16. Jednostki wyceniane metodą praw własności

A A A
  Procentowy udział Grupy
we własności jednostek
  31 grudnia 2013
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. 50,00%
GK LOTOS Petrobaltic S.A.  
Baltic Gas Sp. z o.o. 49,99%
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. 81,68%

Struktura udziałów w podmiotach wycenianych metodą praw własności oraz jej zmiany w okresie sprawozdawczym opisano w nocie 2.

Zmiana stanu udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności
w tysiącach złotych LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
1 stycznia 2013 - 5 5
Wniesione wkłady - - 52.296
Cena nabycia 14.907 - -
Podwyższenie kapitału - 20 -
Sprzedaż udziałów - (3) -
Udział w stracie netto (488) (15) (505)
31 grudnia 2013 14.419 7 51.796
Skrócone informacje dotyczące jednostek wycenianych metodą praw własności
w tysiącach złotych LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
31 grudnia 2013
Aktywa razem 39.226 16 70.782
Zobowiązania razem 23.861 2 7.975
Aktywa netto 15.365 14 62.807
w tysiącach złotych LOTOS – Air BP
Polska Sp. z o.o.
Baltic Gas
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
za rok zakończony 31 grudnia 2013
Przychody ze sprzedaży 19.478 - -
Strata netto (976) (28) (1.009)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część