34. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)

A A A

Zaprezentowane poniżej wielkości uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 - 2020 wynikają z projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W dniu 26 lutego 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła limity darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2013-2020.

Liczba nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 - 2020 oraz rzeczywista emisja CO2 :

w tysiącach ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem
Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1.567 1.543 1.509 1.471 1.436 1.403 1.369 1.328 11.626
Rzeczywista emisja CO2 (2) 1.745 - - - - - - - 1.745

(1) Prognozowana ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla Grupy na lata 2013 – 2020, wg projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień („KPRU”) opracowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, uwzględniająca międzysektorowy współczynnik korygujący opublikowany w Decyzji Komisji 2013/448/UE. Projekty opracowanych przez Polskę wykazów instalacji wraz ze wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, co pozwoli na kontynuowanie uruchomionych wcześniej prac legislacyjnych na szczeblu krajowym zmierzających do sprawnego przekazania uprawnień polskim przedsiębiorcom.

(2) Emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami. Dane będą podlegać weryfikacji zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowo spółki z Grupy posiadają niewykorzystane uprawnienia do emisji CO2 przyznane bezpłatnie w ramach KPRU na lata 2008-2012 w ilości 143 tys. ton, które mogą być wykorzystane do rozliczenia emisji w latach 2013 – 2020.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, biorąc pod uwagę limit uprawnień na rok 2013 do przyznania w ramach systemu EU ETS (z ang. European Union Emissions Trading System/Scheme) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla w Grupie występował niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2. W związku z tym w 2013 roku Grupa ujęła kwotę  1.527 tys. zł zobowiązań z tego tytułu. Ponadto, w celu zabezpieczenia pokrycia niedoboru za rok 2013 Grupa nabyła uprawnienia do emisji CO2 w kwocie 23.430 tys. zł, które  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazano w pozycji Pozostałe aktywa niematerialne (patrz nota 15).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku rozpoznana przez Grupę kwota zobowiązania z tego tytułu wynosiła 954 tys. zł. Limity emisji w 2012 roku ustalone były na poziomie 1.989 tys. ton (1.228 tys. ton z KPRU, 761 tys. ton dodatkowych uprawnień przyznanych decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego), natomiast emisja CO2 wyniosła 2.033 tys. ton.

Łącznie uprawnienia do emisji CO2 przyznane Grupie na lata 2008 – 2012 wyniosły 7.781 tys. ton (6.126 tys. ton z KPRU oraz 1.655 tys. ton dodatkowych uprawnień zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego), a rzeczywista emisja CO2 w Grupie za lata 2008 – 2012 osiągnęła poziom 7.551 tys. ton.

Informacje na temat ryzyka cen uprawnień do emisji CO2 zaprezentowano w nocie 32.2.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część