25. Różnice kursowe z przeliczenia

A A A

Na pozycję Różnice kursowe z przeliczenia składają się różnice kursowe związane z przeliczeniem na złote polskie sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek i grup kapitałowych.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013
za rok zakończony
31 grudnia 2012
Stan na początek okresu 33.878 59.100
Różnice kursowe z przeliczenia (13.644) (39.086)
Podatek dochodowy dotyczący różnic kursowych z przeliczenia - 13.864 (1)
Stan na koniec okresu 20.234 33.878

(1) Rozwiązanie zobowiązania z tytułu podatku odroczonego po dokonaniu przez Grupę w 2012 roku przeglądu zapisów MSR 12 „Podatek dochodowy” (par.40).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część