18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa

A A A
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
1 stycznia 2012
(dane przekształcone)
Aktywa finansowe        
Długoterminowe aktywa
finansowe
       
Pozostałe aktywa finansowe: 31.1 194.002 86.435 125.472
Należności z tytułu kaucji   23.089 28.555 20.919
Należności z tytułu leasingu
finansowego
18.2 8.061 6.180 3.564
Udziały   9.746 9.756 9.746
Fundusz likwidacji zakładu
górniczego(1)
32.4.1 29.866 27.481 24.491
Lokaty   - - 38.106
Depozyty zabezpieczające 32.4.1 11.029 11.163 11.748
Środki pieniężne zablokowane
na rachunkach bankowych
32.3.1;
32.4.1
110.379 - -
Pochodne instrumenty finansowe   - - 12.098
Pozostałe należności   1.832 3.300 4.800
Razem   194.002 86.435 125.472
Krótkoterminowe aktywa
finansowe
       
Należności z tytułu dostaw i usług 31.1 1.594.746 1.632.837 2.071.269
- w tym od jednostek powiązanych 36.1 16.657 2.507 90
Pozostałe aktywa finansowe: 31.1 185.376 173.238 119.789
Należności z tytułu kaucji   23.089 10.483 7.998
Lokaty 32.4.1 29.653 122.563 40.565
Środki pieniężne zablokowane
na rachunkach bankowych
32.3.1;
32.4.1
103.559 18.320 49.671
Należności inwestycyjne   13.144 2.457 1.299
Pozostałe należności   15.931 19.415 20.256
Razem   1.780.122 1.806.075 2.191.058
Razem aktywa finansowe   1.974.124 1.892.510 2.316.530
Aktywa niefinansowe        
Długoterminowe aktywa
niefinansowe
       
Przedpłaty na leasing lokomotyw   6.663 8.990 -
Pozostałe   10.316 11.807 10.819
Razem   16.979 20.797 10.819
Krótkoterminowe aktywa
niefinansowe
       
Należności z tytułu podatku
od towarów i usług (VAT)
  51.899 165.152 42.236
Pozostałe należności budżetowe
inne niż podatek dochodowy
  632 2.780 10.622
Ubezpieczenia majątkowe i inne   4.522 5.704 4.427
Przedpłaty na leasing lokomotyw   2.336 2.336 -
Rozliczenia z tytułu wspólnych
przedsięwzięć (złoża norweskie)
  27.158 41.756 50
Akcyza od przesunięć
międzymagazynowych
  27.237 29.678 33.620
Zaliczki na dostawy i usługi   9.588 7.523 4.293
Pozostałe   16.331 7.954 9.367
Razem   139.703 262.883 104.615
Razem aktywa niefinansowe   156.682 283.680 115.434
 
Razem   2.130.806 2.176.190 2.431.964
w tym:        
część długoterminowa   210.981 107.232 136.291
część krótkoterminowa:   1.919.825 2.068.958 2.295.673
- z tytułu dostaw i usług   1.594.746 1.632.837 2.071.269
- pozostałe   325.079 436.121 224.404

(1) Środki pieniężne gromadzone na koncie bankowym Funduszu likwidacji zakładu górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku) w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej, o czym mowa w nocie 30.1.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku na pozycję Lokaty składały się głównie lokaty Jednostki Dominującej zakładane na zabezpieczenie spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji w ramach Programu 10+ oraz na refinansowanie i finansowanie zapasów, o których mowa w nocie 27.1 . Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa wykazała w ramach lokat środki pieniężne Jednostki Dominującej w kwocie 83.826 tys. zł przeznaczone zgodnie z umowami na finansowanie Programu 10+ na cele remontu postojowego, które zostały wykorzystane w pierwszym półroczu 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na pozycję Depozyty zabezpieczające składał się głównie depozyt zabezpieczający Jednostki Dominującej złożony w BNP Paribas Bank Polska w celu umożliwienia realizacji transakcji na platformie internetowej wykorzystywanej do obrotu instrumentami pochodnymi ICE Futures w kwocie 8.917 tys. zł (31 grudnia 2012 : 9.051 tys. zł ).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w pozycji Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych wykazano środki pieniężne ulokowane na wyodrębnionym rachunku escrow w wyniku zawarcia porozumienia między stronami zaangażowanymi w realizację projektu YME w Norwegii (szerzej opisano w nocie 30.1 ). Łączna kwota zablokowanych środków pieniężnych o których mowa powyżej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 213.938 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w pozycji tej Grupa wykazywała środki pieniężne spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o w kwocie 18.320 tys. zł , które zostały zablokowane przez komornika w sprawie postępowania sądowego dotyczącego spółki WANDEKO. W 2013 roku środki te zostały zwolnione (szerzej opisano w nocie 35.1).

Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 35 dni.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na należnościach ustanowiono cesję z tytułu zabezpieczenia zobowiązań Grupy w wysokości 3.156 tys. zł . Na dzień 31 grudnia 2012 roku na należnościach nie ustanowiono cesji z tytułu zabezpieczenia zobowiązań Grupy. 

Charakterystyka instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.23. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 32

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych została przedstawiona w nocie 32.6

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 32.3.1

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.

18.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Stan na początek okresu 177.152 195.646
Utworzenie 11.998 11.325
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 34 (1.025)
Wykorzystanie (11.015) (20.179)
Dekonsolidacja (LOTOS Tank Sp. z o.o.) (1) (735) -
Rozwiązanie (2.141) (8.615)
Stan na koniec okresu 175.293 177.152

(1) Transakcję szerzej opisano w nocie 2.

Utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności prezentowane jest w pozostałej działalności operacyjnej w zakresie należności głównych oraz w działalności finansowej w zakresie odsetek za nieterminową płatność.

Na pozycję Utworzenie składa się kwota 9.584 tys. zł dotycząca należności głównych (w 2012 roku: 9.898 tys. zł ) oraz kwota 2.371 tys. zł dotycząca odsetek (w 2012 roku: 1.416 tys. zł ).

Na pozycję Rozwiązanie składa się kwota 1.280 tys. zł dotycząca należności głównych (w roku 2012: 8.537 tys. zł) oraz kwota 861 tys. zł dotycząca odsetek (w 2012 roku: 78 tys. zł).

W roku 2013 utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności głównych Grupa ujęła w pozostałych kosztach operacyjnych w kwocie 6.012 tys. zł (w 2012 roku: 5.012 tys. zł w pozostałych przychodach operacyjnych). Ponadto w roku 2013 Grupa skompensowała utworzony odpis w kwocie 2.292 tys. zł z odpowiadającymi pozycjami wynikowymi w ramach pozostałej działalności operacyjnej (w 2012 roku: 6.373 tys. zł).

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Do 1 miesiąca 47.503 81.742
Od 1 do 3 miesięcy 8.051 11.932
Od 3 do 6 miesięcy 5.694 4.800
Od 6 miesięcy do 1 roku 4.948 2.275
Powyżej 1 roku 6.341 5.357
Razem 72.537 106.106

Należności przeterminowane nie zostały objęte odpisem aktualizującym ponieważ podlegają one zabezpieczeniu przed ryzykiem kredytowym w postaci hipoteki, zastawu, ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub poręczenia.

Zarówno na dzień 31 grudnia 2013 roku jak i 31 grudnia 2012 roku udział należności z tytułu dostaw i usług czterech największych odbiorców Grupy na koniec okresu sprawozdawczego nieznacznie przekroczył 20% salda tych należności ogółem. W ocenie Grupy, w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, z wyjątkiem należności od ww. odbiorców, nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe na dzień kończący okres sprawozdawczy jest najlepiej reprezentowana przez wartość księgową tych instrumentów. Koncentracja ryzyka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze względu na fakt, iż Grupa zawiera transakcje z dużą liczbą kontrahentów.

18.2 Należności z tytułu leasingu finansowego

Grupa opracowała i wdrożyła System Partnerstwa Handlowego "Rodzina LOTOS", który określa sposób prowadzenia stacji paliw. Grupa zawarła umowy partnerstwa handlowego z podmiotami, nazywanymi Partnerami, prowadzącymi stacje paliw na własne ryzyko i rachunek. Należności z tytułu umów partnerskich dotyczą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, które zostały oddane do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5–10 lat.

w tysiącach złotych Minimalne
opłaty leasingowe
Wartość bieżąca
minimalnych
opłat leasingowych
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Nie dłużej niż jeden rok (1) 3.437 2.716 3.406 2.683
Od 1 roku do 5 lat 7.604 5.970 7.534 5.896
Powyżej 5 lat 532 288 527 284
Razem 11.573 8.974 11.467 8.863
Minus niezrealizowane
przychody finansowe
(106) (111) - -
Wartość bieżąca minimalnych
opłat leasingowych
11.467 8.863 11.467 8.863
w tym:        
część długoterminowa     8.061 6.180
część krótkoterminowa     3.406 2.683

(1) Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych wykazana jest w pozycji Należności z tytułu dostaw i usług

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część