8. Segmenty działalności

A A A
w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2013
Przychody ze sprzedaży: 623.936 28.587.306 24.474 (638.374) 28.597.342
między segmentami 578.369 43.093 16.912 (638.374) -
poza Grupę Kapitałową 45.567 28.544.213 7.562 - 28.597.342
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
(EBIT)
153.930 13.902 13.937 (35.275) 146.494
Amortyzacja 147.192 500.804 9.860 (1.791) 656.065
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
przed uwzględnieniem
amortyzacji (EBITDA)
301.122 514.706 23.797 (37.066) 802.559

 

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane
31 grudnia 2013
Aktywa razem 4.116.495 17.059.568 120.425 (996.871) 20.299.617
- w tym wartość aktywów
z tytułu poszukiwań i oceny
zasobów mineralnych
381.130 - - - 381.130

 

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane

za rok zakończony 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)

Przychody ze sprzedaży: 759.799 32.899.919 27.205 (575.923) 33.111.000
między segmentami 512.675 43.467 19.781 (575.923) -
poza Grupę Kapitałową 247.124 32.856.452 7.424 - 33.111.000
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
(EBIT)
(675.213) (2) 984.122 5.397 (1.550) 312.756
Amortyzacja 137.855 520.066 10.339 (1.795) 666.465
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)
przed uwzględnieniem
amortyzacji (EBITDA)
(537.358) 1.504.188 15.736 (3.345) 979.221

 

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane

31 grudnia 2012
(dane przekształcone)

Aktywa razem 3.373.334 17.397.475 148.607 (891.851) 20.027.565

- w tym wartość aktywów
z tytułu poszukiwań

i oceny zasobów

150.033 - - -

150.033

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.
(2) W tym odpis z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożem YME w kwocie 935.247 tys. zł (patrz nota 13).

Struktura geograficzna sprzedaży
w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2013
Sprzedaż krajowa: 6.491 20.370.299 7.562 20.384.352
produkty i usługi 6.257 18.804.309 7.562 18.818.128
towary i materiały 234 1.565.990 - 1.566.224
Sprzedaż zagraniczna: 39.076 8.173.914 - 8.212.990
produkty i usługi 38.201 7.835.360 - 7.873.561
towary i materiały 875 338.554 - 339.429
Razem 45.567 28.544.213 7.562 28.597.342

 

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy

Segment
produkcji
handlu

Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2012
Sprzedaż krajowa: 304 24.142.354 7.424 24.150.082
produkty i usługi 65 23.107.959 7.424 23.115.448
towary i materiały 239 1.034.395 - 1.034.634
Sprzedaż zagraniczna: 246.820 8.714.098 - 8.960.918
produkty i usługi 207.679 8.368.721 - 8.576.400
towary i materiały 39.141 345.377 - 384.518
Razem 247.124 32.856.452 7.424 33.111.000

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

Struktura asortymentowa sprzedaży
w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2013
Benzyny - 5.010.064 - 5.010.064
Benzyna surowa - 824.241 - 824.241
Oleje napędowe - 14.365.265 - 14.365.265
Paliwo bunkrowe - 124.661 - 124.661
Lekki olej opałowy - 942.434 - 942.434
Ciężki olej opałowy - 2.037.899 - 2.037.899
Paliwo lotnicze - 1.474.528 - 1.474.528
Oleje smarowe - 380.218 - 380.218
Oleje bazowe - 485.887 - 485.887
Asfalty - 1.246.061 - 1.246.061
Gazy płynne - 564.540 - 564.540
Ropa naftowa 32.094 - - 32.094
Pozostałe produkty, towary
i materiały rafineryjne
- 517.155 - 517.155
Pozostałe produkty, towary
i materiały
530 292.630 7.523 300.683
Usługi 12.943 291.082 39 304.064
Efekt rozliczenia rachunkowości
zabezpieczeń przepływów pieniężnych
- (12.452) - (12.452)
Razem 45.567 28.544.213 7.562 28.597.342

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

w tysiącach złotych Segment
wydobywczy
Segment
produkcji
i handlu
Pozostałe (1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2012
Benzyny - 5.221.788 - 5.221.788
Benzyna surowa - 1.097.071 - 1.097.071
Reformat - 458.827 - 458.827
Oleje napędowe - 16.374.326 - 16.374.326
Paliwo bunkrowe - 111.347 - 111.347
Lekki olej opałowy - 1.145.857 - 1.145.857
Ciężki olej opałowy - 2.226.874 - 2.226.874
Paliwo lotnicze - 1.855.654 - 1.855.654
Oleje smarowe - 367.701 - 367.701
Oleje bazowe - 568.804 - 568.804
Asfalty - 1.730.266 - 1.730.266
Gazy płynne - 502.388 - 502.388
Ropa naftowa 239.828 - - 239.828
Pozostałe produkty, towary
i materiały rafineryjne
- 765.660 - 765.660
Pozostałe produkty, towary
i materiały
599 172.838 7.386 180.823
Usługi 6.697 274.142 38 280.877
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń
przepływów pieniężnych
- (17.091) - (17.091)
Razem 247.124 32.856.452 7.424 33.111.000

(1) Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, Energobaltic Sp. z o.o.

W 2013 ani w 2012 roku Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył znacząco 10%.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część