Bezpieczeństwo w sektorze energii

A A A

{GRI SO5}

W 2013 r. dla działań Grupy LOTOS ukierunkowanych na bezpieczeństwo w sektorze energii najważniejsze było zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych. W związku z tym umacnianie bezpieczeństwa w sektorze koncentrowało się na działaniach w dwóch głównych obszarach, tj.:

  • dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego oraz aktywnym udziale Grupy LOTOS w tworzeniu prawa wspierającego poszukiwanie i wydobycie węglowodorów;
  • kształtowaniu polskiej i europejskiej polityki w sektorze energii - przekonywaniu i zwracaniu uwagi zarówno przedstawicieli rządów, parlamentów, jak i opinii publicznej, że bezpieczeństwo w sektorze energii powinno uwzględniać rachunek ekonomiczny i koszty społeczne.

W 2013 r. Grupa LOTOS i Central Europe Energy Partners (CEEP) uczestniczyły w promowaniu polityki bezpieczeństwa w sektorze energii, szczególnie kwestii dostępnej cenowo energii i wspierania pozyskiwania surowców z krajowych źródeł.

Podczas trzeciego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wraz z CEEP zorganizowaliśmy panel dyskusyjny Rola energii w konkurencyjnej Europie. Główną myślą panelu było wskazanie, że najważniejszym wyzwaniem jest konieczność ożywienia i rozwijania przemysłu w celu przywrócenia naszych gospodarek na ścieżkę wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli m.in. koszty pozyskania energii będą rosły.

Wielu polityków i przedsiębiorców uczestniczyło w panelu Wewnętrzny rynek energii UE – szansa dla Europy Centralnej?, zorganizowanym przez CEEP podczas 23. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Uczestnicy jednomyślnie zgodzili się, że utworzenie jednolitego wewnętrznego rynku energii stawia przed Europą Centralną wiele możliwości, szczególnie w zakresie polityki spójności i konkretnych wyzwań, które muszą być monitorowane i uwzględniane w trakcie procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii.

Przedstawiciele Grupy LOTOS i CEEP brali udział także w konferencji Global Security Forum w Bratysławie. To było istotne wydarzenie realizowane w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Podczas konferencji został zaprezentowany raport What Energy, Price, Growth, jaki Roland Berger Consultants przygotowała na zlecenie CEEP. Zwrócono uwagę, że proponowana w Brukseli jednolita polityka w sektorze energii, która nie uwzględnia różnic w rozwoju gospodarczym i specyfiki sektora energii jest szkodliwa dla krajów Europy Centralnej.

Jednym z kluczowych wydarzeń inaugurujących litewską prezydencję w Unii Europejskiej była debata 29+1, która odbyła się w Wilnie. Formułę szczytu energetycznego 29+1 sprawdzono już z powodzeniem w 2012 r. w Budapeszcie. Przedstawiciele 29 wiodących firm sektora energii z Europy Centralnej, które uczestniczyły w spotkaniu miały możliwość przedstawienia poglądów i omówienia pojawiających się problemów z Guentherem Oettingerem, Komisarzem UE ds. energii. Ideą, która przyświeca spotkaniom 29+1 jest praca na rzecz współkształtowania przez firmy sektora energii Europy Centralnej, wspólnego stanowiska UE i polityki bezpieczeństwa w sektorze energii.

Grupa LOTOS brała także udział w Stole Rafineryjnym organizowanym przez Dyrektoriat Komisji Europejskiej ds. Energii (DG Energy), zwracając uwagę m.in. na wpływ uregulowań UE na konkurencyjność sektora rafineryjnego.

Jako członek CEEP braliśmy w 2013 r. udział w opracowywaniu stanowiska w ramach konsultacji społecznych w UE w następujących tematach:

  • Międzynarodowe porozumienie w sprawie zmiany klimatu planowane na 2015 r.: Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu po 2020 r.;
  • Poszukiwanie i wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie;
  • Ceny energii w Europie.