Ryzyka techniczno-produkcyjne

A A A
Ryzyko awarii urządzeń i infrastruktury wydobywczej z powodu ograniczonej trwałości lub niewłaściwej eksploatacji

– może ono skutkować stratami finansowymi w wyniku przerw w wydobyciu. Aby skutecznie zarządzać tym ryzykiem, prowadzimy szereg działań, w tym cykliczne przeglądy i remonty, pomiary wibracji i zużycia łożysk, a także poddajemy urządzenia okresowym inspekcjom przez instytucje certyfikujące. 

{GRI OG13}

Ryzyko eksploatacji infrastruktury, takie jak rozlew ropy, kolizja morska, pożar, erupcja

– może ono skutkować skażeniem ekologicznym, śmiercią pracownika, ograniczeniem lub wstrzymaniem produkcji, a także powodować konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych związanych z usuwaniem szkód czy nałożonymi karami. Ryzyko o tym charakterze jest pochodną jakości eksploatacji infrastruktury poszukiwawczo-wydobywczej, stosowania adekwatnych rozwiązań technicznych oraz świadomości i kompetencji pracowniczych, w związku z czym są realizowane profilaktyczne działania związane z przeciwdziałaniem wystąpieniu tego typu sytuacji. Z kolei w celu minimalizacji skutków takich zdarzeń opracowaliśmy plany postępowania na wypadek ich wystąpienia. 

Dzięki takiemu podejściu w 2013 r. w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym nie odnotowano zdarzeń o charakterze zagrożenia bezpieczeństwa procesowego, spełniających wymogi definicji podanej w Zalecanych Praktykach Amerykańskiego Instytutu Naftowego nr 754 (API RP 754) w odniesieniu do działalności wydobywczej.