33. Zarządzanie kapitałem

A A A

Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom.

Realizacja powyższego celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego.

Do zadłużenia netto Grupa wlicza kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Kapitał własny obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom Jednostki Dominującej powiększony o udziały niekontrolujące.

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Kredyty i pożyczki długoterminowe 27.1 4.183.624 4.315.599
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 27.1 1.678.491 2.074.992
Obligacje 27 198.240 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.3 151.031 166.109
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 (503.686) (268.333)
Zadłużenie netto   5.707.700 6.288.367
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej   9.189.307 9.065.725
Udziały niekontrolujące   289 699
Kapitał własny razem   9.189.596 9.066.424
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego   0,62 0,69

Dane za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku zmieniły się w porównaniu do sprawozdania finansowego za poprzedni okres w wyniku objęcia wyliczeniem zadłużenia netto również zobowiązań z tytułu leasingu.

Monitoring struktury finansowania dokonywany jest w celu zapewnienia realizacji celu ujętego w Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-2015, która zakłada zmniejszenie wielkości zadłużenia i osiągnięcie wskaźnika relacji długu do kapitału własnego na poziomie nieprzekraczającym 0,4 na koniec okresu objętego Strategią.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część