Ryzyka poszukiwawcze

A A A
Ryzyko szacowania zasobów i rezerw węglowodorów odkrytych otworami wiertniczymi

- z uwagi na niepewność rozpoznania parametrów złożowych mających wpływ na wielkość zasobów podajemy trzy warianty szacowanych objętości dotyczących rezerw kategorii 1P/2P/3P (1) oraz nieodkrytych zasobów perspektywicznych P10/P50/P90 (2) , zgodnie z zasadami międzynarodowej klasyfikacji SPE 2007.

Możliwe jest wystąpienie sytuacji, gdy zestaw wykonanych analiz geologicznych i sejsmicznych nie przynosi potwierdzenia zasobów po wykonaniu odwiertu i oszacowane zasoby są mniejsze niż zakładano. Istnieje także ryzyko, że w trakcie rozpoznania kolejnymi odwiertami odkrytego złoża zasoby ulegną zmniejszeniu, na skutek niekorzystnej zmienności parametrów złoża. Do bieżącego sposobu zarządzania ryzykiem zalicza się, w ramach szacowania rezerw i zasobów, określenie parametrów i wykonanie map rozkładu parametrów decydujących o zasobach, tj. obszaru i miąższości złoża, porowatości, nasycenia węglowodorami. Szacowanie wykonuje się także po wykonaniu nowego otworu na złożu lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wielkość rezerw w złożu.

Ryzyko odwiercenia negatywnego otworu bez przypływu węglowodorów

- dla oceny szansy sukcesu i odkrycia akumulacji węglowodorów używany jest wskaźnik PoS (ang. probability of success). Wyliczany jest na podstawie czterech czynników, których prawdopodobieństwo zaistnienia jest oceniane wg skali 0–100%. Do bieżącego sposobu zarządzania ryzykiem zalicza się wykonywanie analiz geologicznych dla otworu poszukiwawczego. Z kolei przed podjęciem decyzji o lokalizacji i rozpoczęciu wiercenia kolejnego otworu produkcyjnego wykonuje się analizy inżynierii złożowej z zastosowaniem metod numerycznych (symulacje wydobycia) w celu określenia stopnia sczerpania w poszczególnych rejonach złoża.

(1) Rezerwy 1P – zasoby pewne, wolumen ze stopniem prawdopodobieństwa 90%; 2P – zasoby pewne i prawdopodobne, wolumen ze stopniem prawdopodobieństwa 50%; 3P - zasoby pewne, prawdopodobne i możliwe, wolumen ze stopniem prawdopodobieństwa 10%.
(2) P90 - ilość, która może być potencjalnie wydobyta ze stopniem pewności/prawdopodobieństwa 90%; P50 - ilość, która może być potencjalnie wydobyta ze stopniem pewności/prawdopodobieństwa 50%; P10 - ilość, która może być potencjalnie wydobyta ze stopniem pewności/prawdopodobieństwa 10%.