26. Udziały niekontrolujące

A A A
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Stan na początek okresu 699 947
Udział w wynikach 13 27
Udział w innych całkowitych dochodach (netto) (2) (14)
Udział w całkowitych dochodach ogółem 11 13
Sprzedaż akcji Jednostce Dominującej (1) (421) (261)
Stan na koniec okresu 289 699

(1) Akcje spółki LOTOS Petrobaltic S.A., patrz nota 2.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część