24. Zyski zatrzymane

A A A

Na zyski zatrzymane składają się kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami aktów założycielskich oraz wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku w Grupie LOTOS S.A. wystąpiły ograniczenia do przekazywania funduszy w postaci dywidend, szerzej opisane w nocie 12

Ponadto Grupa prezentuje w zyskach zatrzymanych zyski/straty aktuarialne z wyceny określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia z uwzględnieniem efektu podatkowego, które w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są w pozycji Inne całkowite dochody

24.1 Ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy Jednostce Dominującej w postaci dywidend

W latach 2012 i 2013 w Grupie Kapitałowej LOTOS wystąpiły ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy Grupie LOTOS S.A. w postaci dywidend, które wynikały z następujących okoliczności: 

  • Zapisy umowy zawartej w dniu 16 grudnia 2004 roku pomiędzy spółką LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Bankiem Pekao S.A. i PKO BP S.A. ograniczały wartość nadwyżki gotówki wypracowanej w roku obrotowym przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy od spełnienia określonych wskaźników.
  • W spółce AB LOTOS Geonafta występują ograniczenia w wypłacie dywidend wynikające z zawartych w dniu 5 kwietnia i 27 września 2012 roku umów kredytowych, które ograniczają taką wypłatę od uzyskania wcześniejszej zgody banku.
  • W spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS występują ograniczenia w wypłacie dywidend wynikające z zawartych w dniu 17 grudnia 2010 roku i 11 grudnia 2013 roku umów kredytowych oraz zawartej w dniu 11 grudnia 2013 roku umowy ramowej na udzielenie gwarancji bankowych. Zapisy umów ograniczają wypłatę dywidend od uzyskania wcześniejszej zgody banku. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku obowiązywało ograniczenie do wypłaty dywidend przez spółki: LOTOS Paliwa Sp. z o.o., AB LOTOS Geonafta, LOTOS Exploration and Production Norge AS.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część