17. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

A A A
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Segment wydobywczy 794 1.658
Segment produkcji i handlu - 770
Razem 794 2.428

W 2013 roku Grupa posiadała aktywa przeznaczone do sprzedaży:

  • W dniu 1 lipca 2013 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (segment produkcji i handlu) sprzedała aktywa związane z Zakładem Materiałów Hydroizolacyjnych w Jaśle za kwotę 8.000 tys. zł. Wpływy pieniężne z tytułu sprzedaży tych aktywów w kwocie 3.050 tys. zł zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała część nieuregulowanej należności została wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Krótkoterminowe należności inwestycyjne w ramach pozostałych aktywów.
  • W dniu 15 października 2013 roku podpisana została ze spółką "Wenergy LTD PTE" z Singapuru umowa na sprzedaż urządzenia wiertniczego (WOU) z platformy na złożu YME. Całkowita cena sprzedaży urządzenia wynosiła 15,5 mln USD z czego należność dla LOTOS Exploration and Production Norge AS (segment wydobywczy) stanowiła 3,1 mln USD (20% zgodnie z udziałem w konsorcjum). Wpływy pieniężne z tytułu sprzedaży tych aktywów w kwocie 912 tys. zł (1.842 tys. NOK) zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała część nieuregulowanej należności w kwocie 8.211 tys. zł (16.579 tys. NOK) została wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Krótkoterminowe należności inwestycyjne w ramach pozostałych aktywów.
  • Spółka LOTOS Kolej Sp. z o.o. (segment produkcji i handlu) sprzedała tabor kolejowy w kwocie 870 tys. zł. Wpływy pieniężne z tytułu sprzedaży tych aktywów w ww. kwocie zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku ujęte przez Grupę aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży obejmują dwa lokale mieszkalne wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości gruntowej (31 grudnia 2012: łodzie, lokal mieszkalny wraz z przynależną mu nieruchomością gruntową, urządzenia techniczne i maszyny do przerobu tworzyw sztucznych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część