1.886 - -
Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego   - - - - 1.104 - 1.104
Objęcie kontrolą (GK AB LOTOS Geonafta) (1)   - 4.097 - - - - 4.097
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   - (1.424) (1.740) - - (95) (3.259)
Wykorzystanie   - - (22) - - (1.703) (1.725)
Rozwiązanie   (274) (3.588) - - - (1.908) (5.770)
Dekonsolidacja (GK AB LOTOS Geonafta) (1)   - (2.048) - - - - (2.048)
31 grudnia 2012   41.770 18.268 117.132 180.817 27.481 33.755 419.223
w tym:                
część długoterminowa   41.497 18.268 117.132 180.817 27.481 12.772 397.967
część krótkoterminowa   273 - - - - 20.983 21.256

(1) Efekt objęcia kontrolą spółki UAB Manifoldas przez spółkę AB LOTOS Geonafta. Transakcję szerzej opisano w Nocie 2 Dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.
 

Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne dotyczą głównie rezerwy na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Terminale S.A. w kwocie 28.933 tys. zł (31 grudnia 2012: 34.839 tys. zł).

Rezerwa na morskie kopalnie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim dotyczy rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej na obszarach górniczych B - 3 i B - 8.

Rezerwa na morskie kopalnie ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym dotyczy rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalni ropy naftowej na złożu YME oraz kopalń ropy naftowej i gazu na złożach Heimdal nabytych w 2013 roku.

W dniu 12 marca 2013 roku operator złoża YME - spółka Talisman Energy Norge AS („Talisman”, „Operator”) i dostawca platformy MOPU (ang. Mobile Operating and Production Unit) przeznaczonej do eksploatacji złoża YME - spółka Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej i ewakuowanej od połowy lipca 2012 roku platformy ze złoża YME oraz zakończenia obowiązywania wszystkich dotychczas zawartych pomiędzy stronami umów i porozumień w związku z realizacją projektu YME (patrz nota 35.1). W wyniku porozumienia Grupa ujęła rezerwę na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU ze złoża YME w wysokości 281.859 tys. zł (526.151 tys. NOK), w tym w części krótkoterminowej, która w 2013 roku została częściowo wykorzystana w kwocie 69.527 tys. zł (129.787 tys. NOK).

Prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota rezerwy, o której mowa powyżej, w łącznej wysokości 196.319 tys. zł, w tym część długoterminowa: 53.136 tys. zł (107.280 tys. NOK) oraz część krótkoterminowa: 143.183 tys. zł (289.084 tys. NOK) została ustalona przy uwzględnieniu następujących założeń:

• Platforma MOPU zostanie usunięta ze złoża YME nie później niż w 2015 roku,
• Kwota rezerwy pokrywa całość zatwierdzonego przez partnerów licencji YME pozostałego do wykorzystania na dzień 31 grudnia 2013 roku budżetu na usunięcie platformy MOPU ze złoża.

W związku z akwizycją w 2013 roku pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym utworzona została rezerwa na przyszłe koszty likwidacji nabytych aktywów wydobywczych w wysokości 265.709 tys. zł (496.004 tys. NOK). Planowany termin likwidacji nowo nabytych aktywów trwałych morskiej kopalni ropy i gazu na złożach projektu Heimdal i rekultywacji terenu przypada na lata 2014 - 2035. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupa prezentuje ww. rezerwę w pozycji Pozostałe zobowiązania i rezerwy w kwocie 245.671 tys. zł (496.004 tys. NOK, patrz nota 13 informacje dotyczące nabycia udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych i poszukiwawczych - Heimdal).

Pozostałe rezerwy

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa ujęła rezerwę na zobowiązanie z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Heimdal w kwocie 5.089 tys. zł (10.275 tys. NOK).

Grupa ujęła rezerwę na nieuniknione koszty wynikające z wcześniej zawartej umowy na odbiór i transport ropy naftowej wydobytej ze złoża YME. Rezerwa ta utworzona była w 2012 roku w kwocie 12.492 tys. zł (tj. 22.500 tys. NOK) a w następstwie negocjacji i skrócenia terminu zakończenia kontraktu została ona częściowo rozwiązana. Wykorzystanie w 2013 roku wynosiło 5.353 tys. zł (9.992 tys. NOK) a rozwiązanie 4.912 tys. zł (9.170 tys. NOK). Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość rezerwy wynosiła 1.653 tys. zł (3.338 tys. NOK).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa wykazuje rezerwę dotyczącą postępowania sądowego z powództwa WANDEKO, którego stroną jest spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w kwocie 15.318 tys. zł (szerzej opisano w nocie 35.1).

{gri-ec-4}

30.2 Dotacje

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Stan na początek okresu   39.448 39.321
Otrzymane w trakcie roku   5.196 2.186
Ujęte w skonsolidowanym wyniku 9.3 (2.075) (2.059)
Stan na koniec okresu   42.569 39.448
w tym:      
część długoterminowa   11.987 13.089
część krótkoterminowa   30.582 26.359

Dotacje dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych licencji oraz dotacji z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy naftowej do celów grzewczych.

Ponadto Grupa korzysta z pomocy rządowej w rozumieniu MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”.

W okresie do 30 kwietnia 2011 roku Grupa była beneficjentem ulgi z tytułu produkcji biokomponentów, która wynikała z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 19a. Pomoc publiczna wynikająca z przytoczonych przepisów została zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej nr N 57/08 z 18 września 2009 roku w sprawie zezwolenia na pomoc operacyjną państwa w zakresie biopaliw. Ulga umożliwiała producentom biopaliw odliczanie od należnego podatku dochodowego kwoty stanowiącej maksymalnie 19% nadwyżki wartości wytworzonych biopaliw nad wartością wytworzonych paliw ciekłych o tej samej wartości kalorycznej, obliczonych według cen średnich. Zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ulgi wygasła 30 kwietnia 2011 roku. Nierozliczona kwota ulgi jest rozliczana w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek odroczony dotyczący ulgi biokomponentowej został przedstawiony w nocie 10.3. a efekt podatkowy z tego tytułu w nocie 10.2.

Grupa korzysta z ulgi na nabycie nowych technologii, która wynika z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 18b. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty nie przekraczającej 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii. Wpływ ulgi na niniejsze sprawozdanie finansowe Grupy był nieistotny.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część